Sökning: "förskolan didaktik"

Visar resultat 1 - 5 av 621 uppsatser innehållade orden förskolan didaktik.

 1. 1. Relationsskapande i förskolan : En kvalitativ intervjustudie om mellanmänskliga möten mellan pedagog och barn

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Hanna Jutterdal; [2019]
  Nyckelord :relationships; preschool; Martin Buber; the interhuman; interview; relationsskapande; förskola; Martin Buber; det mellanmänskliga; intervju;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa intervjustudie är att vinna kunskap om hur pedagoger i förskolan uppfattar relationsskapande med barn och om det i en tid då förskolans kunskapsuppdrag förstärks i deras beskrivningar finns uttryck för den relationella kvalitet som Martin Buber beskriver som det mellanmänskliga. Bubers dialogfilosofi och hans begrepp Jag och Du, Jag och Det, det sociala och det mellanmänskliga utgör studiens teoretiska ramverk. LÄS MER

 2. 2. Bända loss eller ta varsamt? : En kvalitativ studie om den dagliga lämningen av barn i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Sara Andersson; Sandahl Gabriella; [2019]
  Nyckelord :Lämning; Förskollärare; Barnsyn; Anknytning; Relationer;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att belysa lämningssituationen i förskolan genom förskollärares perspektiv. Med utgångspunkt i tre centrala frågeställningar har fem förskollärares uppfattningar om lämningen undersökts. LÄS MER

 3. 3. "Musik är ett sätt som tilltalar alla" : En kvalitativ studie om förskollärares sätt att arbeta med musik i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Lovisa Sten; Lina Green; [2019]
  Nyckelord :Preschool; preschool teacher; music; music as content; music as method; Förskola; förskollärare; musik; musik som innehåll; musik som metod;

  Sammanfattning : Denna studie grundar sig i fyra förskollärares beskrivningar kring vilka olika funktioner musiken har i förskolans verksamhet samt vilka faktorer som påverkar arbetet med musik i förskolan. Syftet med studien är att utifrån ett didaktiskt perspektiv bidra med kunskap om hur och varför förskollärare arbetar med musik. LÄS MER

 4. 4. "Dom tindrar med ögonen" : Förskollärare och barnskötares diskussion om undervisning i samlingen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Marie-louise Farnestam; Lisa Josefsson; [2019]
  Nyckelord :teaching; circle time; preschool teacher; child minder; Undervisning; samling; förskollärare; barnskötare; pedagogisk atmosfär;

  Sammanfattning : Till sommaren 2019 börjar den nya Läroplanen för förskolan att gälla. I den skrivs begreppet undervisning fram. Det saknas idag en tydlig definition av begreppet vilket gör att förskollärare känner en osäkerhet kring undervisning. LÄS MER

 5. 5. Manliga förskollärare eller män som är förskollärare? : En studie om förväntningar och föreställningar på manliga förskollärare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Fredrik Rohdin; Tim Bergman; [2019]
  Nyckelord :förebilder; föreställningar; förskola; förväntningar; kollegor; manliga förskollärare; manlighet; kollegor.;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att utifrån ett kvantitativt och kvalitativt perspektiv synliggöra jämställdhet på förskolan med specifikt fokus på manliga förskollärare som förebilder och pedagoger i förskolans verksamhet. Som metod har det i arbetet använts kvalitativa intervjuer av tre manliga förskollärare. LÄS MER