Sökning: "problem i kommunikationen"

Visar resultat 1 - 5 av 648 uppsatser innehållade orden problem i kommunikationen.

 1. 1. “Guys we dont understand, can you use English?” - En kvalitativ studie om interkulturell kommunikation i Västra Kapprovinsen, Sydafrika

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Sofie Stensman; [2019-02-07]
  Nyckelord :Interkulturell Kommunikation; Kulturell Kompetens; hiv; Sydafrika; hälso- och sjukvårdspersonal;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är att utforska vilken betydelse kulturella och språkliga skillnader har för kommunikationen mellan sjukvårdspersonal och patienter som har hiv eller ska hiv-testas.Teori: Kodväxling, Campinha-Bacotes model of cultural competences, identity negotiation theory, kulturell kompetens och cultural accommodation theory. LÄS MER

 2. 2. Internaliserade problem hos ungdomar i årskurs nio. : En studie med tvärsnittsdesign som tittar på internaliserade problem relaterat till mobbning och föräldraskap.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping; Högskolan i Jönköping

  Författare :Rebecca Strand; Frida Rösberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Psykisk ohälsa är ett aktuellt ämne inom socialt arbete, men har visat sig vara ett komplext ämne, där orsakerna till psykisk ohälsa är svår att förklara. Psykisk ohälsa grundas i både internaliserade och externaliserade problem. Föreliggande studie kommer fokusera på internaliserade problem vid tal om psykisk ohälsa. LÄS MER

 3. 3. Är ett delat problem ett halvt problem? : En studie om hur elever i par arbetar tillsammans med matematiska problemlösningsuppgifter och hur kommunikationen används i arbetsprocessen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Jesper Jonasson; Marcus Turesson; [2019]
  Nyckelord :Kommunikation; pararbete; Pólyas fyra faser; problemlösning; sociokulturell teori;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur elever i par arbetar tillsammans med problemuppgifter och hur kommunikationen används inom arbetsprocessen. Under tidigare praktiker har det observerats hur elever, trots att de i många fall är placerade i par i klassrummet, oftast blir instruerade att arbeta enskilt under matematiklektionerna. LÄS MER

 4. 4. Omvårdnadspersonalens erfarenheter av utbildning och överlämnande av läkemedel inom äldreomsorgen

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan; Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan

  Författare :Peter Wernersson; Gertrud Ovesson; [2019]
  Nyckelord :content analysis; district nurse; delegation; drug management; nursing; distriktssköterska; delegering; innehållsanalys; läkemedelshantering; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antalet multisjuka äldre i världen ökar stadigt. De som inte klarar att ta sina läkemedel själva är beroende av att få hjälp med detta från någon annan. I äldreomsorgen utförs läkemedelsöverlämnande av omvårdnadspersonal efter att de erhållit delegering för detta enligt SOSFS 1997:14. LÄS MER

 5. 5. Går religion ihop med ämnet Idrott och hälsa? En kvalitativ studie om religionens påverkan i Göteborgs gymnasieskolors idrottsundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Göteborgs universitet / Lärarutbildningsnämnden

  Författare :Jure Šošić; [2018-09-21]
  Nyckelord :Religion; Idrott och hälsa; lärare; gymnasieskolan; mångkultur;

  Sammanfattning : Vi lever i dag i ett samhälle där många religioner möts. Inte minst i skolan är det viktigt att tänka på hur lärarna utformar och tillämpar sin undervisning utifrån elevers religiositet. Tidigare forskning tyder på att islam kan vara den religion som tycks skapa mest utmaningar för idrottslärarens undervisning. LÄS MER