Sökning: "leken"

Visar resultat 1 - 5 av 1663 uppsatser innehållade ordet leken.

  1. 1. Den oönskade leken : En kvalitativ studie om hur förskollärare förhåller sig till barns lek samt hur de motiverar sitt förhållningssätt

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

    Författare :Angelica Pettersson; Emelie Reinholdsson; [2021]
    Nyckelord :Pre-school; play; norm-breaking play; the norm model; children s perspective; Förskola; lek; normbrytande lek; normmodellen; barns perspektiv;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om hur förskollärare förhåller sig till barns oönskade lek och hur de motiverar sitt förhållningssätt. Forskningsfrågorna som besvaras i studien är hur beskriver förskollärare oönskad lek? Hur bemöter förskollärare barns oönskade lek? Samt hur motiverar förskollärare sitt bemötande av barns oönskade lek? Studien är genomförd som en fallstudie där intervju använts som metod för att få fram data. LÄS MER

  2. 2. Undervisning vid barns lek utomhus : Förskollärares syn på undervisningsbegreppet vid barns lek utomhus

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

    Författare :Fanny Johansson; [2021]
    Nyckelord :Förskola; Undervisning; Utomhusvistelse; Lek; Sociokulturellt perspektiv; Utvecklingspedagogik;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie är ur en sociokulturell syn på undervisning och lärande tillsammans med ett utvecklingspedagogiskt perspektiv bidra med kunskap om hur förskollärare uppfattar undervisningsbegreppet i förskolans kontext. Studien vill även undersöka hur förskollärare förhåller sig till undervisning vid barns lek utomhus samt hur de ser på sin egen roll vid barns lek utomhus. LÄS MER

  3. 3. Pedagogers och barns syn på fri lek -låtsaslek, roll-lek och fantasilek : En etnografisk studie i intervjuformat

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

    Författare :Kaspar Svedenman; [2021]
    Nyckelord :fantasilek; fri lek; förskola; låtsaslek; roll-lek;

    Sammanfattning : Titel: Pedagogers och barns syn på fri lek - låtsaslek, roll-lek och fantasilek. Författare: Kaspar Svedenman Denna studie bygger på intervjuer med pedagoger och barn på en förskola. Metoden jag har utgått från är en etnografisk intervjustudie som baseras på en kvalitativ undersökning. Den har skett inomhus på en förskola. LÄS MER

  4. 4. “Allt är ändå mitt! : EN STUDIE OM MAKTRELATIONER I BARNS FRIA LEK

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

    Författare :Kristina Torell; Ann_louise Jörgensen Jörgensen; [2021]
    Nyckelord :Socialt samspel; Maktrelationer; Fri lek; Förskolebarn; Kamratkultur;

    Sammanfattning : Syfte: I vår studie har vi valt att undersöka hur barns maktrelationer förhandlas i den fria leken. Baserat på tidigare erfarenheter har vi uppmärksammat hur barn använder olika maktroller för att kontrollera leken. LÄS MER

  5. 5. Lek, lärandemiljö och flerspråkighet : En observationsstudie av flerspråkiga barns strategier för att ansluta sig till leken i förskolan samt av förskolepersonals arbete med inkludering av flerspråkiga barn

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Zainab Azad; Isabell Sjögren; [2021]
    Nyckelord :Artefacts; Inclusion; Joining; Multilingualism and Preschool; Anslutning; Artefakter; Flerspråkighet; Förskolan och Inkludering;

    Sammanfattning : Syftet med studien är att synliggöra vilka strategier barn med annat modersmål än svenska använder för att ansluta sig till lek i förskolan samt vilka strategier förskolepersonal använder för att inkludera flerspråkiga barn i förskolan. Syftet är också att öka kunskapen om leken och den pedagogiska utomhusmiljöns betydelse för inkludering av barn med annat modersmål än svenska i förskolan. LÄS MER