Sökning: "kunskapssyn läroplan"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade orden kunskapssyn läroplan.

 1. 1. Kunskapssyn och betydelse av läroplanen hos några pedagoger och skolledare i grundskola och grundsärskola

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Henrik Westerberg; Cecilia Wårheden; [2022]
  Nyckelord :kunskapssyn läroplan grundskola grundsärskola;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att få en fördjupad förståelse för lärare/speciallärare och rektorers kunskapssyn och vilken betydelse de tilldelar läroplanen. En kvalitativ forskningsansats har använts, då datainsamlingsmetoden har varit semistrukturerade intervjuer som har genomförts med lärare och rektorer i grundskola och grundsärskola. LÄS MER

 2. 2. En resa genom kunskapsvärldar : En intervjustudie om SO-lärares beskrivningar av kunskap i relation till läroplanens formulerade kunskapsformer

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Marcus Danielsson; [2021]
  Nyckelord :Lärare; kunskapssyn; kunskapsformer; bedömning; undervisning; planering; läroplan;

  Sammanfattning : Denna studies syfte är att öka kunskapen om SO-lärares (samhällsorienterande ämnena) beskrivningarav kunskap och att undersöka hur dessa relaterar till läroplanens utvidgade kunskapsbegrepp, vilketuttrycks som att kunskapsformerna fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet ska förutsätta varandraoch balanseras i undervisningen. Kunskapsbegreppet har en lång historik inom filosofin men är relativtoutforskat i didaktiska sammanhang, vilket kan te sig motsägelsefullt. LÄS MER

 3. 3. Implementering av förändrad kunskapssyn i skolan relaterat till övergången från LPO-94 till LGR-11 : En studie om hur engelskalärare uppfattat, implementerat och anpassat sin bedömning av sina elever i förhållande till förändrade direktiv i och med övergången till ny läroplan, LGR-11

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Erik Ron; [2021]
  Nyckelord :Swedish school system; Curriculum; Implementation; Knowledge; English teachers; Teaching methods; Equivalent assessment;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to examine how a specific group of English teachers interpret the differences between LPO-94 and LGR-11 which are two separate curriculums in the swedish school system. LGR-11 replaced LPO-94 (in 2011/12) and because of this, I wanted to look into what changes, if any, teachers experienced regarding their methods of teaching as well as how they assess students skills and knowledge. LÄS MER

 4. 4. "Det som funkar ena dagen kanske inte funkar om en vecka" : En kvalitativ intervjustudie i grundsärskolan om lärares arbete med bedömningsstödet Gilla matematik samt den obligatoriska delen som rör talupfattning och tals användning

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande; Linköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Camilla Westberg; Susanne Ranvik Bergström; [2020]
  Nyckelord :specialpedagogik; bedömningsstöd; samsyn; matematik; intellektuell funktionsnedsättning.;

  Sammanfattning : Elevernas kunskapsutveckling ska utvärderas i relation till kunskapskraven i grundsärskolans läroplan där specialpedagogisk kompetens är en viktig del i lärarens arbete i att bedöma och skapa förutsättningar för varje enskild elevs lärande. Vid vårt arbete i grundsärskolan har vi uppfattat att lärares arbete med Skolverkets obligatoriska bedömningsstöd Gilla matematik skiljer sig åt mellan skolor. LÄS MER

 5. 5. Likvärdig bedömning - Lärare bedömer i historieämnet i årskurs 4–6

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Louise Korse; Anna Löfving; [2020]
  Nyckelord :Bedömning; Betygssystem; Historia; Historiedidaktik; Konstruktivism; Kunskapssyn; Lgr 11; Likvärdighet; Lpo 94; Mellanstadiet;

  Sammanfattning : Bedömning anses vara en svår uppgift i dagens skola. Kunskapskraven är uppbyggda med värdeord och ger därför utrymme för tolkning. I samband med införandet av Lgr 11 ställdes högre krav på en likvärdig betygssättning. LÄS MER