Sökning: "om stockholms"

Visar resultat 1 - 5 av 5343 uppsatser innehållade orden om stockholms.

 1. 1. Prisbubblor på Sveriges bostadsmarknad: Om det existerar ett långsiktigt samband mellan svenska bostadsrättspriser och fundamentala utbuds- och efterfrågefaktorer.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Lisa Axelsson; Kajsa Jonsson; [2023-07-06]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie ämnar undersöka om det finns tecken på en prisbubbla genom att studera om det existerar ett långsiktigt samband mellan bostadsrättspriser och fundamentala utbuds- och efterfrågefaktorer i Stockholms, Göteborgs och Karlstads kommuner under tidsperioden 2000–2021. Mellan åren 1996 och 2021 ökade de svenska bostadsrättspriserna med 800% vilket är betydligt mer i jämförelse med den ekonomiska levnadsstandarden som under 2000-talet endast ökade med 60%. LÄS MER

 2. 2. Rörelsens plats, i skuggan av texten. - En undersökning om hur en kan skapa större utrymme för fysiskt utforskande i en repetitionsprocess

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Aviva Wrede; [2023-07-03]
  Nyckelord :Skådespeleri; rörelsearbete; fysisk teater; skådespelarmetod; skådespelarteknik; dramatik; teatertraditioner; movement; fysisk gestaltning; teater; podcast; kroppslig gestaltning; physical theatre; avantgardism; experimentell teater; teatermodernismen; repetitioner; rehearsal;

  Sammanfattning : Hur kan man skapa ett större utrymme för fysiskt undersökande under en repetitionsprocess på teatern? Utifrån egna erfarenheter som skådespelare har jag lagt märke till att fysiskt undersökande och dess potential generellt sett ej tas tillvara under repetitionprocesser. Väldigt ofta står texten i fokus och rörelsen blir sekundär. LÄS MER

 3. 3. Mellan frusna minnen och upplevt liv : Att göra kulturarv på herrgårdsmuseet Huseby bruk

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Jenny Helsing; [2023]
  Nyckelord :Kulturarvsstudier; Kulturarv; AHD; Assemblage; Herrgårdsmuseum; Statligt byggnadsminne; Multitemporalitet; Fiktionalisering och mediering av kulturarv; Kulturarvsturism;

  Sammanfattning : Uppsatsen skrivs inom det tvärvetenskapliga forskningsfältet kulturarvsstudier. Med utgångspunkt i ett herrgårdsmuseum i Sverige utforskar uppsatsen, genom den verksamhet som bedrivs där idag, kulturarv som bestående av flera processer i samverkan. LÄS MER

 4. 4. Attrahera och behålla personal, hur gör vi nu? : En kvalitativ studie om dagens rörliga arbetsmarknad.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Louise Assarsson; Pernilla Wisth; [2023]
  Nyckelord :Employer branding; attrahera personal; behålla personal; organisationer; strukturering; arbetsmarknaden; arbetsgivare; arbetstagare.;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker vad arbetsgivare fokuserar på i arbetet med att attrahera och behålla personal, samt vilka utmaningar som finns. Detta besvaras med hjälp av två frågeställningar: ”vilka metoder används i organisationer för att attrahera och behålla personal på dagens arbetsmarknad?” och ”vad för uppfattningar och utmaningar finns i arbetet med att attrahera och behålla personal?”. LÄS MER

 5. 5. Vem bryr sig om klimatet? : En kvantitativ studie kring socioekonomiska skillnader i oro för klimatförändringar

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Mikael Groth; Timothy Littlewood; [2023]
  Nyckelord :Socioekonomisk status; Klimatförändringar; Oro; Postmaterialistiska värderingar;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka samband mellan socioekonomisk status (SES), och oro för klimatförändringar i Sverige. Tidigare internationell forskning har visat på att både inkomst och utbildningsnivå påverkar, då högre inkomst och högre utbildningsnivå båda verkar leda till mer oro för klimatförändringar. LÄS MER