Sökning: "förskolan didaktik"

Visar resultat 1 - 5 av 1194 uppsatser innehållade orden förskolan didaktik.

 1. 1. Vilka förutsättningar har förskollärare i arbetet med att utveckla barns modersmål? : En kvalitativ studie om modersmålsutveckling i förskolan

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Isabelle Joelsson; Emelie Petersson; [2023]
  Nyckelord :Children’s native language; Prerequisites; Preschool teacher; Working method; Barns modersmål; Förutsättningar; Förskollärare; Arbetssätt;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att bidra med kunskap om hur förskollärare uppfattar sin möjlighet att arbeta med läroplansmålet “Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska” (Skolverket 2018, s.14) samt vilka förutsättningar som förskollärare upplever sig få av andra i detta arbete. LÄS MER

 2. 2. Hur uppfattar rektor sitt pedagogiska ledarskap? : En kvalitativ intervjustudie om rektorers uppfattningar om pedagogiskt ledarskap i relation till undervisningen på förskolan

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Bushra Khadum; [2023]
  Nyckelord :Distributed leadership; education in the preschool; organization; principals in preschool; pedagogical leadership.; Distribuerat ledarskap; förskolerektor; organisation; pedagogiskt ledarskap; undervisning i förskolan.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att identifiera och få förståelse om rektorers uppfattningar om pedagogiska ledarskapet i relation till undervisning i förskolan. Jag har valt att kombinera två teorier, ledarskapsteori och organisationsteori. LÄS MER

 3. 3. En förskola för alla : En kvalitativ studie om inkludering i förskolan

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Therese Engstrand; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Skolverket (2021b) skriver att förskolan ska vara likvärdig för alla. För att kunna uppfylla detta krävs utbildad personal och resurser utifrån barnens behov. Resultatet i min studie visar att samtliga respondenter anser att förskolorna har brister i att anpassa verksamheten så att alla får samma utbildning. LÄS MER

 4. 4. En studie om vilka förutsättningar förskollärare upplever att de har i arbetet med barn i behov av särskilt stöd

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Chiara Cujec; Sandra Lövqvist; [2023]
  Nyckelord :Barn i behov av särskilt stöd; Specialpedagog; Kunskap; Förutsättningar;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om förskollärarnas upplevelser om arbetet med barn i behov av särskilt stöd i förskolan. Syftet med studien är att bidra med kunskap om vilka förutsättningar förskollärarna upplever att de har för att arbeta med barn i behov av särskilt stöd. LÄS MER

 5. 5. “att dansa som höstlöv i en skog jämfört med att göra det på en asfaltsplätt” : En kvalitativ studie om förskollärares konstruktioner av planerad undervisning utomhus och platsens betydelse  

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Emma Pettersson; Linda Lönnqvist; [2023]
  Nyckelord :Didaktik; konstruktion; planerad undervisning; platsens betydelse; undervisning utomhus;

  Sammanfattning : Denna studie har fokus på planerad undervisning utomhus i förskolan. Syftet med studien var även att synliggöra vilken betydelse platsen för en undervisningssituation tycks ha i förskollärares planering för undervisning utomhus. LÄS MER