Sökning: "miljöns utformning"

Visar resultat 1 - 5 av 221 uppsatser innehållade orden miljöns utformning.

 1. 1. Barns handlingserbjudande i inomhusmiljön : En kvalitativ studie om hur barns självständighet främjas i förskolans inomhusmiljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Emelie Pettersson; Jennifer Larsson; [2024]
  Nyckelord :Inomhusmiljö; förskola; handlingserbjudande; material; barns självständighet;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka och analysera hur uppbyggnaden av förskolans fysiskainomhusmiljö kan bidra till olika handlingserbjudanden för barnen. I denna kvalitativastudie använder vi oss av observationer som metod. LÄS MER

 2. 2. Att förstå och att göra sig förstådd : Förskollärares arbete med barn i språklig sårbarhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Ida Karlstén; Hanna Lövgren; [2024]
  Nyckelord :Förskola; förskollärare; språkutveckling; språklig sårbarhet;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att analysera hur förskollärare beskriver arbetet med barn som har någon form av språklig sårbarhet inom förskolan. Studien har sin teoretiska utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet samt en relationell inkluderingsansats. LÄS MER

 3. 3. Alla behöver en lärare som Linda! : Elevers syn på betydelsefulla aspekter i lärmiljöer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Anna Fransson; Nina Stenbjörn; [2023]
  Nyckelord :Tillgänglig lärmiljö; elevperspektiv; relationellt perspektiv; skolmisslyckande.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om faktorer i skolans lärmiljö och vad i dessa som varit framgångsrikt samt vad som bidragit till ett skolmisslyckande i grundskolan ur ett elevperspektiv. Det är viktigt för alla som arbetar i skolan i allmänhet och för specialpedagoger i synnerhet eftersom ett av specialpedagogens uppdrag är att arbeta för att alla elever ska ges möjlighet att lyckas i skolan och en viktig del i detta arbete är att arbeta förebyggande kring lärmiljöns utformning samt att undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer. LÄS MER

 4. 4. Den psykosociala miljöns inverkan på patienters återhämtning : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Anna Jonsson; Victoria Kemp; [2023]
  Nyckelord :environment; general literature-overview; patients’ experiences; psychosocial; recovery; recovery process.; allmän litteraturöversikt; miljö; patienters erfarenheter; psykosocial; återhämtning; återhämtningsprocess.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare studier påvisar att fysisk miljö främjar patienters återhämtning vid utformning som en läkande miljö. Patienters erfarna trygghet, kontroll och välmående i en läkande miljö gynnar återhämtningen. LÄS MER

 5. 5. Fysiska lärmiljöers betydelse, användning och utformning i förskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Lovisa Hjalmarsson; Julia Mikkonen; [2023]
  Nyckelord :lärmiljöer; innemiljö; utemiljö; förskola; förskollärare; Reggio Emilia; fysisk;

  Sammanfattning : : Hur pedagoger uppfattar den fysiska miljöns påverkan på barns utveckling och lärande i förskolan är av betydelse för vilka stöd och utmaningar barn möter och därmed hur de stimuleras och utvecklas. Syftet med studien är därför att undersöka hur förskollärare resonerar kring fysiska lärmiljöers betydelse, både inomhus och utomhus, samt hur dessa utformas och används i undervisningen för att stötta barns lärande och utveckling. LÄS MER