Sökning: "kunskapssyn läroplan"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade orden kunskapssyn läroplan.

 1. 1. "Det som funkar ena dagen kanske inte funkar om en vecka" : En kvalitativ intervjustudie i grundsärskolan om lärares arbete med bedömningsstödet Gilla matematik samt den obligatoriska delen som rör talupfattning och tals användning

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Camilla Westberg; Susanne Ranvik Bergström; [2020]
  Nyckelord :specialpedagogik; bedömningsstöd; samsyn; matematik; intellektuell funktionsnedsättning.;

  Sammanfattning : Elevernas kunskapsutveckling ska utvärderas i relation till kunskapskraven i grundsärskolans läroplan där specialpedagogisk kompetens är en viktig del i lärarens arbete i att bedöma och skapa förutsättningar för varje enskild elevs lärande. Vid vårt arbete i grundsärskolan har vi uppfattat att lärares arbete med Skolverkets obligatoriska bedömningsstöd Gilla matematik skiljer sig åt mellan skolor. LÄS MER

 2. 2. Likvärdig bedömning - Lärare bedömer i historieämnet i årskurs 4–6

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Louise Korse; Anna Löfving; [2020]
  Nyckelord :Bedömning; Betygssystem; Historia; Historiedidaktik; Konstruktivism; Kunskapssyn; Lgr 11; Likvärdighet; Lpo 94; Mellanstadiet;

  Sammanfattning : Bedömning anses vara en svår uppgift i dagens skola. Kunskapskraven är uppbyggda med värdeord och ger därför utrymme för tolkning. I samband med införandet av Lgr 11 ställdes högre krav på en likvärdig betygssättning. LÄS MER

 3. 3. Historieämnet i svenska läroplaner : går vi baklänges för att komma framåt?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Ida Tunebro; [2020]
  Nyckelord :curriculum theory; epistemological approach; equivalence; implementation; subject of history; historieämnet; implementering; kunskapssyn; likvärdighet; läroplansteori;

  Sammanfattning :   Vilken historisk kunskap räknas som värdefull kunskap när det kommer till skolsammanhang och läroplansteori? Hur tolkar och använder skolans personal dessa kunskapsformuleringar i läroplanen i sin undervisning? Förra hösten presenterade Skolverket sina revideringsförslag av den nuvarande läroplanen: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, reviderad 2019. Det första syftet med denna studie var att undersöka vad personalen i skolan ansåg om dessa revideringar och det tilltänkta implementeringsarbete de skulle innebära, med huvudfokus på historieämnet. LÄS MER

 4. 4. Kunskapssynen i styrdokumenten -Utveckling i styrdokumenten över tid, Lgr 69 till Lgr 11

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Amanda Borgström; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna litteraturstudie är att med utgångspunkt utifrån Lgr 69 och Lgr 11 undersöka de samhällsorienterade ämnenas utveckling i styrdokumenten över tid. Undersökningens fokus kommer ligga på att jämföra syfte och centralt innehåll mellan de båda läroplanerna utifrån frågorna: Vilka likheter samt skillnader finns mellan läroplanerna? Och är synen på kunskap den samma eller har kunskapssynen ändrat sig? Materialet som används i denna uppsats är läroplanen för grundskola Lgr 69 och Lgr 11. LÄS MER

 5. 5. Norm och variation i läroplaner : en jämförelse av synen på språklig norm och variation i Lpo94 och Lgr11

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Linda Rydell Petersson; [2019]
  Nyckelord :Kursplan; läroplan; norm; språk; variation;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka Lgr11 och Lpo94:s tal om språklig norm och variation samt att se om någon kunskapssyn går att utläsa. Den metod som används är närläsning, där varje läroplan analyseras med hjälp av begreppsdefinitioner. Läroplanerna läses, tolkas och läses om med så objektiva ögon som möjligt. LÄS MER