Sökning: "problem i kommunikationen"

Visar resultat 1 - 5 av 718 uppsatser innehållade orden problem i kommunikationen.

 1. 1. Lärares förståelse av problemlösning : och hur det påverkar utformningen av matematikundervisningen i årskurserna 4-6.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för matematik och ämnesdidaktik

  Författare :Olivia Moström; [2020]
  Nyckelord :Matematik; imitativa resonemang; kreativa resonemang; lärares uppfattningar; läromedel;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att studera och bidra med kunskaper kring hur lärares förståelse kan påverka utformningen av deras undervisning av problemlösning i matematik. Undersökningen har gjorts genom en kvalitativ studie med intervjuer och observationer av lärare, samt insamlade läromedel och uppgifter som används vid problemlösning i matematikundervisningen. LÄS MER

 2. 2. Pensionen är din, så vad är problemet?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Annie Fjelner Collins; [2020]
  Nyckelord :Diskursanalys; WPR-metoden; nyliberalism; myndigheters kommunikation; Pensionsmyndigheten; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att problematisera Pensionsmyndighetens externa kommunikation, mer specifikt informationskampanjen Riskgruppen, och analysera på vilka sätt den kan förstås som producerad i en nyliberalistisk diskurs. Inom ramen för detta syfte problematiseras vad en nyliberalistisk diskurs kan sägas kännetecknas av och vilken “konceptuell logik”, d. LÄS MER

 3. 3. "Ursäkta mig, snälla!" : Artighet i svenska språket. Ett huvudbry för nyanlända andraspråksinlärare.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för språkdidaktik

  Författare :Karin Rydholm; [2020]
  Nyckelord :stance; artighet; ansikte; takt; identitet;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur artighet i språk kan ha betydelse för andraspråksinlärares motivation och attityd till språkinlärandet. Det faktum att artighet inte finns kodifierat i det svenska språket och att vi sedan en längre tid har anammat du-tilltalet i Sverige, kan ställa till problem för många grupper av andraspråksinlärare som är vana vid att ha språkliga verktyg för artighet i kommunikationen med andra. LÄS MER

 4. 4. Skolan och den flerspråkiga vårdnadshavaren Kommunikation mellan skola och flerspråkiga vårdnadshavare ur ett maktperspektiv

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Gabriel Bobeck; [2019-10-10]
  Nyckelord :språk; makt; flerspråkighet; skola; bourdieu; språkideologi; litteracitet;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen analyseras den textbaserade kommunikationen mellan en svensk skola och flerspråkiga vårdnadshavare. Kommunikationssituationen mellan skolan och föräldrar lyfts ofta fram som ett problem i bostadsområden som präglas av låg socioekonomisk status, mångkultur och flerspråkighet. LÄS MER

 5. 5. Hållbarhetsredovisning inom den svenska dagligvaruhandeln Hur kommunicerar den svenska dagligvaruhandeln sitt hållbarhetsarbete relaterat till leverantörskedjan?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hanna Taube; Linn Lennartsson; [2019-08-13]
  Nyckelord :Sustainable supply chain; retail- and food industry; triple bottom line; supplier; sustainability reporting; stakeholder theory;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Planetens naturresurser är begränsade och livsmedelsbranschen måste anpassa sig efter förändringar och ständigt arbeta med frågor om hur de kan producera och leverera maten på ett mer hållbart sätt utan att det blir för kostsamt. I samband med förändringen uppstår en komplexitet för hur företag skall hantera relationen med sina leverantörer. LÄS MER