Sökning: "exempel på mönster"

Visar resultat 1 - 5 av 325 uppsatser innehållade orden exempel på mönster.

 1. 1. Elevers genus och lärares arbete med könsmönster

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Sofia Lundmark; [2023-10-19]
  Nyckelord :elevers könsmönster; fritidshem; göra genus; jämställdhet; lärare i fritidshem;

  Sammanfattning : Generationen unga idag beskrivs vara högpresterande, stressade och trygghetssökande i en orolig omvärld. Barn och unga har en hög skolstress, framför allt flickor. Pojkar presterar sämre än flickor i de flesta skolämnen. Många mår också dåligt. LÄS MER

 2. 2. PÅ SPANING EFTER STATEN: Mot en demystifiering av staten i förståelsen av samhället

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Olle Lindahl; [2023-06-14]
  Nyckelord :Statsteori; Strategisk-relationell ansats; Marxism; Socialdemokrati; Kapitalism; Arbetsmarknad; Kritisk teori;

  Sammanfattning : Syfte: Uppsatsen syfte är att besvara hur det marxistiska statsteoretiska forskningsfältet kan generera perspektiv som berikar vår samtida förståelse av samhället. Teori: Studiens teoretiska ambition och gärning är situerad i den marxistiskt sprungna tanketradition som befattar sig med staten och i synnerhet statsmakt. LÄS MER

 3. 3. The State of Stateful Serverless Systems

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Ashmitha Ambastha; [2023]
  Nyckelord :Stateful Serverless Systems; Azure Durable Functions; Apache Flink StateFun; Kalix; Cloudburst; Function-as-a-Service; Serverlösa system utan tillstånd; Azure Durable Functions; Apache Flink StateFun; Kalix; Cloudburst; funktion som tjänst;

  Sammanfattning : Serverless computing and Function-as-a-service are popular paradigms that simplify application development by abstracting the development layer from the underlying infrastructure components. These systems work in a pay-as-you-go model and provide an efficient environment for developers to focus entirely on developing their business logic. LÄS MER

 4. 4. Handling Cancel Culture online

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Alice Berntson; Johanna Johnsson Belving; [2023]
  Nyckelord :Cancel culture; kriskommunikation; sociala medier; crisis communication; social media; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studien har som syfte att bidra till en större förståelse för mottagarperspektivet inom kriskommunikation för att kunna utveckla krisstrategier. Syftet är att förstå unga vuxnas uppfattning av fenomenet cancel culture och hur detta kan tas i beaktning för att motverka kris på sociala medier. LÄS MER

 5. 5. Hur övar jag egentligen? : En självstudie om hur jag designar mitt övande på trumset och slagverk

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Matheus Johansson; [2023]
  Nyckelord :Practice; drum set; percussion; Practice strategies- and methods; design theory; Övning; trumset; slagverk; Övningsstrategier- och metoder; designteori;

  Sammanfattning : I denna studie har jag undersökt hur min övning på trumset och slagverk ser ut inför spel med RI-ensemble och slagverksensemble. Studien har utgått från ett designteoretiskt perspektiv och forskningsfrågorna: 1) Hur designar jag mitt övande till respektive ensemble? 2) Vilka semiotiska resurser används och hur används de? Under studien har jag samlat in data genom att filma några övningspass och skrivit loggbok. LÄS MER