Sökning: "exempel på mönster"

Visar resultat 1 - 5 av 210 uppsatser innehållade orden exempel på mönster.

 1. 1. En diskursanalys av förskollärares tal om stress

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Nikita Casares; [2018]
  Nyckelord :diskurs; diskursanalys; stress; förskollärare; förskollärare; Foucault;

  Sammanfattning : Abstrakt Den här uppsatsen är en diskursanalys om förskollärarnas tal om stress. Mitt syfte är att ta reda på vilka diskurser som skapas i förskollärarnas tal om stress och vilka diskursiva mönster man kan finna. Det jag vill lyfta fram är förskollärarnas bild om stress. LÄS MER

 2. 2. Gymnasieelevers syn på sitt eget lärande - En utgångspunkt i specialpedagogens skolutvecklingsuppdrag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Monica Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Elever Lärande Metakognition;

  Sammanfattning : Sammanfattning Karlsson, Monica (2018). Gymnasieelevers syn på sitt eget lärande. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. Förväntat kunskapsbidrag En specialpedagog ska aktivt arbeta med skolutveckling. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors attityder gentemot patienters munhälsa och tillhörande omvårdnad : -en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Emelie Persson; Lasse Simensen; [2018]
  Nyckelord :Sjuksköterskans attityder; sjuksköterskans uppfattningar; munvård; munhälsa; bedömning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Människor i Sverige lever idag längre än någonsin tidigare bland annat på grund av bättre läkemedel och sjukvård, detta ökar kraven på munvård så att god munhälsa kan upprätthållas genom hela livet. Munhålans hälsotillstånd har länge negligerats till exempel för att den ansetts tillhöra tandvårdens specialitet. LÄS MER

 4. 4. Model-based Study of Mixing- using Computational Fluid Dynamics and Experiments

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Victor Åberg; Ameer Shareef; [2018]
  Nyckelord :Fluid dynamics; Chemical engineering; Kemiteknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Mixing in millimeter scale applications faces completely different challenges compared with the macro scale. A thorough understanding of the physics and mass conservation principles that are affecting the fluid dynamics, are therefore key for development and successful implementation of mixers, in an existing process. LÄS MER

 5. 5. Estimating Median Visiting Times using Re-identification

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematik LTH

  Författare :Johan Rodhe; Gustaf Oxenstierna; [2018]
  Nyckelord :Machine learning; Computer vision; Image analysis; Re-identification; Deep learning; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : Using customer visiting times stores can analyse customer behaviour and gain insights to help improve the store experience. This thesis investigates the possibility of using person re-identification to create a system that can estimate the median visiting time. Neural networks were used to analyse images of persons from two different views. LÄS MER