Sökning: "kunskapssyn läroplan"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade orden kunskapssyn läroplan.

 1. 1. En resa genom kunskapsvärldar : En intervjustudie om SO-lärares beskrivningar av kunskap i relation till läroplanens formulerade kunskapsformer

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Marcus Danielsson; [2021]
  Nyckelord :Lärare; kunskapssyn; kunskapsformer; bedömning; undervisning; planering; läroplan;

  Sammanfattning : Denna studies syfte är att öka kunskapen om SO-lärares (samhällsorienterande ämnena) beskrivningarav kunskap och att undersöka hur dessa relaterar till läroplanens utvidgade kunskapsbegrepp, vilketuttrycks som att kunskapsformerna fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet ska förutsätta varandraoch balanseras i undervisningen. Kunskapsbegreppet har en lång historik inom filosofin men är relativtoutforskat i didaktiska sammanhang, vilket kan te sig motsägelsefullt. LÄS MER

 2. 2. "Det som funkar ena dagen kanske inte funkar om en vecka" : En kvalitativ intervjustudie i grundsärskolan om lärares arbete med bedömningsstödet Gilla matematik samt den obligatoriska delen som rör talupfattning och tals användning

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Camilla Westberg; Susanne Ranvik Bergström; [2020]
  Nyckelord :specialpedagogik; bedömningsstöd; samsyn; matematik; intellektuell funktionsnedsättning.;

  Sammanfattning : Elevernas kunskapsutveckling ska utvärderas i relation till kunskapskraven i grundsärskolans läroplan där specialpedagogisk kompetens är en viktig del i lärarens arbete i att bedöma och skapa förutsättningar för varje enskild elevs lärande. Vid vårt arbete i grundsärskolan har vi uppfattat att lärares arbete med Skolverkets obligatoriska bedömningsstöd Gilla matematik skiljer sig åt mellan skolor. LÄS MER

 3. 3. Likvärdig bedömning - Lärare bedömer i historieämnet i årskurs 4–6

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Louise Korse; Anna Löfving; [2020]
  Nyckelord :Bedömning; Betygssystem; Historia; Historiedidaktik; Konstruktivism; Kunskapssyn; Lgr 11; Likvärdighet; Lpo 94; Mellanstadiet;

  Sammanfattning : Bedömning anses vara en svår uppgift i dagens skola. Kunskapskraven är uppbyggda med värdeord och ger därför utrymme för tolkning. I samband med införandet av Lgr 11 ställdes högre krav på en likvärdig betygssättning. LÄS MER

 4. 4. Historieämnet i svenska läroplaner : går vi baklänges för att komma framåt?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Ida Tunebro; [2020]
  Nyckelord :curriculum theory; epistemological approach; equivalence; implementation; subject of history; historieämnet; implementering; kunskapssyn; likvärdighet; läroplansteori;

  Sammanfattning :   Vilken historisk kunskap räknas som värdefull kunskap när det kommer till skolsammanhang och läroplansteori? Hur tolkar och använder skolans personal dessa kunskapsformuleringar i läroplanen i sin undervisning? Förra hösten presenterade Skolverket sina revideringsförslag av den nuvarande läroplanen: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, reviderad 2019. Det första syftet med denna studie var att undersöka vad personalen i skolan ansåg om dessa revideringar och det tilltänkta implementeringsarbete de skulle innebära, med huvudfokus på historieämnet. LÄS MER

 5. 5. Kunskapssynen i styrdokumenten -Utveckling i styrdokumenten över tid, Lgr 69 till Lgr 11

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Amanda Borgström; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna litteraturstudie är att med utgångspunkt utifrån Lgr 69 och Lgr 11 undersöka de samhällsorienterade ämnenas utveckling i styrdokumenten över tid. Undersökningens fokus kommer ligga på att jämföra syfte och centralt innehåll mellan de båda läroplanerna utifrån frågorna: Vilka likheter samt skillnader finns mellan läroplanerna? Och är synen på kunskap den samma eller har kunskapssynen ändrat sig? Materialet som används i denna uppsats är läroplanen för grundskola Lgr 69 och Lgr 11. LÄS MER