Sökning: "leken"

Visar resultat 1 - 5 av 1341 uppsatser innehållade ordet leken.

 1. 1. Barns inflytande som en förskoledidaktisk angelägenhet : En kvalitativ intervjustudie av förskollärares möjliggörande av barns inflytande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Maria Arvidsson; [2018]
  Nyckelord :Barns inflytande; didaktiska principer; didaktiska triangeln; demokratifostran;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om förskollärares syn på barns inflytande i förskolans verksamhet utifrån ett didaktiskt perspektiv. Hur de resonerar kring barns inflytande både som en rättighetsfråga och som en del i demokratiuppdraget. LÄS MER

 2. 2. Inkludering av barn med särskilda behov i förskolan : En kvalitativ studie om pedagogers arbete och synsätt för att barn med särskilda behov ska inkluderas i förskolans verksamhet.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Therese Gottschalk; Camilla Melander; [2018]
  Nyckelord :Inkludering; exkludering; värdegrund; pedagog; barn i behov av särskilt stöd.;

  Sammanfattning : Syftet med vårt arbete är att belysa hur pedagoger arbetar för att inkludera barn i behov av särskilt stöd i förskolan och i förskoleklassen. Studien belyser även frågan om vad som menas med inkludering och hur de själva ser på begreppet inkludering. LÄS MER

 3. 3. Barns lärande lek - En studie om fantasi, lek och samspel

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Otto Malmros; [2018]
  Nyckelord :fantasi; kreativitet; samspel; erfarenheter;

  Sammanfattning : Leken är viktig för barnens utveckling och en stor del av barnens vardag (Lpfö, 1998 rev, 2016). Mitt undersökningsfokus är vad som påverkar leken utifrån ett lärandeperspektiv och hur leken då stimuleras. Syftet med studien är att undersöka på vilka sätt barns fria lek blir till ett lärande samt vad fantasin har för betydelse. LÄS MER

 4. 4. Jag kan också berätta vad jag vill! : De yngsta förskolebarnens kommunikation i leken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Erika Ångman; [2018]
  Nyckelord :Communication; phenomenologic life-world; the youngest pre-school children; play; Kommunikation; fenomenologisk livsvärld; de yngsta förskolebarnen; lek;

  Sammanfattning : The purpose with this study is to increase the understanding of how the youngest pre-school children communicate during play. The research method chosen is observation since it is the most suitable for this study.  The result shows that the youngest pre-school children communicate in different ways during play. LÄS MER

 5. 5. Kommer förskoleklassen bli den nya ettan? : En kvalitativ studie om att lärare befinner sig i ett gränsland mellan förskola och skola

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Förskolepedagogisk didaktisk forskning; Högskolan i Jönköping/Förskolepedagogisk-didaktisk forskning

  Författare :Sofie Wulff; Emma Uthas; [2018]
  Nyckelord :Förskoleklass; gränsland; obligatorisk förskoleklass; övergångar; lek;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att vinna kunskap om hur lärare inom förskola och förskoleklass uppfattar övergången mellan förskola och förskoleklass. Fokuset har varit på möjligheter och hinder lärarna upplever vid övergången mellan förskola och förskoleklass, lärarnas uppfattningar kring leken för barn och elever samt vilka eventuella konsekvenser lärarna anser det kan bli när förskoleklassen blir obligatorisk. LÄS MER