Sökning: "hur jag måste lära svenska"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden hur jag måste lära svenska.

 1. 1. “Utan språk kan man inte göra någonting” En kvalitativ studie om vilka faktorer som påverkar SFI-elevers studiemotivation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Tora Börjesson; [2021-09-02]
  Nyckelord :motivation; SFI; the construct of investment; instrumentell motivation; integrativ motivation;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att ta reda på vad som påverkar några SFI-elevers motivation till språkinlärning. Studien är kvalitativ och består av djupintervjuer. Jag genomförde fyra parintervjuer med inlärare i min egen SFI-klass. LÄS MER

 2. 2. Men när det kommer till en text, då uppstår problemet : Anpassningar i matematik.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Naheda El-Khatib; [2021]
  Nyckelord :Anpassningar; flerspråkighet; kommunikation; matematik; stöd;

  Sammanfattning : Idag ser vi en ständig ökning av flerspråkiga elever i de svenska skolorna, vilket medför större utmaningar för lärare då lärare måste arbeta mycket med anpassning för att dessa elever ska kunna klara målen, så att lärarna på så sätt ska kunna utgå från elevernas behov och förutsättningar.Syftet med min studie är att undersöka utmaningar och svårigheter för flerspråkiga elever inom matematikundervisningen samt att undersöka varför språkutvecklingen är viktig i matematiken för dessa elever. LÄS MER

 3. 3. Begreppens tvetydighet : En analys av statsbegrepp i tidningen Zimmerwald 1918–1921

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Patrik Lindelöf; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att analysera olika statsbegrepp inom den socialistiska tidskriften Zimmerwald. Den centrala frågeställningen i denna studie är: • Vilka olika statsuppfattningar kommer till uttryck i tidskriften Zimmerwald? För att finna svar på denna forskningsfråga har fyra olika områden analyserats i tidskriften: Revolution, Våld, Militarism och Rådsdemokrati och borgerlig demokrati. LÄS MER

 4. 4. Hur hanterar lärare elevers olika nivåer i läsundervisning?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Kaisa Nyman; [2020]
  Nyckelord :different reading levels; instruction; elementary school; läsundervisning; olika läsnivåer; åk f-3;

  Sammanfattning : Det finns flera sätt att lära sig att läsa men för många barn är det en komplex process som både lärs in i och utanför skolan. Barn lär dessutom på olika sätt vilket gör att läraren i svenska måste ha olika pedagogiska redskap för att kunna möta barnens olika nivåer i läsundervisningen. LÄS MER

 5. 5. "Man måste tala med händer och fötter" : En kvalitativ intervjustudie om hur sfi-elever upplever språkinlärning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Harry Lahtinen; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att få en ökad förståelse för hur elever inom sfi upplever den egna språkinlärningen i samband med utbildningstiden på sfi. Frågeställningen är följande: Vilka faktorer påverkar elevernas språkinlärning i svenska som andraspråk i skolan samt under fritiden enligt dem själva? Studien använde kvalitativa semistrukturerade intervjuer som metod. LÄS MER