Sökning: "leken"

Visar resultat 1 - 5 av 1853 uppsatser innehållade ordet leken.

 1. 1. "Möjligheter är ju vårt ansvar att ge dem" : En socialkonstruktivistisk studie om förskollärares beskrivningar av arbetet med barns delaktighet i barninitierad lek

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Malin Alberti; Anna Bjällö; [2022]
  Nyckelord :Barninitierad lek; delaktighet; förskollärare; samspel; socialkonstruktivism;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur förskollärare beskriver barns möjligheter till delaktighet i barninitierad lek. De frågeställningar studien utgår från är: Vilka faktorer beskriver förskollärare har betydelse för barns möjligheter till delaktighet i barninitierad lek? samt Hur beskriver förskollärare arbetet med att skapa förutsättningar för barns möjlighet till delaktighet i barninitierad lek?  Språket och sociala sammanhang är centrala utgångspunkter i arbetet. LÄS MER

 2. 2. Relationsskapande med elever på rasten : En kvalitativ studie om fritidslärares uppfattningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Jonas Dahlin; Magnus Svedberg; [2022]
  Nyckelord :fritidslärare; förhållningssätt; förutsättningar; leken; rasten; relationsskapande; trygghet;

  Sammanfattning : Studien tar sin utgångspunkt i problemområdet rasten, som inte beskrivs i läroplanen Lgr 11 trots att rasten inträffar dagligen för alla elever i svensk grundskola. Syftet för studien är avgränsad till att undersöka hur fritidslärare upplever relationsarbetet med elever på rasten. LÄS MER

 3. 3. Förskollärarens roll och syn på lekens betydelse för barns utveckling och lärande : en kvalitativ intervjustudie utifrån förskollärares perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Sara Nazar Nakash; Raghda Hadi; [2022]
  Nyckelord :play; learning; preschool; environment; förskollärare; lek; lärande; samspel; sociokulturella teorin;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att belysa förskollärares beskrivningar av lekens betydelse för barns lärande och utveckling och deras roll i lek i förskolan. I vår studie använde vi en kvalitativ forskningsansats där datainsamlingsmetoden var semistrukturerade intervjuer. I vår studie användes den sociokulturella teorin som teoretiskt ramverk. LÄS MER

 4. 4. Alla barn får vara med och leka, eller? : En studie om pedagogers förhållningssätt för att förebygga och motverka utanförskap i barns fria lek

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Matilda Nilsson; Sofie Schildt; [2022]
  Nyckelord :Delaktighet; exkludering; fri lek; inkludering; pedagogers förhållningssätt; utanförskap;

  Sammanfattning : Att förskolan ska vara en plats som bidrar till social gemenskap som gynnar barns självbild är något som lyfts i  Läroplan för förskolan Lpfö18 (2018). Men är det verkligen så enkelt?  Var drar man som pedagog gränsen mellan att låta barn exkludera andra för att skydda den pågående leken men att samtidigt sträva efter att alla barn ska ges möjlighet till inkludering och delaktighet? Studiens syfte grundar sig i frågor som har väckts hos oss när vi diskuterat barn i utanförskap och utifrån dessa frågor vill vi undersöka hur pedagoger beskriver utanförskap i den fria leken, samt hur pedagoger arbetar för att motverka utanförskap i barns fria lek. LÄS MER

 5. 5. Matematik på förskolan : Matematikundervisning i barnens lek

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Shanaz Said; Sihem Semouk; [2022]
  Nyckelord :förskola; undervisning; matematik; lek; förskollärare;

  Sammanfattning : Sammanfattning Inledning Matematik är en viktig del i förskolans värld för att få en bra grund i skolan och i vårt samhälle speciellt med tanke på att matematik hela tiden finns runt omkring oss och används i många olika sammanhang. Det som krävs är att förskollärare ska synliggöra och tydliggöra matematiken på olika sätt för att locka barnens intresse i vardagliga situationer. LÄS MER