Sökning: "Kvalitativ innehållsanalys lärare"

Visar resultat 1 - 5 av 392 uppsatser innehållade orden Kvalitativ innehållsanalys lärare.

 1. 1. Lust och kunskap som förutsättning : Lärares och speciallärares arbete med läsinlärning för elever i lässvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Hanna Remblegård; [2022]
  Nyckelord :Students in reading difficulties; desire to learn; teacher skills; reading learning; early intervention.; Elever i lässvårigheter; lust att lära; lärarskicklighet; läsinlärning; tidiga insatser;

  Sammanfattning : Sammanfattning/AbstractRemblegård, Hanna (2022). Lust och kunskap som förutsättning - Lärares och speciallärares arbete med läsinlärning för elever i lässvårigheter. Speciallärarprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 2. 2. Akademisk Stress : Verkligheten av stressfaktorers innebörd

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Jacob Starby; [2022]
  Nyckelord :academic stress; university; organization; teacher; student; akademisk stress; universitet; organisation; lärare; student;

  Sammanfattning : Akademisk stress bland studenter på universitetet har ökat samtidigt som samhällets krav och förväntningar i arbetslivet intensifieras. Ökningen av akademisk stress skapar behovet att införskaffa mer kunskap om vilka studierelaterade faktorer som kan vara bakomliggande och dess innebörd. LÄS MER

 3. 3. Användbarhet och användarvänlighet i projektverktyg för agila distribuerade systemutvecklingsprojekt inom högre utbildning

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för data- och systemvetenskap

  Författare :Philip Bruhn; [2022]
  Nyckelord :Agile system development; project-tools; TAM3; useability; ease of use; Agil systemutveckling; projektverktyg; TAM3; användbarhet; användarvänlighet;

  Sammanfattning : In the business world today, system development increasingly uses agile methods. For future system developers to get the most value from their education, universities have now started to use the same methods. This place demands on usability and user-friendliness in the project tools that the students use. LÄS MER

 4. 4. Kan digitala verktyg hjälpa elever i skrivsvårigheter? : En kvalitativ studie om lärares upplevelser av hur digitala verktyg i skrivutvecklingen med fokus på elever i skrivsvårigheter i årskurs F-3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Moa Appelkvist; [2022]
  Nyckelord :digitala verktyg; skrivsvårighet; skrivutveckling; proximala utvecklingszonen; appar;

  Sammanfattning : Digitala verktyg blir ett alltmer vanligare inslag i undervisningen och digitala verktyg kan vara ett hjälpmedel för elever i skrivsvårigheter att utveckla skrivandet. Skrivsvårigheter är ett omfattande och svårdefinierat begrepp men skrivning är en grundläggande förmåga som efterfrågas i samhället. LÄS MER

 5. 5. HBTQ & könsidentitet i läroböcker : En kvalitativ innehållsanalys om framställningen av HBTQ-personer och könsidentitet i läroböcker för samhällskunskap på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet

  Författare :Rebecca Hultman; [2022]
  Nyckelord :LGBTQ; gender identity; content analysis; queer theory; gender theory; HBTQ; könsidentitet; innehållsanalys; queerteori; genusteori;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att genom en innehållsanalys ta reda på hur läroböcker i samhällskunskap framställer HBTQ-personer och könsidentitet. I uppsatsen beskrivs en bakgrund till både genusteori och queerteori för att kunna få en förståelse för de teoretiska begreppen som ligger till grund för uppsatsen. LÄS MER