Sökning: "utvärdering vägledning"

Visar resultat 1 - 5 av 67 uppsatser innehållade orden utvärdering vägledning.

 1. 1. ‘‘Mötesplatsen’’ - An Outcome Evaluation of Uppsala Stadsmission’s Integration Program

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Konstantin Kolonias; [2023]
  Nyckelord :outcome evaluation; logic model; assumptions; empowerment; utvärdering av utfall; logisk modell; antaganden; egenmakt;

  Sammanfattning : Four years following the refugee crisis of 2015, Uppsala Stadsmission’s integration program “Mötesplatsen” begun its activity offering a ‘meeting place’ for unaccompanied young adults, who had received temporary residence according to the Swedish Upper Secondary School Act. The program offered individual support and guidance in their contact with the Swedish agencies, civic information, help in searching and applying for jobs and school homework assistance. LÄS MER

 2. 2. En långsiktig investering med osäker avkastning : En kvalitativ studie om genusmedveten studie- och yrkesvägledning i låg- och mellanstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Klara Törnquist; [2023]
  Nyckelord :Studie- och yrkesvägledning; Genus; Tidig vägledning; Låg- och mellanstadiet; Utvärdering;

  Sammanfattning : Den svenska arbetsmarknaden är starkt könssegregerad vilket bidrar till konsekvenser på individ- och organisationsnivå såväl som samhällsnivå. I skolans uppdrag att arbeta för att elevers studie- och yrkesval inte ska begränsas av könstillhörighet kan studie- och yrkesvägledare med sin kompetens vara en särskild resurs. LÄS MER

 3. 3. Kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete - en tolkningsfråga? : En intervjustudie om skånska kommuners tolkningar av lagen (2023:196) om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för kriminologi (KR)

  Författare :Hanna Torén; Emma Ullerholm; [2023]
  Nyckelord :Crime prevention work; criminal policy; legislation; prevention; Brottsförebyggande arbete; kriminalpolitik; lagstiftning; prevention;

  Sammanfattning : Den 1 juli 2023 träder en ny lag i kraft som innebär att kommuner i Sverige åläggs ett ansvar gällande lokalt brottsförebyggande arbete. Syftet med studien var att undersöka hur kommuner i Skåne tolkar lagen, om det finns skillnader i dessa tolkningar samt vilken effekt lagen har på det preventiva arbetet. LÄS MER

 4. 4. Resma Therapy : Rehab Smart

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Hallgren Emma; Mikael Chris; [2023]
  Nyckelord :Innovation; smart teknik; rehabilitering; hälsa; idrottsskador;

  Sammanfattning : Varje år skadar sig drygt 100 000 individer inom idrotten och skulle man ta all fysisk aktivitet i beaktning som är vårdkrävande drabbas cirka 280 000 individer i Sverige. Detta uppskattas vara en kostnad mellan 3-4 miljarder kronor varje år. LÄS MER

 5. 5. Den mångfacetterade valkompetensen : Definition, arbetssätt och utvärdering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Madeleine Nylander; Madeleine Carlsson; [2023]
  Nyckelord :Samverkan; studie och yrkesvägledare; utvärdering; valkompetens; vägledning.;

  Sammanfattning : Valkompetens definieras utifrån individens förmåga att fatta beslut i relation till valmöjligheter och självkännedom, men forskning visar att definitionen inte är samstämmig. Valkompetens som arbetsform bortprioriteras till förmån för andra skolämnen och utvärderingar i relation till utveckling av elevers valkompetens genomförs inte i tillräckligt hög grad. LÄS MER