Sökning: "housing with special services"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden housing with special services.

 1. 1. Från mottagare till medskapare : Ökad brukardelaktighet på ett LSS-boende via förbättrad genomförandeplanering

  Master-uppsats, Jönköping University/HHJ. Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd

  Författare :Malin Hedroy; [2021]
  Nyckelord :Improvement knowledge; quality improvement; participation; housing with special services; individual plan; intellectual disability; LSS-law; Förbättringskunskap; kvalitetsförbättring; delaktighet; bostad med särskild service; genomförandeplaner; intellektuell funktionsnedsättning; LSS;

  Sammanfattning : Delaktighet är en mänsklig rättighet och är ett centralt begrepp inom funktionshindverksamheter. Brukare har rätt att utifrån sina förutsättningar leva ett självständigt liv med hög delaktighet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). LÄS MER

 2. 2. Biståndshandläggarens beslutsfattande : En balans mellan behov, insatser och resurser

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Josefine Persson Flisager; [2020]
  Nyckelord :Socialwork; Elderly; Assistance officer; Decision making; Special housing; Socialt arbete; Äldre; Beslutsfattande; Biståndshandläggare; Särskilt boende;

  Sammanfattning : I Sverige har synen på hur den äldre ska bo gått från att institutionsvård är det bästa till att kvarboende i det ordinära hemmet ska eftersträvas. Under Ädelreformen på 1990-talet fördes kvarboendeprincipen fram på allvar och kostnadsansvaret för de äldre togs över till större delen av kommunerna. LÄS MER

 3. 3. Morot eller piska? : Distriktssköterskans hälsofrämjande arbete på LSS-bostäder - En kvalitativ intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Jessica Ottosson; Marie Söderström; [2020]
  Nyckelord :community health nurse; health promoting; lifestyle; people with disabilities; persons within the law on support and service for certain disabled people; staff; distriktssköterskor; hälsofrämjande arbete; levnadsvanor; personal; personer inom lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade; personer med funktionsnedsättning;

  Sammanfattning : Personer med funktionsnedsättning är en utsatt grupp som lider av sämre hälsa än övriga befolkningen, vilket ser lika ut i hela världen. I Sverige är ohälsa hos personer med funktionsnedsättning vanligt förekommande och relaterad till ohälsosamma levnadsvanor, vilka till stor del skulle kunna förebyggas. LÄS MER

 4. 4. New public managements påverkan på äldreomsorgen : En intervjustudie med enhetschefer om New public managements inarbetning i särskilda boenden för äldre

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS); Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Lovisa Ahlstedt; Malvina Vestlund; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Retirement homes in Sweden are­ constantly characterized by new changes. These activities make up a large part of the Swedish welfare society as a result of an increased aging population. LÄS MER

 5. 5. All vård och omsorg av äldre personer ska vara av god kvalitet : Jakten på de svårfångade kvalitetsaspekterna i Stockholms stads valfrihetssystem

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Socialt arbete

  Författare :Marcus Falk Johansson; [2018]
  Nyckelord :Quality; Voucher system; Eldercare; Marketization; Kvalitet; Valfrihetssystem; Äldreomsorg; Privatisering;

  Sammanfattning : Välfärd, vård och omsorg var under en lång tid närmast synonymt med Sveriges nationalstatliga universella välfärdsmonopol fram tills slutet av 1980-talet. Välfärdsmonopol ersattes med välfärdspluralism och valfrihet. Genom konkurrens skulle utförare av socialtjänst bli effektiva och kvaliteten skulle öka. LÄS MER