Sökning: "Kvalitativ innehållsanalys lärare"

Visar resultat 1 - 5 av 287 uppsatser innehållade orden Kvalitativ innehållsanalys lärare.

 1. 1. Hur kan läromedel inspirera och utveckla lärare och deras undervisning i matematik?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Catrin Lindehag Ahlqvist; [2021-02-08]
  Nyckelord :matematik; läromedel; lärarhandledning; undervisningskulturer; centrala idéer; sociokulturellt perspektiv; medierande redskap; epresentationsformer;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att utifrån en specialpedagogisk synvinkel utforska två matematikläromedel för årskurs 4, med ursprung i undervisningskulturer som till viss del skiljer sig åt. Läromed-lens teoretiska utgångspunkter studerades, samt hur olika representationsformer används och hur elever i behov av stöd och utmaningar stöttas. LÄS MER

 2. 2. Funktionella lärare-elevrelationer: en balans mellan lärarens pedagogiska och personliga yrkesroll : En kvalitativ intervjustudie med gymnasieelever

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Felix Falk; Jennifer Karlsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med föreliggande studie var att nå ökad förståelse gällande gymnasieelevers uppfattningar kring lärare-elevrelationer. De frågeställningar som formulerades för studien var följande:  Hur uppfattar och beskriver gymnasieeleverna funktionella respektive dysfunktionella lärare-elevrelationer?  Vilka faktorer anser gymnasieeleverna kan påverka lärare-elevrelationer?  Vilka uppfattningar kring gränser mellan lämpligt och olämpligt inom personliga lärare-elevrelationer finns bland gymnasieeleverna?  Metod Denna studie hade en kvalitativ ansats och datainsamlingen skedde genom semistrukturerade intervjuer med sju gymnasieelever från tre olika städer i Sverige. LÄS MER

 3. 3. Stormkök – lärarnas väg till friluftsliv : En kvalitativ studie om hur lärarnas synsätt påverkar undervisningen i friluftsliv

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Anders Sundelin; Hanna Ålander; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med denna studie är att undersöka vilket synsätt verksamma och behöriga gymnasielärare i idrott och hälsa har på ämnesområdet friluftsliv. Studien avser vidare att undersöka vad lärarna anser är viktig kunskap i friluftsliv samt hur lärarnas synsätt speglas i lärarnas didaktiska val gällande undervisning och bedömning i friluftsliv. LÄS MER

 4. 4. Blockmodellen : Ett inkluderande lärverktyg och en stödjande strategi för arbete med textuppgifter i matematik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Cecilia Tromö; Annika Tärnvik; [2021]
  Nyckelord :blockmodellen; inkluderande undervisning; schematisk bild; tillgänglig lärmiljö; visuellt stöd;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att få en fördjupad kunskap om blockmodellen som matematiskstrategi, hur den kan fungera som stöd för barns och elevers lärande och matematikutveckling iarbetet med textuppgifter i flera led. Studien tar avstamp i det specialpedagogiska uppdraget attförebygga och stödja det pedagogiska arbetet med målet att nå en inkluderandematematikundervisning. LÄS MER

 5. 5. ”Med digitala verktyg går det att anpassa nivåerna” : Lärares användning av digitala verktyg i skrivundervisningen i svenska och svenska som andraspråk

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Tina Widén; Rebecca Lundevall; [2021]
  Nyckelord :Digital tools; Swedish teaching; Swedish as a second language; scaffolding; writing education; Digitala verktyg; svenskundervisning; svenska som andraspråk; stöttning; skrivundervisning;

  Sammanfattning : Digitala verktyg har blivit allt viktigare inslag i grundskolans skrivundervisning. Forskning inom området har undersökt olika aspekter av digitaliserad undervisning i svenska, men det saknas forskning som fokuserar på användandet av digitala verktyg i skrivundervisningen i ämnena svenska och svenska som andraspråk. LÄS MER