Sökning: "Högskolan i Kalmar lärare"

Visar resultat 1 - 5 av 113 uppsatser innehållade orden Högskolan i Kalmar lärare.

 1. 1. En studie i arbetssätt för distansstudier på högskola och universitet.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik, DFM

  Författare :Oskar Lindgren; [2010]
  Nyckelord :Institutionen för kommunikation och design; Distansutbildning; e-learning; distansmöten; Adobe Acrobat Connect; Flexibelt lärande.;

  Sammanfattning : Den här rapporten undersöker distansutbildningar vid Högskolan i Kalmar, på Institutionen för kommunikation och design (IKD). Dels tas det upp hur IKD jobbar med distansstudier idag men även hur distansutbildning fungerar och hur man kan förbättra denna. LÄS MER

 2. 2. Gymnasielärares syn på lärare-elev-relationen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Kalmar/Humanvetenskapliga institutionen

  Författare :Ida Carleson; [2009]
  Nyckelord :pedagogik; socialt samspel; lärare-elev-relationen;

  Sammanfattning : Syftet med min undersökning var att ta reda på lärares syn på lärare-elev-relationen. I min rapport belyser jag vad som karaktäriserar en god lärare-elev-relation, hur en god relation etableras, vilken betydelse en god lärare-elev-relation har, samt vilka hinder och svårigheter som lärarna upplever sig ha för att kunna etablera goda elevrelationer. LÄS MER

 3. 3. Laborativ matematik i förskoleklass - åk 3. : - Vad påverkar lärares arbetssätt?

  M1-uppsats, Högskolan i Kalmar/Humanvetenskapliga institutionen

  Författare :Caroline Baier; [2009]
  Nyckelord :Manipulatives; concrete materials; investigating teaching; preschool up to the third school year.; Laborativ matematik; laborativt material; konkret material; undersökande arbetssätt; årskurs F- 3.;

  Sammanfattning :  SAMMANFATTNINGArbetets syfte var att undersöka vilka faktorer det är som påverkar lärare att använda eller inte använda laborativt material i sin matematikundervisning i förskoleklass till och med årskurs 3.Laborativ matematik innebär i detta arbete matematiklektioner där lärare och elever tar hjälp av någon form av konkret material, både vardagsmaterial och pedagogiskt material för att förstå och lösa problem inom ämnesområdet matematik. LÄS MER

 4. 4. Lärares syn på kursplaner, nya mål ochnationella prov för år tre : Enkätundersökning bland lärare i år ett till tre

  M1-uppsats, Högskolan i Kalmar/Humanvetenskapliga institutionen; Högskolan i Kalmar/Humanvetenskapliga institutionen

  Författare :Anna Grahm; Ida Strand; [2009]
  Nyckelord :Kursplaner; mål; planering; bedömning;

  Sammanfattning : Syftet med vår undersökning är att få en bild av inställningen hos lärare i år ett till tre angående de nya målen och de nationella proven som införts i årskurs tre. Vidare vill vi se hur lärarna menar att de använder sig av kursplanerna i sin planering och bedömning och om de anser att de förändrat sitt arbetssätt angående huruvida målen ska uppnås och hur bedömningen ska ske. LÄS MER

 5. 5. Lärarens roll inom dramapedagogik

  M1-uppsats, Högskolan i Kalmar/Humanvetenskapliga institutionen

  Författare :Patrik Helgesson; [2009]
  Nyckelord :drama. dramapedagogik; lärare; roll;

  Sammanfattning : Mitt arbete handlar om lärares och dramapedagogers uppfattning om sina roller när de arbetar med drama som metod och om likheter och skillnader i deras sätt att arbeta meddrama. För att få information om och kunna jämföra information intervjuade jag några lärare och dramapedagoger från olika klasser. LÄS MER