Sökning: "miljöns utformning"

Visar resultat 1 - 5 av 157 uppsatser innehållade orden miljöns utformning.

 1. 1. "Jag finns här" : Ett arbete om några pedagogers erfarenheter kring trygga relationer med äldre barn i förskolan.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Caroline Viklund; Alice Storbacka Granqvist; [2019]
  Nyckelord :Trygg relation; utevistelse; pedagog; förskola; barn;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att öka kunskapen om några pedagogers erfarenheter av att bibehålla och utveckla trygga relationer med de äldre barnen i deras utevistelse. Metoden som användes var en kvalitativ intervju med enskilda pedagoger. LÄS MER

 2. 2. Tryggt ljus när mörkret faller på : ett ljussättningsförslag för Stångby Stadsdelspark i Lund

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Jessica Roos; [2019]
  Nyckelord :ljus; ljussättning; upplevelse; trygghet; gestaltning; landskapsarkitektur; genus; Stångby stadsdelspark;

  Sammanfattning : 36% av Malmös medborgare har i en undersökning uppgett att de känner sig otrygga när de går ensamma utomhus när det är mörkt. Ungefär hälften av dessa har även avstått från olika aktiviteter på grund av sin upplevda otrygghet. LÄS MER

 3. 3. Läsmiljön som den tredje pedagogen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Nina Nilsson; Jasmine Taxgaard Muñoz; [2019]
  Nyckelord :Barns perspektiv; Bibliotek; Förskola; Literacy; Läsandets cirkel; Läsmiljö; Miljön som den tredje pedagogen; Pedagog; Reggio Emilia;

  Sammanfattning : Läsmiljöer i förskolan kan påverka barns utveckling inom literacy och syftet med studien är att jämföra läsmiljöerna i en förskola med förskolebibliotek och en förskola utan förskolebibliotek samt att undersöka hur miljöerna används ur barnperspektiv och barns perspektiv. Teorierna som används för studien är miljön som den tredje pedagogen och den del av Aidan Chambers (2011) teori Läsandets cirkel som heter att välja. LÄS MER

 4. 4. Samspel i förskolan. Med strategier för pedagogiskt bemötande och fysisk miljö i fokus

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Linda Bergenheim; Vendela Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Pedagogiska strategier; normbrytande beteende; fysisk miljö; samspel; förskola.;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att generera kunskap om det pedagogiska bemötandet av barn med normbrytande beteenden samt hur förskolans fysiska miljö villkorar samspelet mellan barnen och även det individuella barnets agerande. Frågeställningarna som ligger till grund för studien är följande: 1) Vilka strategier används i det pedagogiska bemötandet vid normbrytande beteende i förskolan? 2) I vilken mån villkoras samspelet av den fysiska miljön på förskolan? Vi har utfört en kvalitativ studie där det empiriska datamaterialet samlades in genom observationer och samtal. LÄS MER

 5. 5. “Barn är ju skapta för rörelse, de vill ju röra på sig … då måste de också få göra det” : En studie om hur fyra förskollärare resonerar om samt förhåller sig till barns möjligheter till fysisk aktivitet inomhus

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Helen Nordkvist; Linda Snibb; [2019]
  Nyckelord :Förskola; fysisk aktivitet; handlingserbjudande; miljöconstraints; personconstraints; uppgiftsconstraints; motorik;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur fyra förskollärare förhåller sig till barns fysiska aktivitet i förskolans inomhusmiljö samt om och i så fall hur de anser att inomhusmiljön kan stimulera barns fysiska aktivitet. Våra frågeställningar för att besvara syftet är följande: Hur resonerar de tillfrågade förskollärarna om barns möjligheter till att vara fysiskt aktiva inomhus i förskolan? Vilka förhållningssätt finns till att ge barn möjlighet till fysisk aktivitet i förskolans inomhusmiljö? Anpassas inomhusmiljön i förskolan för att främja fysisk aktivitet? hur i så fall? För att nå studiens syfte har vi använt oss av kvalitativa intervjuer som metod. LÄS MER