Sökning: "flera"

Visar resultat 1 - 5 av 34181 uppsatser innehållade ordet flera.

 1. 1. Digitaliseringens påverkan på controllers motivation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elin Bernhardsson; Felicia Jonsson; [2024-02-20]
  Nyckelord :controller; digitalisering; motivation;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Controllerrollen förändras till följd av digitalisering. Motivation har lyfts som en viktig faktor att undersöka för att ta sig an digitaliseringens utmaningar. Motivation påverkas av flera aspekter så som självbestämmandeteorin och acceptans mot digitala teknologier. LÄS MER

 2. 2. Inblick bakom värderingen av goodwill

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Fabian Sannerholm; Niklas Rådström; [2024-02-20]
  Nyckelord :Goodwill; nedskrivningsprövning; revisor; subjektiva bedömningar; incitament;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Regeländringen till nedskrivningsprövningar av goodwill har medfört stor osäkerhet i värderingen på grund av mängden subjektiva bedömningar som omfattar prövningarna. Detta har lett till flera utmaningar för företagen och inte minst för revisorer. LÄS MER

 3. 3. "Vem vinner i Arbetsdomstolen?  En empirisk undersökning av fördelningen av rättegångskostnader i Arbetsdomstolen med fokus på arbetstvister om ogiltiga avsked och uppsägningar"

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Tyra von Mentzer; [2024-02-19]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Med anledning av den kritik som riktades mot Arbetsdomstolen för ett antal år sedan avseende bristande förutsebarhet i domstolens fördelning av rättegångskostnader uttalade den dåvarande ordföranden för Arbetsdomstolen att en omfattande genomgång av domstolens domskäl behövde genomföras för att besvara kritiken. Syftet med denna uppsats har varit att genomföra en del av den omfattande genomgång som den dåvarande ordföranden efterfrågade och därigenom undersöka hur Arbetsdomstolen tillämpar 18 kap. LÄS MER

 4. 4. Avsaknaden av ett barnrättsperspektiv? - Om barnrättsperspektivet i tvister som rör vårdnad och umgänge

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Alice Andersson; [2024-02-16]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Uppsatsen är baserad på kritisk teori och tar avstamp i den rapport som presenterades av FN:s barnrättskommitté i februari 2023. Med grund i rapporten undersöks barnrättsperspektivet i tvister rörande vårdnad av barn samt umgänge med barn. LÄS MER

 5. 5. Exponerade för evighetskemikalier - En analys av PFAS-målet i Ronneby i ljuset av personskadebegreppets innebörd i ersättningsrätten

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Allan Ehrenström Germer; [2024-02-16]
  Nyckelord :Personskada; Skadeståndsrätt; Ökad risk för framtida skada; Ersättningsrätt; Samordning mellan skadestånd och försäkring; Försäkringsrätt; PFAS;

  Sammanfattning : Uppsatsen utgår från omständigheterna i det s.k. PFAS-målet i Ronneby där tusentals av kommunens invånare exponerats för höga halter PFAS genom dricksvattnet. PFAS är industriellt framställda ämnen som är mycket persistenta och kan lagras i kroppen under lång tid. LÄS MER