Sökning: "hur jag måste lära svenska"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade orden hur jag måste lära svenska.

 1. 1. Att förstå sitt lärande : En pilotstudie av högstadieelevers uppfattningar om metakognitiva frågor i ämnena bild och svenska

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Anneli Vossman Strömberg; [2018]
  Nyckelord :metacognition; metacognitive thinking; metacognitive questions; metacognitive strategies; learning to learn; feedback; self-regulation; formative assessment; learning strategies; visible learning; metakognition; metakognitivt tänkande; metakognitiva frågor; metakognitiva strategier; lära att lära; återkoppling; feedback; självreglering; formativ bedömning; inlärningsstrategier; synligt lärande;

  Sammanfattning : Syftet med pilotstudien är att pröva hur rekommenderade metoder för att uppmuntra elevers metakognitiva tänkande kan användas. Metakognition handlar om ”att lära att lära” och är relaterat till begrepp såsom återkoppling, självreglering och formativ bedömning. LÄS MER

 2. 2. Undersökning om inlärningsstrategi av kinesiska tecken - med fokus på högstadieelever

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Hong Wu; [2018]
  Nyckelord :högstadieelev; inlärning av kinesiska; inlärningsstrategi; kinesiska; kinesiska tecken; moderna språk; svenska skola;

  Sammanfattning : Kinesiska är ett nytt språk i svensk grundskolan. Det är ett språk som ligger långt ifrån svenska. Tecknen i kinesiska är mycket okända för svenska elever. Hur undervisas kinesiska så att eleverna känner att det blir enkelt och lätt att behärska språket är en fråga som behöver förstås och forskas om. LÄS MER

 3. 3. Laborativt material i matematikundervisning : Ett hjälpmedel även för utvecklandet av svenska språket.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Sara Proust; [2017]
  Nyckelord :matematik; laborativt material; andraspråkselever; språkkunskaper;

  Sammanfattning : Många av dagens skolklasser består i högre utsträckning av elever som kommer från andra länder och kulturer där hemspråket talas i både hemmet och bland kamrater. Dessa barns svenska språkbas är oftast mer begränsad än hos de barn som har svenska som modersmål. LÄS MER

 4. 4. "Jag måste bara lära mig bra svenska!" En ämnesdidaktisk studie av fem flerspråkiga elevers tankar runt skolämnet Svenska som andraspråk 1

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Kerstin Ärlemalm; [2016-07-07]
  Nyckelord :kurs- och ämnesplaner; Svenska som andraspråk; elever; tankar;

  Sammanfattning : Specialarbete, 15 hp SSA 136Svenska som andraspråk,Termin: VT 2016Handledare: Charlotta Olvegård.... LÄS MER

 5. 5. Problemlösning, Nyckeln till PISA?

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Johan Sandin; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I det här examensarbetet har jag studerat hur matematisk problemlösning framställs i de svenska, finska och kinesiska styrdokumenten. Sverige har de senaste åren halkat efter sett till internationella undersökningar som PISA. Uppgifterna i PISA har visat sig vara av problemlösande karaktär. LÄS MER