Sökning: "förskolan didaktik"

Visar resultat 1 - 5 av 637 uppsatser innehållade orden förskolan didaktik.

 1. 1. Relationsskapande i förskolan : En kvalitativ intervjustudie om mellanmänskliga möten mellan pedagog och barn

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Hanna Jutterdal; [2019]
  Nyckelord :relationships; preschool; Martin Buber; the interhuman; interview; relationsskapande; förskola; Martin Buber; det mellanmänskliga; intervju;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa intervjustudie är att vinna kunskap om hur pedagoger i förskolan uppfattar relationsskapande med barn och om det i en tid då förskolans kunskapsuppdrag förstärks i deras beskrivningar finns uttryck för den relationella kvalitet som Martin Buber beskriver som det mellanmänskliga. Bubers dialogfilosofi och hans begrepp Jag och Du, Jag och Det, det sociala och det mellanmänskliga utgör studiens teoretiska ramverk. LÄS MER

 2. 2. Hur skapas utrymme för olika språk i förskolan? : En intervjustudie med förskollärare om flerspråkighet och föräldrasamverkan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Margaretha Backman; Mariam Besarani; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. ”Om man vill räkna nått så börjar man med 1 och sen 2 och sen 3.” : Intervjustudier om förskollärare och barns uppfattningar av matematik i förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Anette Golve; Caroline Lundkvist; [2019]
  Nyckelord :Matematik; förskola; sociokulturellt perspektiv; lärande; kvalitativa intervjuer;

  Sammanfattning : Vårt syfte med denna studie är att undersöka hur förskollärare arbetar och tänker kring matematik i förskolan samt hur barnen uppfattar och erfar det matematiska arbetet. Studien genomfördes med hjälp av kvalitativa intervjuer. Totalt intervjuades fem förskollärare och nio barn som var mellan 4–6 år gamla. LÄS MER

 4. 4. Bända loss eller ta varsamt? : En kvalitativ studie om den dagliga lämningen av barn i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Sara Andersson; Sandahl Gabriella; [2019]
  Nyckelord :Lämning; Förskollärare; Barnsyn; Anknytning; Relationer;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att belysa lämningssituationen i förskolan genom förskollärares perspektiv. Med utgångspunkt i tre centrala frågeställningar har fem förskollärares uppfattningar om lämningen undersökts. LÄS MER

 5. 5. "Musik är ett sätt som tilltalar alla" : En kvalitativ studie om förskollärares sätt att arbeta med musik i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Lovisa Sten; Lina Green; [2019]
  Nyckelord :Preschool; preschool teacher; music; music as content; music as method; Förskola; förskollärare; musik; musik som innehåll; musik som metod;

  Sammanfattning : Denna studie grundar sig i fyra förskollärares beskrivningar kring vilka olika funktioner musiken har i förskolans verksamhet samt vilka faktorer som påverkar arbetet med musik i förskolan. Syftet med studien är att utifrån ett didaktiskt perspektiv bidra med kunskap om hur och varför förskollärare arbetar med musik. LÄS MER