Sökning: "miljöns utformning"

Visar resultat 1 - 5 av 140 uppsatser innehållade orden miljöns utformning.

 1. 1. Miljöns betydelse för barns lek och lärande: utformning ur ett makt- och demokratiperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Mikaela Mjövik; [2018]
  Nyckelord :Förskola; Demokrati; Lek; Lärande; Makt; Miljö; Sociokulturellt perspektiv; Utformning;

  Sammanfattning : Denna studies syfte är att undersöka förskolans pedagogiska inomhusmiljö och dess betydelse för barns lek och lärande samt att analysera miljön och dess utformning utifrån ett makt- och demokratiperspektiv. Studien har genomförts på en förskola som ligger i ett mindre samhälle i södra Skåne. LÄS MER

 2. 2. Mellan fri aktivitet och undervisning : En studie av sex pedagogers uppfattningar om barns rörelseaktiviteter utomhus i förskola och förskoleklass

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Albin Imland; Hanna Brandt; [2018]
  Nyckelord :Rörelse; rörelseaktivitet; fysisk aktivitet; utomhus; variationsteori; undervisning; förskola; förskoleklass.;

  Sammanfattning : Aktuell statistik visar att stillasittandet ökar bland barn och unga i Sverige. I läroplanerna för förskolan och förskoleklassen skrivs att barns fysiska aktivitet och motoriska utveckling ska främjas, och verksamheterna har således ett viktigt uppdrag i att vända trenden. LÄS MER

 3. 3. Urban design och dess roll i utvecklingen av mindre tätorter - En platsanalys av Markaryds centrum

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Louise Holmström; Martina Kleregård; [2018]
  Nyckelord :Urban design; Stadsväv; Trafikhierarki; Gränssnitt; Typologi; Territoriell appropriation; Stadsmöblering; Gatuliv; Urban tissue; Traffic hierarchy; Interfaces; Typology; Territorial appropriation; Urban furnishing; Street life;

  Sammanfattning : Urban design handlar om den byggda miljöns utformning som är nära sammankopplad med det sociala livet på gatorna. Den urbana designen är därför viktig i utvecklingen av städer. Studien är en fallstudie som utgörs av en platsanalys av stationssamhället Markaryd. LÄS MER

 4. 4. Barns relationsskapande i flerspråkiga barngrupper

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Ermina Brnjak; Hanni Lindeberg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med vårt examensarbete är att bidra med kunskap om relationer i en flerspråkig barngrupp mellan barn. Flerspråkighet är ett aktuellt ämne på grund av internationaliseringen av Sverige och resten av världen. LÄS MER

 5. 5. Begränsad lekmiljö, begränsad lek? : en komparativ studie av två förskolegårdar i Göteborgs stad

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Josefine Askfelt; [2018]
  Nyckelord :barn; lek; förskolegård; behavior settings; behavior mapping; ytareal;

  Sammanfattning : Hur barn leker och använder sin förskolegård är grunden för det här arbetet. Vi befinner oss i en tid där städer förtätas och konkurrensen om marken är stor, vilket bland annat resulterat i att barns tillgång till utemiljöer begränsats. LÄS MER