Sökning: "förskolan didaktik"

Visar resultat 1 - 5 av 1055 uppsatser innehållade orden förskolan didaktik.

 1. 1. De kommunikativa stödfunktionerna i förskolan : En kvalitativ studie av förskollärares arbetssätt med kommunikativa stödfunktioner

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :All-Florette Baganzicaha; Bita Baranzehi; [2022]
  Nyckelord :Stödfunktioner; Kommunikation; Inkludering; Observation; Sociokulturella teorin.;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie hade till syfte att undersöka förskollärarnas arbete med de kommunikativa stödfunktioner som finns i det språkliga arbetet. Förskollärarnas förhållningssätt togs till hänsyn för att få ett mer tydligt svar till de olika forskningsfrågor som var avsedd för denna studie. LÄS MER

 2. 2. Förskollärares förhållningssätt till genus i förskolan : Barn och vårdnadshavares inkludering i arbetet med genus

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Marcus Reingård; Maryam Anwari; [2022]
  Nyckelord :Förskollärare; Förhållningssätt; Genus; Jämställdhet; Kön; Vårdnadshavare; Barn; Inkludering;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka förskollärares förhållningssätt till genus, det vill säga hur de arbetar med ämnet samt om barn och vårdnadshavare är inkluderade i detta, eller om det enbart är mellan personal. Genus är ett viktigt ämne som berör alla individer, och det är betydelsefullt om barn tidigt får möjligheter att möta och utveckla kunskaper om ämnet. LÄS MER

 3. 3. ”Är det en han eller hon?” En kvalitativ studie om hur genus framställs i barnlitteratur samt hur barn och förskollärare samtalar om kön under boksamtal.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Backlund Agnes; Dagermark Hanna; [2022]
  Nyckelord :Genus; kön; femininitet; maskulinitet; barnlitteratur; normkreativitet;

  Sammanfattning : Syn på genus är något som formas i både hem och förskola. Både människor, material och miljöer påverkar individens uppfattning och syn gällande sin egen identitet och andras. Barn påverkas tidigt av rådande normer i samhället på olika vis. LÄS MER

 4. 4. Förskolepedagogers förutsättningar för att möta barn i behov av särskilt stöd med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Förskolepedagogers kunskaper och personalresurser i förskolan : Förskolepedagogers kunskaper och personalresurser i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Sara Bergholm; Elsa Lang; [2022]
  Nyckelord :Children in need of special support; knowledge; preschool; equivalent education; categorical perspective; neuropsychiatric disabilities; staff shortages; relational perspective; special education; Barn i behov av särskilt stöd; kunskap; förskola; likvärdig utbildning; kategoriskt perspektiv; neuropsykiatriska funktionsnedsättningar; personalbrist; relationellt perspektiv; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Denna studie är ett examensarbete i kursen självständigt arbete i förskollärarutbildningen. Problemområdet som studien utgår ifrån är problematiken som kan uppstå i arbetet för att skapa likvärdig utbildning för barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). LÄS MER

 5. 5. ”Det är deras rätt att ha inflytande, men inte på bekostnad av någon annan” : En kvalitativ studie om vad förskollärare beskriver som barnens inflytande över förskolans aktiviteter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Jessika Fredin; [2022]
  Nyckelord :Förskola; förskollärare; inflytande; barnperspektivet; barns perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att synliggöra vad förskollärare beskriver som barnens inflytande över förskolans aktiviteter. Genom semistruktuerade intervjufrågor till fem förskollärare i södra Sverige genomförs en kvalitativ undersökning. Studien använder den didaktiska triangeln som ett teoretiskt perspektiv. LÄS MER