Sökning: "förskola"

Visar resultat 1 - 5 av 9238 uppsatser innehållade ordet förskola.

 1. 1. Bakom stängda dörrar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Lisa Bolander; Paulina Nylander; Rebecka Jörnestrand; [2023-10-21]
  Nyckelord :Förskola; skola; värde; etik; moral; konflikter; lojalitet;

  Sammanfattning : With this essay, we hope to contribute to an understanding of the complex situation many of our future colleague’s face on a daily basis. The purpose of this study is to examine the experiences of preschool personnel regarding the reporting, silencing, or avoidance of addressing violations within the preschool's operations, and the significance of different loyalties and conflicts among preschool educators, principals, and guardians in such circumstances. LÄS MER

 2. 2. Uppfattningar om lekens betydelse för barns utveckling och lärande

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Jonna Johansson; Sara Ilievski; Shazia Ibrahimy; [2023-10-21]
  Nyckelord :Lek; Lärande; Utveckling; Förskola; Förskoleklass; Uppfattningar;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka om leken har samma betydelse för barns lärande och utveckling i förskolan som i förskoleklassen. Vi önskar skapa en djupare förståelse om förskollärarens uppfattningar kring leken. LÄS MER

 3. 3. ”Det gäller att vara väldigt lyhörd”

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Karin Erlandsson; Jessica Andersson Mutlu; [2023-10-21]
  Nyckelord :Förskollärare; barnskötare; förskola; uppfattningar; trauma typ 1; död; resiliens; barnperspektiv;

  Sammanfattning : I ”Läroplan för förskolan” (2018) framkommer det att barns välbefinnande och trygghet ska ligga till grund för den pedagogiska omsorgen som präglar förskolans verksamhet. Det framkommer däremot inte; varken i vår förskollärarutbildning eller i lagar samt styr- och policydokument, hur förskollärare och barnskötare ska förhålla sig till att möta barn i sorg som upplevt plötsliga traumatiska händelser som resulterar i dödsfall, exempelvis naturkatastrofer, sjukdomar och bilolyckor. LÄS MER

 4. 4. En förskola för alla En kvalitativ studie om förskollärares uppfattningar av inkludering och inkluderande arbetssätt

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Caroline Lindh; Emma Mossberg; Felicia Fogelström; [2023-10-19]
  Nyckelord :Förskola; inkludering; uppfattningar; förskollärare;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka vad förskollärare har för uppfattningar av inkludering och ett inkluderande arbetssätt. Förskolan är en plats för alla barn oavsett förutsättningar och alla barn har rätt till en likvärdig utbildning. Utbildningen ska präglas av alla barnens lika rätt till inflytande och delaktighet. LÄS MER

 5. 5. “Jag är ansvarig för utbildningen men alla är ansvariga i genomförandet av allt som jag planerat” - En fenomenografisk studie om förskollärares uppfattningar om sitt förtydligade ansvar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Meriam Nordin; Olivia Larsson; Sanna Agertz Weiss; [2023-10-19]
  Nyckelord :förskollärare; ansvar ; förskola; intervju; fenomenografi;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att ta reda på hur förskollärare uppfattar sitt förtydligade ansvar som framhävts sedan läroplan för förskolan reviderades år 2010. Frågeställningar som ligger till grund för studien är följande: 1. Vilka uppfattningar har förskollärare om deras förtydligade ansvar i förskolan? 2. LÄS MER