Sökning: "sjukgymnastik"

Visar resultat 1 - 5 av 101 uppsatser innehållade ordet sjukgymnastik.

 1. 1. En bristning i kvinnors sexuella frihet : en kvalitativ pilotstudie kring hur förlossningsbristningar kan påverka kvinnors sexuella hälsa

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Maria Backlund; Emma Olsson; [2023]
  Nyckelord :Sexual health; perineal tears; midwife; Sense of Coherence; caritative care; support; relationships; sex toys; Sexuell hälsa; förlossningsbristningar; barnmorska; Känsla av Sammanhang; caritativ vård; livsvärld; stöd; relationer; sexleksaker;

  Sammanfattning :    Den sexuella hälsan och sexualiteten utgör centrala faktorer i kvinnans livsvärld. Historiskt sett har bilden av kvinnans sexualitet varit belagd med olika tabu vilket ännu idag återspeglas i samhället. Förlossningsbristningar kan leda till fysiska och psykiska konsekvenser som kan påverka kvinnans sexuella hälsa. LÄS MER

 2. 2. Fysioterapeuters upplevelser av fysioterapi inom palliativ vård. : En kvalitativ intervjustudie

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Olivia Berggren; Björn Fröding; [2021]
  Nyckelord :: Person-centered care; physical therapy; terminal care; treatment; Behandling; personcentrerad vård; sjukgymnastik; vård i livets slutskede;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård ska ta i beaktande patienters fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov. Fysioterapi kan förbättra livssituationen för patienter inom palliativ vård, det finns dock bristande kunskaper inom såväl patientgruppen som bland övriga vårdgivare kring vad fysioterapeuter kan erbjuda patienten i vårdväg. LÄS MER

 3. 3. Reliabilitetstest av ett nytt instrument för mätning av axelstyrka

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Anders Sven Gunnar Danielsson; [2020]
  Nyckelord :Dynamic shoulder strength; dynamometer; elastic band; physiotherapy; strength test.; Dynamisk axelstyrka; dynamometer; elastiskt band; fysioterapi; styrketest;

  Sammanfattning : Introduktion: Att mäta muskelstyrka är en hörnsten inom fysioterapi/sjukgymnastik. Trots detta saknas idag enkla objektiva kliniska metoder för att mäta dynamisk muskelstyrka hos patienter med axelbesvär. LÄS MER

 4. 4. Upplevelser av strokerehabilitering med Vasa-konceptet : -En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Per Fernqvist; [2020]
  Nyckelord :Stroke; rehabilitation; recovery; Vasa-concept; neuroplasticity; physiotherapy; stroke; rehabilitering; återhämtning; Vasa; Vasa-konceptet; neuroplasticitet; fysioterapi; sjukgymnastik;

  Sammanfattning : Bakgrund / problemformulering Stroke är en allvarlig sjukdom som drabbar många och kostar samhället mycket stora belopp. Det saknas rehabiliteringsåtgärder med evidens som ger god återhämtning i kroniska stadiet. Vasa-konceptet har gett god återhämtning enligt beprövad erfarenhet men saknar vetenskaplig evidens. LÄS MER

 5. 5. Patientens upplevelser av förändringar av  levnadsvanor i den preoperativa fasen : En litteraturstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Erika Södervall Jönsson; Ida Vigren; [2019]
  Nyckelord :Alkoholstopp; förebyggande sjukgymnastik; levnadsvanor; nikotinstopp; preoperativt; upplevelser och viktnedgång;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det som utgör de största riskfaktorerna för ohälsa idag är alkohol, rökning och otillräcklig fysisk aktivitet. Preoperativt är det önskvärt att patienten befinner sig i bästa skick för att minska komplikationsriskerna. Det ställs idag inom vissa regioner krav på patienter att förändra sina levnadsvanor. LÄS MER