Sökning: "Delaktighet"

Visar resultat 1 - 5 av 8220 uppsatser innehållade ordet Delaktighet.

 1. 1. Social utveckling för elever med autism. Lärares tolkningar och arbete utifrån det sociala uppdraget i Läroplan för grundskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Jens Jörnborn; [2023-11-09]
  Nyckelord :värdegrund; värden; normer; social utveckling; autism; lärare; EPP-metoden; fenomenologi; kunskapssociologi;

  Sammanfattning : Syfte: Elever ska utvecklas både kunskapsmässigt och socialt i skolan. Elevers sociala utveckling beskrivs främst i de två första kapitlen i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet [LGR22]. En del av formuleringarna som går att finna där kan upplevas utgöra en svårighet inom autism. LÄS MER

 2. 2. VEM ÄGER RASTEN?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Lise-Lott Johåker; Sophia Zettergren; [2023-10-26]
  Nyckelord :Elevinflytande; delaktighet; infallsvinklar; rastverksamhet; makt; aktörskap;

  Sammanfattning : Många skolor arbetar idag med organiserad rastverksamhet. Trots det finns det inte något skrivet om detta i skolans styrdokument och det är upp till varje skola att utforma denna verksamhet på sitt eget sätt. LÄS MER

 3. 3. Pedagogers syn på sin egen yrkesroll i den demokratiska processen.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Maria Andersson; Maria Dalerstedt; [2023-10-26]
  Nyckelord :Elevinflytande; fritidshem; delaktighet; inflytande; formellt inflytande; informellt inflytande; demokrati; ledarskap; Covid-19-pandemi;

  Sammanfattning : Vår upplevelse är att kollegor talar om att det blivit en mycket begränsad möjlighet att genomföra en bra verksamhet, särskilt under den pågående Covid-19-pandemin, med ett varierat innehåll då det mesta av tiden ska bedrivas utomhus. Vi ser en risk med att fritidsverksamheten mer uppfattas och upplevs som barnpassning utomhus av pedagogerna, likt så som Haglunds (2009) diskurs, “överbliven tid” beskrivs. LÄS MER

 4. 4. Elevers inflytande och delaktighet i rastverksamhet.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Ali Dallachi; Samira Shamon Melin; [2023-10-26]
  Nyckelord :Delaktighet; inflytande; rastverksamhet; barndomssociologin;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka elevers inflytande och delaktighet i fritidshemmets rastverksamhet. Studien tar sin utgångspunkt i fritidslärares perspektiv i fritidshemmet. LÄS MER

 5. 5. Att skapa en inkluderande verksamhet för alla barn i fritidshemmet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Edwin Lindqvist; Durim Bublica; [2023-10-26]
  Nyckelord :Inkludering; Anpassningar; Delaktighet; Barns behov; Barns perspektiv; Barnperspektiv;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med vår studie är att undersöka hur pedagoger på olika fritidshem beskriver att de arbetar med inkludering och tillgängliga lärmiljöer ur ett specialpedagogiskt perspektiv samt ur ett fritidspedagogiskt perspektiv. Studiens syfte uppnås med hjälp av följande frågeställningar som enbart har ställts till grundlärare i fritidshem: • Hur beskriver fritidshemspersonalen att de arbetar i verksamheten för att inkludera alla barn med utgångspunkt i alla barns behov? • Hur beskriver fritidshempersonalen att de arbetar för att göra lärmiljön tillgänglig för alla barn? Studien har sin teoretiska utgångspunkt i barndomssociologin, där vi ansåg att barnperspektivet kunde förhålla sig till vårt syfte och frågeställningar. LÄS MER