Sökning: "Ambulance nurse"

Visar resultat 1 - 5 av 113 uppsatser innehållade orden Ambulance nurse.

 1. 1. Interhospitala transporter av intensivvårdskrävande patienter - Förekomsten av fysiologiska förändringar

  Magister-uppsats,

  Författare :Charlotte Bjurström; Helen Hallqvist; [2018-08-28]
  Nyckelord :Interhospitala transporter; anestesisjuksköterska; intensivvårdskrävande patient; patientsäkerhet; fysiologiska förändringar;

  Sammanfattning : Background: In the year of 2018, there is a shortage of intensive care facilities. Therefore, more and more patients in need of intensive care are being transported between hospitals. LÄS MER

 2. 2. Prehospital vård av patienter med kritiska tillstånd i glesbygd – sjuksköterskors upplevelser.

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Emma Björk; Kimberly Jonsson; [2018]
  Nyckelord :Nursing; prehospital emergency care; prehospital care; ambulance; rural areas; nurse; experiences; critical illness; trauma; Omvårdnad; ambulanssjukvård; prehospital vård; ambulans; glesbygd; sjuksköterskor; upplevelser; kritiska tillstånd; trauma;

  Sammanfattning : Bakgrund: Centralisering av sjukvård har bidragit till färre antal akutmottagningar. Antalet ambulanstransporter har blivit fler och avstånden till sjukhus längre, vilket ställer höga krav på ambulanspersonalens kompetens. I glesbygd ställs ambulanspersonalen ofta inför utmaningar då för få resurser finns att tillgå. LÄS MER

 3. 3. Ambulanssjuksköterskans erfarenhet & upplevelse av att skapa fri luftväg vid prehospital hjärt- och lungräddning

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Joachim Villaflor; Kristoffer Rudin; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Att se det som inte syns- akutpersonalens erfarenhet av misstänkt barnmisshandel : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Maria Blom; Bodil Persson; [2018]
  Nyckelord :Child abuse; Emergency nurse; Emergency staff; Experience; Prehospital; Akutpersonal; Akutsjuksköterska; Barnmisshandel; Erfarenhet; Prehospital;

  Sammanfattning : Barnmisshandel är ett världsomfattande problem i dagens samhällen och mörkertalet är stort eftersom alla fall inte anmäls. I flera länder råder anmälningsplikt vid misstanke att barn utsätts för misshandel och akutpersonal har en viktig roll i skyddandet av utsatta barn. LÄS MER

 5. 5. Ambulanssjuksköterskors upplevelser av att utföra bröstkompressioner med mekaniskt hjälpmedel : en kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Erika Greijer; Mats Jönsar; [2018]
  Nyckelord :Ambulance nurse; Out-of-hospital cardiac arrest; Mechanical chest compression; Prehospital emergency care; Experiences; Ambulanssjuksköterska; Hjärtstopp utanför sjukhus; Mekaniska bröstkompressioner; Ambulanssjukvård; Upplevelser;

  Sammanfattning : En person som drabbas av hjärtstopp utanför sjukhus är beroende av att skyndsamt erhålla högkvalitativ hjärt-lungräddning för bästa möjliga förutsättningar till överlevnad. Bröstkompressioner behöver utföras med få avbrott för att anses högkvalitativa. LÄS MER