Sökning: "utvärdering vägledning"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade orden utvärdering vägledning.

 1. 1. Utvärdering och pilotundersökning av vägledning för kontinuitetsplanering inom hälso- och sjukvården, Region Skåne

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI)

  Författare :Ellen Kastensson; [2019]
  Nyckelord :Kontinuitetsplanering; utvärdering; reservrutin; samhällsviktig verksamhet; hälso- och sjukvården; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Framtagandet av kontinuitetsplaner är inte systematiskt inom hälso- och sjukvården i Region Skåne. Därför har en vägledning utvecklats för att underlätta framtagandet av reservrutiner. Först utvärderades om vägledningen innehåller identifierade rekommendationer för kontinuitetsplanering. LÄS MER

 2. 2. Högskolestudenters syn på vägledning

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Åsa Beckman; Hodan Omar; [2018]
  Nyckelord :förväntat utfall; personliga mål; SCCT; upplevd självförmåga; vägledning;

  Sammanfattning : Denna studie är en undersökning av vad studenterna på universitetet får ut av vägledningen samt vilka önskemål de har om vägledning. Studien önskar bidra till ökad kunskap om studenters nytta av och syn på vägledning på universitetet då den tidigare forskningen identifierat att få kvalitativa studier utförts på området samt att studenternas utvärdering av vägledningen sällan efterfrågas av forskarna. LÄS MER

 3. 3. Naturen som katalysator : en studie av yrkesverksammas perspektiv på naturens roll vid rehabilitering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Författare :Karin Åhman; [2018]
  Nyckelord :naturintervention; stressrelaterad psykisk ohälsa; rehabilitering; utemiljö; trädgård;

  Sammanfattning : In rehabilitation of stress-related mental illness where nature is used as support, this study examines how professionals engaged in nature interventions describe the activities and what dimensions they perceive as essential for nature interventions to be active. Three people working in Sweden in nature-assisted rehabilition organisations are interviewed about their experiences. LÄS MER

 4. 4. Lekbar, lärbar, hållbar : att utforma ett dialogverktyg för kvalitetsbedömning och utveckling av förskolegårdar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Ruth Boberg; Elsa Bergebo; [2018]
  Nyckelord :dialog; förskolegård; friyta; planeringsverktyg; barn;

  Sammanfattning : Utomhuslek har visat sig vara viktig för barns utveckling. Men då städerna förtätas återstår allt färre allmänna platser där barn kan vistas på sina egna villkor. Därmed ställs högre krav på skol- och förskolegårdar att fylla barns behov. LÄS MER

 5. 5. Utvärdering av potentiell nitrifikation som metod i markekologiska riskbedömningar : – resultat från en fallstudie på fastigheten Skönsmon 2:12, Sundsvalls kommun

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Anna Bergentz; [2018]
  Nyckelord :Potential nitrification; substrate induced ammonia oxidation; risk assessment; nitrogen; contaminated soil.; Potentiell nitrifikation; substratinducerad ammoniakoxidation; riskbedömning; kväve; förorenad mark.;

  Sammanfattning : Miljöriskbedömningar av förorenade områden i Sverige har traditionellt sett främst bedömt saneringsbehovet genom att mäta totalhalter av föroreningarna. Halterna jämförs sedan med riktvärden för att avgöra om de utgör en risk för något av skyddsobjekten. LÄS MER