Sökning: "leken"

Visar resultat 1 - 5 av 1481 uppsatser innehållade ordet leken.

 1. 1. Fågelvägen till vintergatan tur och retur

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/HDK - Högskolan för design och konsthantverk

  Författare :Stina Katarina Edin; [2019-09-06]
  Nyckelord :Konsthantverk; textilkonst; digital vävning; anpassningsstörning; behov; funktion; kraft; fantasi;

  Sammanfattning : Through an installation filled with imagination I have, in this weaving work, created power within myself, as well as given others the opportunity to embrace it. To accomplish this I have used material I have collected, weave sketches and the digital loom. LÄS MER

 2. 2. Vad ska pedagogen göra i leken? : Förskolebarns perspektiv på pedagogen i leken i en åländsk kontext

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :André Maximilian Mikael Karring; [2019]
  Nyckelord :barns perspektiv; förskola; lek; pedagogens uppgift;

  Sammanfattning : Leken är det viktigaste elementet i förskolan. Merparten av de studier där man har undersöktpedagogernas deltagande, funktion eller roll i leken har gjorts från ett vuxenperspektiv och få studierhar gjorts ur barnens synvinkel. Det saknas svar på en mera konkret och öppen frågeställning, såsomvad pedagogen ska göra när barn leker. LÄS MER

 3. 3. Fysisk aktivitet på fritidshemmet : Barns uppfattningar om lek och pulshöjande moment

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Zacharias Starlid; [2019]
  Nyckelord :barns perspektiv; fritidshemmet; fysisk aktivitet; lek; walk-and-talk;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att skapa kunskap om barns uppfattningar om fysisk aktivitet och rörelselekar samt hur detta kunde få mer utrymme i den pedagogiska fritidshemsverksamheten. De forskningsfrågor som undersöktes i studien var ”Hur uppfattar barnen fysisk aktivitet och rörelselekar?” och ”Hur ska fritidslärarna lägga upp den pedagogiska verksamheten för att främja fysisk aktivitet och rörelselek enligt barnen?”  Studien utgick från ett socialkonstruktionistiskt perspektiv och barns perspektiv. LÄS MER

 4. 4. Förskollärares delaktighet i barns lek : En kvalitativ studie om hur förskollärare resonerar kring sin egen delaktighet i barns lek

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Ida Hedström; Annika Lågbacka; [2019]
  Nyckelord :Delaktighet; Förskola; förskollärare; lek;

  Sammanfattning : I denna kvalitativa studie undersöker vi hur förskollärare ser på sitt eget deltagande i leken, deras förhållningssätt och hur de anser sig arbeta med leken i förskolan. Vi genomförde semistrukturerade intervjuer med åtta förskollärare på tre förskolor belägna i samma kommun. LÄS MER

 5. 5. Leken som socialt samspel : En kvalitativ studie om förskollärares syn på barns svårigheter med det sociala samspelet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Hanna Hien Nguyen; Daniella Irankeje; [2019]
  Nyckelord :Lek; samspel; social kompetens; förhållningssätt; utanförskap;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka förskollärares arbete med barns sociala samspel, utveckling och lärande genom leken. För att kunna ta del av förskollärares arbetsmetoder användes semistrukturerade intervjuer. LÄS MER