Sökning: "förskolan didaktik"

Visar resultat 1 - 5 av 550 uppsatser innehållade orden förskolan didaktik.

 1. 1. Teknik i förskolan - Ett teknikdidaktiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :mathias martinsson; [2018]
  Nyckelord :Teknik; Förskola; Didaktik;

  Sammanfattning : Teknik fick mer plats i den reviderade läroplanen för förskolan som kom 2010, men en kvalitetsgranskning av Skolinspektionen från 2017 visar att läroplansmålen som berör teknik inte uppfylls och att det finns brister i hur förskolorna jobbar med teknik. Mitt syfte med denna studie är att undersöka teknikundervisningen på en förskola för att se vad för teknikinnehåll som existerar på förskolan, hur teknikundervisningen sker och vilka syften det finns att arbeta med teknik på förskolan. LÄS MER

 2. 2. Digitala verktyg som lärandeverktyg i förskolans undervisning : En studie med anledning av ett förtydligat läroplansuppdrag

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Cecilia Hallqvist-Lembke; Veronika Arvidsson; [2018]
  Nyckelord :Digitala verktyg; lärandeverktyg; undervisning; förskollärare; förskola; multimodalt lärande;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att bidra med kunskap om hur förskollärare resonerar kring digitala verktyg för lärande med anledning av formuleringarna i förslaget till ny läroplan. Frågeställningarna var: Vilka uppfattningar har förskollärarna om digitala verktyg för lärande? Vilka möjligheter och utmaningar i undervisningen anser förskollärarna att det utökade uppdraget kan innebära? Metoden som användes för undersökningen var semi-strukturerade intervjuer av verksamma förskollärare med särskild kunskap om och intresse för digitala verktyg i förskolan. LÄS MER

 3. 3. Barns användande av platser i en mobil förskola

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Linda Fridén Syrjäpalo; [2018]
  Nyckelord :Barn- och ungdomsvetenskap; Mobil förskola; Videoanalys; Plats; Materialiteter; Kamratkultur; Rumslighet; Medborgarskapspraktiker;

  Sammanfattning : Den mobila förskolan introducerades 2006, verksamheterna består av bussar som reser med barnen till olika platser. Införandet av de mobila förskoleverksamheterna var en lösning på akut brist på förskoleplatser och ett sätt att öka tillgång på utomhusmiljöer. LÄS MER

 4. 4. Urval och val av applikationer som läromedel i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Didaktik

  Författare :Amanda Pinaitis Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Canon; Choosing applications; Teaching; Selection; Tablet computer; Teaching media; Pedagogy; Preschool; Early childhood education; Didaktik; Förskola; Kanon; Läromedel; Surfplatta; lärplatta; datorplatta; Ipad; IKT; Undervisning; Urval; Val av applikationer;

  Sammanfattning : Examensarbetets syfte har varit att bidra med kunskap kring vilka faktorer som styr valet av applikationer för undervisning i förskolan. Syftet har också varit att uppmärksamma vilka applikationer som används i undervisning på kommunala förskoleavdelningar. LÄS MER

 5. 5. Förskollärares tankar om barns trygghet vid inskolning : en jämförande studie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Ellinor Grengby Lindahl; Emelie Hansson; [2018]
  Nyckelord :Trygghet; anknytning; relationell; goda relationer; inskolning; traditionell inskolning; föräldraaktiv inskolning;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att synliggöra och jämföra några förskollärares syn på barns trygghet på förskolan med specifikt fokus på inskolning. Studien utgår från tre forskningsfrågor som belyser viktiga aspekter vid skapandet av trygghet hos barn när de skolas in på förskolan. LÄS MER