Sökning: "midwife"

Visar resultat 1 - 5 av 285 uppsatser innehållade ordet midwife.

 1. 1. “Jag vill vara barnmorska men inte till vilket pris som helst” : En kvalitativ studie om sex barnmorskors upplevelse av sin psykosociala arbetsmiljö inom förlossningsvården

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Erica Bäckemo; Petra Larsson; [2022]
  Nyckelord :Qualitative method; maternity care crisis; midwife; psychosocial work environment; Kvalitativ metod; förlossningskrisen; barnmorska; psykosocial arbetsmiljö;

  Sammanfattning : Förlossningskrisen beskrivs som en kris som eskalerat under 2021. Problematiken har däremot pågått under många år. Denna studie syftade till att undersöka barnmorskors upplevelse av den psykosociala arbetsmiljön inom förlossningsvården. Kvalitativ metod tillämpades. LÄS MER

 2. 2. Stödja mammor under amningsstarten : En webbaserad enkätundersökning om mammors erfarenheter av amningsstöd på BB

  Magister-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Emma Moberg; [2022]
  Nyckelord :Breastfeeding; Breastfeeding facilitation; Breastfeeding information; Midwife; Postnatal ward; Amning; Amningsinformation; Amningsfrämjande; Barnmorska; Eftervård;

  Sammanfattning : Syfte: Att kartlägga mammors erfarenheter av amningsstöd på BB.Metod och Material: Webbaserad tvärsnittsstudie med kvantitativ ansats. Inklusionskriterier; mammor som fått barn och vårdats på en specifik BB-avdelning i Mellansverige under åren 2019–2021 samt valt att amma. Enkäten bestod av 60 slutna frågor och 5 fritextfrågor. LÄS MER

 3. 3. “Jag behövde inte berätta hela min historia, hon bara visste” - Kvinnors förlossningsupplevelser i kontinuitetsvård

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Linda Lorentz; Sofie Roslund; [2022]
  Nyckelord :Förlossningsupplevelse; kontinuitetsvård; relation; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Under 2020 ägde cirka 112 902 förlossningar rum i Sverige. Vården i samband med graviditet och förlossning är fragmenterad och inte organiserad för att skapa kontinuitet. Barnmorskeledd kontinuitetsvård innebär att en grupp barnmorskor vårdar kvinnor genom graviditet, förlossning och eftervård. LÄS MER

 4. 4. Barnmorskors erfarenheter av yttre pudendusblockad postpartum : En intervjustudie med barnmorskor i förlossningsvården

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Ajla Husić; Rebecka Juréen; [2022]
  Nyckelord :Inspection; Midwife; Postpartum; Pudendal Nerve Block; Suturing; Pudendusblockad; barnmorska; postpartum; inspektion; suturering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inom förlossningsvården används en typ av bedövning kallad pudendusblockad (PDB). Denna bedövning kan administreras på två olika sätt; antingen genom så kallad inre eller yttre teknik. Den yttre tekniken introducerades 2015, dess praktiska för- och nackdelar är ännu inte utförligt dokumenterade i litteraturen. LÄS MER

 5. 5. Sex- och samlevnadsundervisning ur olika perspektiv : Lärare och andra samhällsaktörers syn på sex- och samlevnadsundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Adam Mosrati; [2022]
  Nyckelord :Education in sex and human relationships; Teaching; Teacher education; Sex and human relationships problematics; Interdisciplinary; Thematic; In-service training; Competence development.; Sex- och samlevnad; Undervisning; Lärarutbildning; Sex- och samlevnadsproblematik; Ämnesövergripande; Tematiskt; Fortbildning; Kompetensutveckling.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att synliggöra lärares och andra aktörers syn på sex- och samlevnadsundervisningen för ungdomar. Frågeställningarna som arbetet syftar till att besvara är: Hur skapas en sex- och samlevnadsproblematik? Och vilka uppfattningar har lärare och andra samhällsaktörer (skolsköterska, barnmorska och folkhälsosamordnare) om ungdomars sex- och samlevnadsundervisning? Det är en kvalitativ studie med en fenomenologisk tolkningsram. LÄS MER