Sökning: "om stockholms"

Visar resultat 1 - 5 av 7277 uppsatser innehållade orden om stockholms.

 1. 1. Lena Lervik i det öppna och det stängda rummet : En undersökning om det förvandlade narrativet av verken Maria Jugoslavien och En berättelse om något vi glömt

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Desirée Lind; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie behandlar två specifika verk av den svenska skulptören Lena Lervik och hur de uppfattas i de rum de befinner sig i. De frågorna som ställsinnefattar samspelet mellan verk och um samt verekns narrativ i kontext till rum men även som enskilda verk. LÄS MER

 2. 2. Viljan att stanna kvar på en arbetsplats : En studie om samband mellan anställdas psykologiska behov och vilja att stanna kvar på sin arbetsplats och organisationsengagemang inom handel- och besöksnäring

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Julia Gustavsson; Emma Green; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Handel- och besöksnäringen har problem med hög personalomsättning som påverkar anställda och organisationer negativt. Krav- och resursmodellen beskriver att det finns arbetsresurser och arbetskrav som kan påverka motivationen. LÄS MER

 3. 3. Flicka, pojke, människa : En intersektionell genusstudie med särskilt fokus på maskulinitet i Jessica Schiefauers ungdomsroman Pojkarna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Johanna Zetterström; [2022]
  Nyckelord :Pojkarna; Jessica Schiefauer; intersektionalitet; performativitet; den heterosexuella matrisen; hegemonisk maskulinitet; homosocialt begär; heteronormativitet; kön; sexualitet; ålder; ungdomsroman;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker Jessica Shiefauers ungdomsroman Pojkarna ur ett intersektionellt, genus och maskulinitetsteoretiskt perspektiv. Analysen handlar om hur genus konstrueras och framställs i samverkan med andra kategorier som ålder och sexualitet, men också vad som präglar pojkars umgängeskoder i romanen och hur huvudkaraktären Kims upplevelse av sin egen kropp och identitet utvecklas i förhållande till detta. LÄS MER

 4. 4. Assisterande teknik för elever med dyslexi : Lärares uppfattningar om assisterande teknik i undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Helen Ekgren; Catarina Nyåker; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. "Högläsning - det går inte att klara sig utan." : en kvalitativ studie om förskollärares föreställningar kring högläsning och språkutveckling

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Emelie Rosengren; Martina Yousif; [2022]
  Nyckelord :högläsning; språkutveckling; dialogic book reading; dialogisk läsning; sociokulturellt perspektiv; stöttningsstrategier;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka vilka föreställningar förskollärare har kring högläsning och de frågeställningar som kommer att besvaras är; hur planerar förskollärare för högläsning, vilka eventuella utmaningar ser förskollärare med högläsning och vilka metoder använder sig förskollärare av för att göra högläsningen språkutvecklande. Studien bygger på en kvalitativ forskningsmetod där sex semistrukturerade intervjuer genomförts som sedan transkriberats, kodats och genomgått en tematisk analys för att strukturera resultaten. LÄS MER