Sökning: "miljöns utformning"

Visar resultat 1 - 5 av 142 uppsatser innehållade orden miljöns utformning.

 1. 1. Miljöns betydelse för barns lek och lärande: utformning ur ett makt- och demokratiperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Mikaela Mjövik; [2018]
  Nyckelord :Förskola; Demokrati; Lek; Lärande; Makt; Miljö; Sociokulturellt perspektiv; Utformning;

  Sammanfattning : Denna studies syfte är att undersöka förskolans pedagogiska inomhusmiljö och dess betydelse för barns lek och lärande samt att analysera miljön och dess utformning utifrån ett makt- och demokratiperspektiv. Studien har genomförts på en förskola som ligger i ett mindre samhälle i södra Skåne. LÄS MER

 2. 2. Barnboken som port för barns tidiga läs- och skrivutveckling

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Ellen Olsson; Emelie Fält Bjärlestam; [2018]
  Nyckelord :Förskola; Läslyftet; Barnlitteratur; Läsutveckling; Skrivutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie har varit att undersöka hur pedagoger i förskolan kan arbeta medLäslyftets kompetensutveckling och vad det kan betyda för användandet av barnlitteratur som medel för barns tidiga läs- och skrivutveckling. Genom att finna olika metoder som kan användas för att upptäcka, undersöka och använda barnlitteratur i förskolan kunde vi använda oss av gruppintervjuer för att se efter om pedagoger som arbetat med Läslyftet använder sig av dessa metoder, och om de upplevt någon förändring av kompetensutvecklingen. LÄS MER

 3. 3. Mellan fri aktivitet och undervisning : En studie av sex pedagogers uppfattningar om barns rörelseaktiviteter utomhus i förskola och förskoleklass

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Albin Imland; Hanna Brandt; [2018]
  Nyckelord :Rörelse; rörelseaktivitet; fysisk aktivitet; utomhus; variationsteori; undervisning; förskola; förskoleklass.;

  Sammanfattning : Aktuell statistik visar att stillasittandet ökar bland barn och unga i Sverige. I läroplanerna för förskolan och förskoleklassen skrivs att barns fysiska aktivitet och motoriska utveckling ska främjas, och verksamheterna har således ett viktigt uppdrag i att vända trenden. LÄS MER

 4. 4. Urban design och dess roll i utvecklingen av mindre tätorter - En platsanalys av Markaryds centrum

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Louise Holmström; Martina Kleregård; [2018]
  Nyckelord :Urban design; Stadsväv; Trafikhierarki; Gränssnitt; Typologi; Territoriell appropriation; Stadsmöblering; Gatuliv; Urban tissue; Traffic hierarchy; Interfaces; Typology; Territorial appropriation; Urban furnishing; Street life;

  Sammanfattning : Urban design handlar om den byggda miljöns utformning som är nära sammankopplad med det sociala livet på gatorna. Den urbana designen är därför viktig i utvecklingen av städer. Studien är en fallstudie som utgörs av en platsanalys av stationssamhället Markaryd. LÄS MER

 5. 5. Barns relationsskapande i flerspråkiga barngrupper

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Ermina Brnjak; Hanni Lindeberg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med vårt examensarbete är att bidra med kunskap om relationer i en flerspråkig barngrupp mellan barn. Flerspråkighet är ett aktuellt ämne på grund av internationaliseringen av Sverige och resten av världen. LÄS MER