Sökning: "miljöns utformning"

Visar resultat 1 - 5 av 203 uppsatser innehållade orden miljöns utformning.

 1. 1. Planering för undervisning utomhus utifrån didaktisk medvetenhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Simone Gustafsson; Linnéa Zeijlon; [2022]
  Nyckelord :Preschool; outdoor education; teaching; outdoor; didactics; pedagogical planning; Förskola; utomhuspedagogik; undervisning; utomhus; didaktik; pedagogisk planering; barns perspektiv; barnperspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur förskollärare planerar utomhusundervisning utifrån medvetna didaktiska ställningstaganden. Forskningsfrågor som guidar den här studien är: “Hur synliggörs utomhusundervisning vid planering i såväl skriftliga planeringsdokument som i tal?” och “Hur motiverar förskollärare de didaktiska ställningstagandena i relation till utomhusundervisning?”. LÄS MER

 2. 2. Out of the square? : Exploring the task of urban public space.A case: Studies of St: Johannesplan & Konsthallstorget

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Anna van Amersfoort; [2022]
  Nyckelord :Urban planning; urban square; temporary use; urban life; city planning; public spaces; phenomenology; design; urban development; Malmö;

  Sammanfattning : In 2008, Malmö stad, together with Svenska kyrkan,announced an invited competition for designing S:tJohannesplan and Konsthallstorget in Malmö (Malmö Stad 2008). With its central location in the city andvarious options for activities, the area has become a major attraction point. LÄS MER

 3. 3. "Målet är ju att barnen ska sugas in i miljön" : En kvalitativ studie om åtta förskollärares uppfattningar om lärmiljön inomhus på förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Jane Lönn; Evelina Gustafsson; [2022]
  Nyckelord :förskola; förskollärare; inomhusmiljö; material; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur förskollärare uppfattar förskolans lärmiljöer inomhus och hur de utformar den. Vi undersökte också hur förskollärare arbetar för att göra barnen delaktiga i utformningen. För att få fram deras uppfattningar använde vi oss av en kvalitativ forskningsansats med semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 4. 4. Får äldre barn återhämtning på förskolan? : En intervjustudie om förskollärarnas erfarenheter av de äldre barnens återhämtning

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Nora Ström; Anna Johansson; [2022]
  Nyckelord :förskola; stress; välbefinnande; återhämtning; vila;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka förskollärarnas beskrivningar av sina erfarenheter och tillvägagångssätt gällande de äldre barnens återhämtning i förskolan. Med hjälp av en kvalitativ metodinsamling intervjuades yrkesverksamma förskollärare för att få fram en mångfald av beskrivningar i arbetet med återhämtningen på förskolan. LÄS MER

 5. 5. Blyga barns delaktighet i förskolans verksamhet : Pedagogers syn på blyghet samt pedagogers strategier för ökad delaktighet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Emma Larsson; Rebecca Åström; [2022]
  Nyckelord :Blyg; blyga barn; delaktighet; förskola; pedagog;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att ta reda på hur pedagoger pratar om blyga barn i förskolans verksamhet, samt att ta reda på hur pedagoger uttrycker att de arbetar för att se till att de blyga barnen får den delaktighet de har rätt till. Tidigare forskning visar på att det finns brister i arbetet med blyga barns delaktighet i förskolans verksamhet. LÄS MER