Sökning: "miljöns utformning"

Visar resultat 1 - 5 av 173 uppsatser innehållade orden miljöns utformning.

 1. 1. Hur möjliggörs vilan i förskolan? : En fenomenografisk studie om barns vila i förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Marie Arvidsson; [2020]
  Nyckelord :Childrens sleep; preschool; rest; phenomenography; barns sömn; förskola; vila; fenomenografi;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att beskriva förskollärares olika uppfattningar om barns möjligheter till vila i förskolan. Detta görs utifrån ett pedagogperspektiv där förskollärares uppfattningar och erfarenheter ligger till grund för studiens resultat. LÄS MER

 2. 2. HÖGLÄSNING I FÖRSKOLAN : en kvalitativ studie av förskollärares erfarenheter om högläsningens betydelse, möjligheter och hinder

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Michaela Eriksson; Tove Johansson; [2020]
  Nyckelord :Högläsning; Språkutveckling; Förskola; Läsvila; Sociokulturellanalys;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie var att ta reda på hur förskollärarna ser på högläsningens betydelse samt deras erfarenheter kring högläsning. Vi ville även undersöka vilka möjligheter och hinder som kan finnas för att skapa lärorika lässituationer i förskolan kring högläsningssituationerna. LÄS MER

 3. 3. Den fysiska miljöns påverkan på barns lek ur pedagogens perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Natalie Bruun Sjöstrand; Sandra Jonsson; [2020]
  Nyckelord : lek; fysisk miljö; förskola; rum; färgsättning; pedagoger; affordance; handlingserbjudande ;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur förskollärare som är verksamma i nybyggda arkitektritade förskolor anser att den fysiska miljön påverkar barnens lek. Syfte är att skapa större kunskap om hur den fysiska miljön i förskolan fungerar som en plats för lek. LÄS MER

 4. 4. Social interaktion i bostadsområden som ett svar på ensamheten : En studie om hur fastighetsföretag kan möjliggöra social interaktion genom utformningen av den fysiska miljön och sociala initiativ.

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Lisa Lorentzi Wall; [2020]
  Nyckelord :Housing planning; weak ties; loneliness; social interaction; place; Swedish mentality; Bostadsplanering; tunna band; ensamhet; social interaktion; plats; svensk mentalitet;

  Sammanfattning : Ofrivillig ensamhet är ett komplext problem som blivit än mer diskuterat på grund av pandemin som råder. I Sverige känner sig många unga personer ensamma i sitt hem eller bostadsområde. Ofrivillig ensamhet kan i längden leda till negativa hälsoeffekter vilket motiverar insatser från flera olika håll. LÄS MER

 5. 5. Upplevd trygghet i grönområden studerat utifrån parkmiljöns utformning och användningsområden : En fallstudie av Boulognerskogen och Stadsträdgården i Gävle

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Linnéa Jonsson; Isabel Lamberg; [2020]
  Nyckelord :Feeling of safety; CPTED; Social sustainability; Green area; Urban planning; Trygghet; CPTED; Social hållbarhet; Grönområde; Stadsplanering;

  Sammanfattning : En viktig del av ett socialt hållbart samhälle är att individer känner sig trygga i den offentliga miljön. Den upplevda nivån av trygghet påverkar människors hälsa och beteende och därför är det viktigt att ta hänsyn till de aspekter som har stor inverkan på tryggheten i ett område. LÄS MER