Sökning: "problem i kommunikationen"

Visar resultat 1 - 5 av 835 uppsatser innehållade orden problem i kommunikationen.

 1. 1. Att gestalta hållbarhetskommunikation ur ett CSR-perspektiv : En kvalitativ innehållsanalys av svenska barnklädesföretags hållbarhetsrapporter

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Orawan Johansson Sikhinaram; Martina Askebrink; [2022]
  Nyckelord :CSR; Strategic communication; Sustainability; Green advertising; Framing theory; Children’s clothing; Fast-fashion; qualitative content analysis; CSR; Strategisk kommunikation; Hållbarhet; Grön marknadsföring; Gestaltningsteorin; Barnkläder; Fast-fashion; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Hållbarhetsfrågor är en ständig diskussion som på senare år har intensifierats. I och med detta kräver både lagstiftningen och samhället idag att företagen ska arbeta och redovisa sitt hållbarhetsarbete. LÄS MER

 2. 2. Vägen tillbaka till skolbänken - En realistisk forskningsöversikt om orsaker och interventioner för elever med problematisk skolfrånvaro

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Frida Ottosson; [2022]
  Nyckelord :Problematic school absenteeism; realistic review; multimodal intervention; mechanism; configuration; context; school attendance; behaviorism; systems theory.; Problematisk skolfrånvaro; realistisk översikt; multimodal intervention; mekanism; konfiguration; kontext; skolnärvaro; behavioristisk teori; systemteori.;

  Sammanfattning : Problematisk skolfrånvaro är ett omfattande problem som kan få sociala, emotionella och kunskapsmässiga konsekvenser för barn och ungdomar. Forskning visar att multimodala interventioner är effektiva i att öka skolnärvaro, vilka programstrategier inom interventionerna som fungerar i vilka kontexter saknas däremot kunskap om. LÄS MER

 3. 3. En förbättring av arbetsmiljön i samband med ställningsarbete

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Emma Simonsson; [2022]
  Nyckelord :Byggnadsställning; arbetsmiljö; olyckor; tillbud; Haki; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Varje år inträffar ungefär 200 olyckor i samband med ställningar enligt Arbetsmiljöverket. Det finns rapporter om stora ställningar som har raserats, men även om fusk med utbildningsbevis. Syftet med examensarbetet är att undersöka olyckor och tillbud i samband med ställningsarbete för att identifiera brister och förbättringsområden. LÄS MER

 4. 4. Aktivitetsteorin och psykisk ohälsa : En aktivitetsteoretisk analys av kommunikationen i en volontärverksamhet som arbetar med att främja psykiskt välbefinnande

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Wilma Lindberg; [2022]
  Nyckelord :Activity theory; mental health; helpline; communication; social computing; Aktivitetsteorin; psykisk ohälsa; stödlinje; kommunikation; social computing;

  Sammanfattning : Aktivitetsteorin har rötterna i psykologin men har på senare år använts inom många andra områden, bland annat inom informationsteknologi. Teorin innehåller sex aktörer som används för att identifiera olika delar av ett system för att sedan se hur de påverkar varandra och systemet. LÄS MER

 5. 5. Vårdpersonalens erfarenhet av suicidrisk hos äldre

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Gunnel Simon Edgren; Helene Cato; [2022]
  Nyckelord :Suicidrisk; äldre; vårdpersonal; erfarenhet; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Suicid hos äldre är ett globalt problem som kan beror på flera olika faktorer. Depression är en av de vanligaste. Suicidrisk hos äldre kan yttra sig på olika sätt. Vårdpersonal kan ha avgörande betydelse i att upptäcka och förebygga suicid. LÄS MER