Sökning: "Kön"

Visar resultat 1 - 5 av 6759 uppsatser innehållade ordet Kön.

 1. 1. Hur framställs gärningspersoner beroende på kön? : En kritisk diskursanalys av hur svensk dags- och kvällspress porträtterar gärningspersoner utifrån ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Ida Larsson; Elin Persson; [2023]
  Nyckelord :gender theory; feminists’ theory; critical discourse analysis; Aftonbladet; Expressen; Svenska Dagbladet; Dagens Nyheter; genusteori; feministisk teori; kritisk diskursanalys; Aftonbladet; Expressen; Svenska Dagbladet; Dagens Nyheter;

  Sammanfattning : Utifrån kritisk diskursanalys som metod och tillvägagångssätt har denna studie analyserat hur de rikstäckande nyhetstidningarna Aftonbladet, Expressen, Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter porträtterar och beskriver kvinnan respektive mannen som gärningsperson med genusperspektivet som utgångspunkt. Studien har genomförts genom en jämförande analys av nyhetsartiklar utifrån två kända rättsfall, mordet i Arboga med Johanna Möller och Mohammad Rajabi samt styckmordet i Karlskrona med Anatoliy Pettersson och Leonard Höglind som gärningspersoner. LÄS MER

 2. 2. ”…bara en levande varelse” : - En tematisk analys med genusperspektiv av Viktoria Benedictssons ”Ur mörkret” (1888) och Anne Charlotte Lefflers ”Barnet” (1883) samt didaktisk tillämpning av verken för skolans värdegrundsarbete

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Anna Hallan; [2023]
  Nyckelord :Victoria Benedictsson; Anne Charlotte Leffler; genus; könsnormer; värdegrundsarbete; litteratursamtal;

  Sammanfattning : Uppsatsen analyserar Victoria Benedictssons ”Ur mörkret” (1888) och Anne Charlotte Lefflers ”Barnet” (1883), två noveller som tillkom under en period i Sverige då frågor om kön debatterades flitigt. Syftet med uppsatsen är att bidra med kunskap om hur värdegrundsarbete angående könsnormer och -värden kan bedrivas i svenskundervisningen på gymnasieskolan. LÄS MER

 3. 3. Inte grönt som i pengar utan grönt som i träsktroll : Klass och kön i filmen Shrek

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Genusvetenskap

  Författare :Emma Josefina Lindberg; [2023]
  Nyckelord :animering; film; Shrek; klass; kön; respektabilitet; könsstereotyp; tecken; betecknande; betecknade; sagofigur; intertextualitet;

  Sammanfattning : This essay examines class and gender in the movie Shrek from 2001. To examine class and gender, representations are of main interest. For the analysis Stuart Hall’s theories of representations and stereotypes, as well as Beverley Skeggs theory of respectability, have mainly been used. LÄS MER

 4. 4. ”Man ska inte bara jobba så i teorin… det måste synas i det vi gör också" : En kvalitativ studie om förskollärares syn på genusimplementeringen.

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Nada El-hessi; [2023]
  Nyckelord :Lpfö 18; läroplan; implementering; genus; kön; genusundervisning; könsneutralitet;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att utforska sex förskollärares perspektiv, åsikter och känslor kring genusimplementering i två svenska förskolor. Denna kvalitativa studie strävade efter att undersöka hur förskollärare implementerar läroplanen och vad de känner när de implementerar den samt om de anser att en förbättring av läroplanen behövs. LÄS MER

 5. 5. Psykiskt välmående och sociala medier : Sambandet mellan användningen av antalet sociala medier och välmående

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Malin Hendelberg; Klara Lampinen; [2023]
  Nyckelord :sociala medier; psykiskt välmående; välmåendeformuläret; multipla plattformar;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka sambandet mellan antalet sociala medieplattformar som individer använder och deras självskattade psykiska välmående. Sambandet undersöktes bland individer i Sverige som var 18 till 62 år och som använde sociala medier. LÄS MER