Sökning: "vi de"

Visar resultat 1 - 5 av 46781 uppsatser innehållade orden vi de.

 1. 1. Vårdnadshavare skolas in -en synvända i förskolan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Zenitha Brahm; Katrin Feuerbach Wengel; [2024-02-27]
  Nyckelord :förskola; early childhood education; förskollärare; ECEC teacher; inskolning; introduction; samverkan; samarbete; cooperation; vårdnadshavare; caregiver;

  Sammanfattning : Denna studie gör anspråk på att närma sig viktiga faktorer för en god samverkan mellan förskola och hem. Det är en kvalitativ studie som analyserats på fenomenografisk grund och det fenomen som studeras är inskolningen, fokuserat på förskolans sätt att etablera en god samverkan. LÄS MER

 2. 2. Styrning vid lunchsituationer i förskolan - En studie om pedagogers styrningsstrategier.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Isolde Eriksson; Lovisa Lang; [2024-02-27]
  Nyckelord :Makt; regler och normer; styrningsstrategier; förhållningssätt;

  Sammanfattning : Denna studie fokuserar på att undersöka vilka strategier som pedagoger använder sig av i förskolan under lunchsituationer. Vi valde att studera just lunchsituationer för att det är en situation under dagen som vi av tidigare erfarenheter vet är inramat av regler, struktur och rutiner. Studien bygger på två frågeställningar; 1. LÄS MER

 3. 3. ”Det är ett fantastiskt verktyg, när man kan jobba med det på ett bra sätt!”

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Elena Vasilescu Duicu; Linn Larsson; [2024-02-27]
  Nyckelord :IKT; digitala verktyg; förskollärare; livsvärldsfenomenologi;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att utforska hur sju förskollärare som fått sin legitimation efter 2017 upplever sitt arbete med digitala verktyg, undervisning och relaterade aktiviteter. Motivet för detta är dels att undersöka hur pedagogernas personliga intresse påverkar hur användandet av digitala verktyg på förskolan går till, dels att utforska hur förskollärarna tolkat de delar om arbete med digitala verktyg som tillkom när läroplanen för förskolan uppdaterades 2018 och hur de arbetar med dessa mål. LÄS MER

 4. 4. Från äldst till yngst. Pedagogers uppfattningar om överlämningar från förskola till förskoleklass.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Ida Hansson; Marina Källman; Johanna Svensson; [2024-02-27]
  Nyckelord :Handlingsplan; förskola; förskoleklass; Kommunikation; samverkan; övergång; överlämning och överlämningsetiskt förhållningsätt; ;

  Sammanfattning : Vid en övergång är en samsyn mellan pedagoger central, där kommunikation och samverkan är grundläggande. I styrdokument beskrivs vad förskola och förskoleklass förväntas sträva efter i övergången mellan förskola och förskoleklass. LÄS MER

 5. 5. Förskollärares uppfattningar om lågaffektivt bemötande för barn i åldrarna tre till fem år.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Rebecka Heijmahn; Elina Otterberg; [2024-02-27]
  Nyckelord :lågaffektivt bemötande; förhållningssätt; stress; Bo Hejlskov Elvén; förskola; pedagoger; Sven Persson;

  Sammanfattning : I denna studie undersöker vi förskollärares uppfattningar och tidigare kunskaper kring att arbeta med lågaffektivt bemötande såväl som förhållningssätt som konflikthanteringsmetod. Vi kan se att pedagoger idag är mer stressade och vi vill ta reda på vilket sätt lågaffektivt bemötande kan skapa ett lugn och en trygghet för alla pedagoger och barn. LÄS MER