Sökning: "Högskolan i Kalmar lärare"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Högskolan i Kalmar lärare.

 1. 1. En studie i arbetssätt för distansstudier på högskola och universitet.

  Kandidat-uppsats, Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik, DFM

  Författare :Oskar Lindgren; [2010]
  Nyckelord :Institutionen för kommunikation och design; Distansutbildning; e-learning; distansmöten; Adobe Acrobat Connect; Flexibelt lärande.;

  Sammanfattning : Den här rapporten undersöker distansutbildningar vid Högskolan i Kalmar, på Institutionen för kommunikation och design (IKD). Dels tas det upp hur IKD jobbar med distansstudier idag men även hur distansutbildning fungerar och hur man kan förbättra denna. LÄS MER

 2. 2. Hur anser lärare att de arbetar med barns kommunikation vid bildskapande

  M1-uppsats, Humanvetenskapliga institutionen; Högskolan i Kalmar

  Författare :Lotta Rautio; [2009]
  Nyckelord :kommunikation; bildskapande;

  Sammanfattning : Hur lärare anser att de arbetar med barns kommunikation vid bildskapande. Metoden har varit enkätundersökning som har vänts sig till 62 lärare i förskola, fritidshem och grundskolans tidigare år. LÄS MER

 3. 3. Vägar till god läsförståelse : Sex pedagogers uppfattningar om och erfarenheter av hur elever i år 3-6 når god läsförståelse.

  L3-uppsats, Humanvetenskapliga institutionen; Högskolan i Kalmar

  Författare :Lena Olsson; Margaretha Lindqvist; [2008]
  Nyckelord :läsförståelse; läslust; samtal kring litteratur;

  Sammanfattning : Det huvudsakliga syftet med vår studie har varit att undersöka hur lärare i år 3-6 arbetar så att deras elever når goda resultat i läsförståelse och uppvisar läslust. Vi har gjort kvalitativa intervjuer utifrån en fenomenografisk ansats. LÄS MER

 4. 4. Enkäter som värderande ögon : Utvecklingsmöjligheter för enkätanvändning i undervisning

  Kandidat-uppsats, Humanvetenskapliga institutionen; Högskolan i Kalmar

  Författare :Sofia Olsson ; Hasse Moreau; [2008]
  Nyckelord :Enkäter syften frågeformulering lärande;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att undersöka utvecklingsmöjligheter för använ-dande av enkäter i undervisningsrelaterade sammanhang. Undersökningen har ge-nomförts med hjälp av en enkät som innehåller ett antal frågor kring användningsom-råden för enkäter och formulering av enkätfrågor till elever. LÄS MER

 5. 5. Kvalitetsverktyg eller hyllvärmare? : Kursansvariga lärares uppfattningar om kursutvärderingar på Lärarutbildningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Humanvetenskapliga institutionen

  Författare :Anna Hjorth; [2008]
  Nyckelord :kursutvärdering; kursvärdering; utvärderingsinstrument; lärarutbildning; ramfaktorteori;

  Sammanfattning : Det huvudsakliga syftet med undersökningen har varit att studera vilka uppfattningar kursansvariga lärare inom lärarutbildningen har gällande kursutvärderingar. Undersökningen är genomförd med hjälp av intervjuer där respondenter har delgett sina uppfattningar gällande kursutvärderingar i allmänhet, utvärderingsinstrumentet, aktuella ramfaktorer som kan vara rådande samt definitionen av begreppen kursutvärdera och kursvärdera. LÄS MER