Sökning: "mental training"

Visar resultat 1 - 5 av 353 uppsatser innehållade orden mental training.

 1. 1. Psykologers upplevelse av arbetet med suicidnära barn och ungdomar på BUP

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Henrietta Parkkila; Ava Shamsipoor; [2022]
  Nyckelord :suicidal children and adolescents; psychologists; child and adolescent psychiatry; perceived organizational support; suicidnära barn och ungdomar; psykologer; barn- och ungdomspsykiatri; upplevt organisatoriskt stöd;

  Sammanfattning : Psykisk ohälsa ses som ett folkhälsoproblem bland barn och ungdomar. Psykiska besvär tidigt i livet ökar risken för suicidförsök. I åldersgruppen 10–19 år begår ungefär 50–60 personer suicid per år i Sverige. Psykologer på barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) arbetar bland annat med suicidnära barn och ungdomar. LÄS MER

 2. 2. Patienters erfarenheter av fysisk aktivitet som behandling vid depression : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Alexandra Dubois von Matérn; Malin Danielsson; [2022]
  Nyckelord :depression; experience; literature review; physical activity; self-care balance; depression; egenvårdsbalans; erfarenheter; fysisk aktivitet; litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa är ett omfattande problem världen över och utgör den ledande orsaken till funktionsnedsättningar globalt. Vid depression lider personen av flertalet olika symtom vilka har en negativ inverkan på självkänslan och det dagliga livet. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda vuxna patienter med ofri luftväg inom ambulanssjukvården : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Ulrika Norgren; Tim Kaspersson; [2022]
  Nyckelord :Obstructed airway; experience; ambulance care; nurse; patient safety; Ofri luftväg; erfarenheter; ambulanssjukvård; sjuksköterska; patientsäkerhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att vårda patienter med ofri luftväg inom ambulanssjukvården är något av en sällanhändelse. Det gör att det kan vara långt mellan dessa möten. En ofri luftväg ska åtgärdas så snart som möjligt och det är sjuksköterskornas uppgift att göra detta. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors erfarenheter av arbetsmiljön inomslutenvård under covid-19 pandemin : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Anita Andersson; Tina Johansson; [2022]
  Nyckelord :Covid-19; hospital; nurse experience; work environment; arbetsmiljö; covid-19; sjukhus; sjuksköterskans erfarenheter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Arbetsmiljön har både fysisk och psykisk betydelse för vårdkvaliteten. Under Covid-19-pandemin ändrades arbetsförhållandena markant och sjuksköterskor fick uppleva nya utmaningar i arbetsmiljön. Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av arbetsmiljö på sjukhus under covid-19-pandemin. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors erfarenheter av hot och våld på akutmottagningar : En beskrivande litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Anna Hägglund; Eva Linde; [2022]
  Nyckelord :nurse; experience; threat; workplace violence; emergency service hospital; sjuksköterska; erfarenhet; hot; våld; akutmottagning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hot och våld förekommer inom nästan all sjukvårdsverksamhet och bland de värst drabbade är akutsjukvården och akutmottagningarna. Sjuksköterskor löper även större risk att utsättas för hot och våld än övriga yrkeskategorier på akutmottagningen. LÄS MER