Sökning: "hur jag måste lära svenska"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade orden hur jag måste lära svenska.

 1. 1. Men när det kommer till en text, då uppstår problemet : Anpassningar i matematik.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Naheda El-Khatib; [2021]
  Nyckelord :Anpassningar; flerspråkighet; kommunikation; matematik; stöd;

  Sammanfattning : Idag ser vi en ständig ökning av flerspråkiga elever i de svenska skolorna, vilket medför större utmaningar för lärare då lärare måste arbeta mycket med anpassning för att dessa elever ska kunna klara målen, så att lärarna på så sätt ska kunna utgå från elevernas behov och förutsättningar.Syftet med min studie är att undersöka utmaningar och svårigheter för flerspråkiga elever inom matematikundervisningen samt att undersöka varför språkutvecklingen är viktig i matematiken för dessa elever. LÄS MER

 2. 2. Hur hanterar lärare elevers olika nivåer i läsundervisning?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Kaisa Nyman; [2020]
  Nyckelord :different reading levels; instruction; elementary school; läsundervisning; olika läsnivåer; åk f-3;

  Sammanfattning : Det finns flera sätt att lära sig att läsa men för många barn är det en komplex process som både lärs in i och utanför skolan. Barn lär dessutom på olika sätt vilket gör att läraren i svenska måste ha olika pedagogiska redskap för att kunna möta barnens olika nivåer i läsundervisningen. LÄS MER

 3. 3. "Man måste tala med händer och fötter" : En kvalitativ intervjustudie om hur sfi-elever upplever språkinlärning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Harry Lahtinen; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att få en ökad förståelse för hur elever inom sfi upplever den egna språkinlärningen i samband med utbildningstiden på sfi. Frågeställningen är följande: Vilka faktorer påverkar elevernas språkinlärning i svenska som andraspråk i skolan samt under fritiden enligt dem själva? Studien använde kvalitativa semistrukturerade intervjuer som metod. LÄS MER

 4. 4. Kan höra men inte göra : en kvalitativ studie med grundad teori

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Rasmus Eriksson; [2019]
  Nyckelord :musikpedagogik; musikalitet; amusi; musikdidaktik;

  Sammanfattning : Vad är musikalitet, musikalisk kunskap och musikaliska färdigheter? I denna studie har jag undersökt musiklärares åsikter på detta område. Har varje elev möjlighet att vara eller bli musikaliska och förvärva dessa färdigheter för att uppnå de lägsta godkända betygen? Amusi är en neurologisk funktionshämning som berör den perceptiva oförmågan att höra och förstå tonhöjd och rytm. LÄS MER

 5. 5. To teach, or not to teach English, that is the question : When do Swedish primary school teachers believe that English should be introduced and how does this introduction affect equal schooling for all?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Maria Grönvall; [2019]
  Nyckelord :Age; equal schooling; English syllabus; primary school; teaching skills; Kursplanen i engelska; Likvärdig skola; Lågstadiet; Undervisningsförmåga; Ålder;

  Sammanfattning : Resent research has demonstrated that age does not play as big a part in second language (L2) acquisition as was previously thought. However, L2 acquisition is markedly affected by: (i) the amount of L2 in a pupil’s daily life, (ii) how well teachers are trained in teaching a new language to young learners and (iii) how many hours are given to the subject each week. LÄS MER