Sökning: "stöd"

Visar resultat 1 - 5 av 28302 uppsatser innehållade ordet stöd.

 1. 1. Några förskollärares och vårdnadshavares uppfattningar om arbetet med särskilt stöd i förskolan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Jennifer Jaconelli; Elin Toftered; Tilda Johansson; [2024-03-26]
  Nyckelord :Barn i behov av särskilt stöd - Förskollärare - Vårdnadshavare - Uppfattningar;

  Sammanfattning : Enligt både styrdokument och skollagen så framkommer det att barn i behov av stöd ska få det stödet de är i behov av. Det som inte står skrivet är hur detta arbete ska bedrivas, det kan tolkas som att det är upp till varje verksamhet. Det råder många frågetecken kring hur arbetet ska se ut. LÄS MER

 2. 2. Jag är också en bit. Biologiska föräldrars beskrivning av samarbete med familjehem inom modellen familjehemsboende i ett terapeutiskt sammanhang

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Ulla-Karin Littorin; Tomas Carlsson; [2024-03-19]
  Nyckelord :Samarbete; görande; tredelade föräldraskapet; familjehem; biologiska föräldrar;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka hur biologiska föräldrar som haft sina ungdomar placerade inom Familjevårdsstiftelsens verksamhet beskriver att samarbete mellan dem och familjehemsföräldrarna gjordes under tiden deras ungdomar var placerade. Vi undersökte vidare vad biologiska föräldrar uppfattar att Familjevårdsstiftelsen ”gör” för att få samarbetet att fungera. LÄS MER

 3. 3. Terror och tillit: terrorismens politiska konsekvenser En kvantitativ undersökning av hur en ökad oro för terrorism påverkar det politiska förtroendet.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Thea Hedmar; [2024-03-11]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I kristider, som i samband med ett terrordåd, tenderar medborgare att söka trygghet och ledning från sina ledare och experter – detta utgör i varje fall kärnan i rally-around-the-flag teorin. Rallyeffekter som fenomen är allmänt erkända och en etablerad förklaring till hur traumatiska händelser kan öka och omforma det politiska förtroendet. LÄS MER

 4. 4. Bistånd som ett yttersta skyddsnät – ett nät med stora maskor? 

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Louise Fossum; [2024-03-05]
  Nyckelord :förvaltningsrätt; bistånd; socialtjänstlagen; access to justice; access barriers;

  Sammanfattning : Bistånd enligt socialtjänstlagen är avsett att fungera som ett yttersta skyddsnät, vilket förutsätter att den enskilde varken själv eller på annat sätt kan tillgodose det behov som biståndet avser. Om socialnämnden, som är första instans att besluta om bistånd, gör bedömningen att den enskildes behov kan tillgodoses på annat sätt ska socialnämnden även hänvisa till ett alternativt sätt, men huruvida behovet faktiskt kan tillgodoses av det hänvisade sättet utreder socialnämnden inte. LÄS MER

 5. 5. Får jag vara med? - lärares stöd för barns ingång i lek och strategier för att delta i lek

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Alfred Drejer; Hanna Lindström; Rebecca Nilsson; [2024-02-29]
  Nyckelord :Lekstrategi; förskolebarn; lärares strategier; lek; scaffolding; lekteori; samvarokompetens; mediering och medierande verktyg;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie handlar om barns lekstrategier och hur lärare kan stötta barn i dessa strategier. Alla barn ska enligt “Läroplanen för förskolan” (Lpfö18, 2018) få samma möjlighet att leka och ingå i gemenskap med andra. LÄS MER