Sökning: "problem i kommunikationen"

Visar resultat 1 - 5 av 877 uppsatser innehållade orden problem i kommunikationen.

 1. 1. Effektivisera och kvalitetssäkra debitering av tilläggstjänster på Postnord TPL, Region Stockholm

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :Stefan José Paz Gomero; [2023]
  Nyckelord :Quality development; Lean; PDSA cycle; continuous flow; continuous improvement; process mapping; Quality management; Kvalitetsutveckling; Lean; PDSA-cykel; kontinuerligt flöde; ständiga förbättringar; processkartläggning; processledning;

  Sammanfattning : For a business to maintain its competitiveness, it should adapt to the constantly changingmarket to be able to meet the needs and expectations of their customers for quality. Thiscan be done by working with quality development and process management. LÄS MER

 2. 2. ”I want to find my faith again” : En kvalitativ studie om tillgänglighet och spiritualitet på vandrings- och pilgrimsleder. 

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Tove Johansson; [2023]
  Nyckelord :Graphic design; pilgrims hiking; visual communication; accessibility; spirituality; Grafisk design; pilgrimsvandring; visuell kommunikation; tillgänglighet; spiritualitet;

  Sammanfattning : Vandrings- och pilgrimsleder är en del av turismnäringen som många människor söker sig till i syfte att nå en spirituell upplevelse eller en närmare kontakt med sig själv och naturen. För att flera människor ska få till sig budskapet att vandra dessa leder, och därmed får ta del av de positiva fördelar som upplevs, krävs det att leden är tillgänglighetsanpassad på flera sätt. LÄS MER

 3. 3. Tur och retur : Ett cirkulärt förhållande mellan köp- och returprocessen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Frida Holm; Jenny Lilja; Moa Ekström; [2023]
  Nyckelord :Return process; Return policies; e-commerce; communication; customer journey; profitability; purchase process; Returprocessen; returhantering; returpolicy; e-handel; kommunikation; kundresan; lönsamhet; köpprocess;

  Sammanfattning : Returer är ett ämne som fått stor uppmärksamhet i dagens modeindustri på grund av ökad medvetenhet om hållbarhet och för att returer utgör en risk för företags lönsamhet. I takt med att e-handeln växt har antalet returer ökat och det blir därför viktigt för företag att rikta resurser mot att förebygga returer. LÄS MER

 4. 4. Framgångsfaktorer för en mellanprojektsrelation och mellanmänskliga relationer mellan kundens projektgrupp och systemleverantörens projektgrupp under införande av mobila betalningslösningar : En fallstudie av ett projekt mellan Ålandsbanken och Crosskey

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Adelina Engman; [2023]
  Nyckelord :project management; inter-personal relationships; inter-organizational communication; inter-personal communication; inter-project relationships; mobile banking solutions; inter-organizational relationship; inter-team relationship;

  Sammanfattning : Mobila betalningslösningar har blivit allt populärare och för att banker inte ska tappa konkurrenskraft behöver de införa olika mobila betalningslösningar som efterfrågas av bankernas kunder. En utmaning vid införande av mobila betalningslösningar är att det är många aktörer som är delaktiga i införandeprocessen. LÄS MER

 5. 5. Barn som löper risk för läs- och skrivsvårigheter och dyslexi : En studie i hur svenska förskolor arbetar preventivt för att upptäcka riskerna

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Linus Lindström; [2023]
  Nyckelord :Dyslexi; enkätundersökning; fonologisk medvetenhet; förskola; läs- och skrivsvårigheter; screening; sociokulturellt perspektiv.;

  Sammanfattning : Problem: Personal på förskolor kan uppleva osäkerhet och okunskap då det gäller att upptäcka de barn som löper risk för läs- och skrivsvårigheter/dyslexi i förskolan.  Syftet: Enkätundersökningens syfte var att ta reda på hur förskolor i Sverige idag arbetar med att identifiera de barn som löper risk för läs- och skrivsvårigheter/dyslexi i förskolan. LÄS MER