Sökning: "självkänsla kvinnor"

Visar resultat 1 - 5 av 277 uppsatser innehållade orden självkänsla kvinnor.

 1. 1. “Det blir ett kämpande som kvinna om man ska vara den som reklamen och stereotyper säger” - En kvalitativ intervjustudie om hur äldre kvinnor upplever modeller i anti-aging reklambilder

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Cecilia Bengtsson; Lovisa Lidung; [2022-02-10]
  Nyckelord :Anti-aging; Stereotyper; Ålderism; Könsmärkt ålderism; Reception;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur sex kvinnor upplever modeller i reklambilder för anti-aging produkter avsedda för deras ålder. Teori: Ålderism, könsmärkt ålderism, stereotyper, receptionsteori. Metod: Kvalitativ metod med en receptionsanalys. Material: Sex stycken intervjuer med kvinnor i åldrarna 53-63 år. LÄS MER

 2. 2. Att vara mamma och student : En kvalitativ studie om kvinnor som kombinerar studier och föräldraskap

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Aynur Erbek; [2022]
  Nyckelord :Student; mamma; barnomsorg; dubbla ansvarsroller; relationer.;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur svenska kvinnliga studenter med barn under 10 år kombinerar studier på universitetsnivå och föräldraskap. För den här kvalitativa studien tillämpades intervjuer som datainsamlingsmetod. Datamaterial analyserades tematiskt. Datainsamlingen bestod av 13 semi-strukturerade intervjuer. LÄS MER

 3. 3. Sexualitet, självkänsla och självbild hos kvinnor med kolo- eller ileostomi - en jämförande tvärsnittsstudie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Hanna Tern; Maja Edlund; [2022]
  Nyckelord :kolostomi; ileostomi; sexualitet; självkänsla; självbild; kvinnor; åldersskillnader; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Att få en stomi är en stor livsförändring som påverkar sexualitet, självkänsla och självbild. Tidigare forskning visar på skillnader i hur yngre och äldre personer adapterar till den fysiska förändring en stomioperation medför. LÄS MER

 4. 4. De bortglömda flickornas röster : En kvalitativ studie om kvinnors upplevelser av att leva med diagnosen ADHD

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Chila Mohammed Amin; Michall Hussain; [2022]
  Nyckelord :ADHD; kvinnor; stigma;

  Sammanfattning : Denna studie fokuserar på kvinnors upplevelser av att leva med diagnosen ADHD. Tidigare forskning har visat att flickor och kvinnor med ADHD ofta har dolda symtom som gör att de blir förbisedda och utan diagnos under en längre tid, som i sin tur leder till en rad konsekvenser. LÄS MER

 5. 5. Kvinnors upplevelse av förlossningsbristning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Maria Fredriksson; Elin Vestling; [2022]
  Nyckelord :Förlossningsbristningar; kvinnor; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: De flesta kvinnor som föder barn vaginalt får någon form av förlossningsbristning som i många fall påverkar kvinnan både fysiskt och psykiskt. Trots detta finns kunskapsluckor inom ämnet där diagnostisering, prevention och behandling ligger i topp och ger en ofullständig vård för de drabbade kvinnorna. LÄS MER