Sökning: "empowerment"

Visar resultat 1 - 5 av 2554 uppsatser innehållade ordet empowerment.

 1. 1. ”Om en aktivitet uppfattas som att man dödar tid så kan man göra det på sitt eget sätt.” - En kvalitativ studie om personalens upplevelse av vården inom rättspsykiatrin

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Sebastian Karakas; [2024-01-25]
  Nyckelord :rättspsykiatri; tvångsvård; lagen om rättspsykiatrisk vård LRV ; rättspsykiatrisk utredning RPU ; psykiskt störda lagöverträdare PSL ;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att undersöka personalens syn på vården inom rättspsykiatrin, med avgränsning till kuratorers och mentalskötares uppfattningar. Empirin byggde på kvalitativ data insamlad från 2 olika sjukhus från 6 personer varav två var kuratorer och 4 mentalskötare. LÄS MER

 2. 2. Vårdpersonalens hälsofrämjande arbete inom rättspsykiatrisk vård : En kvalitativ fokusgruppstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Markus Söderberg; Pär Johansson; [2024]
  Nyckelord :Health promotion; health; forensic psychiatry; physical activity; nursing staff; patient; Hälsofrämjande arbete; hälsa; rättspsykiatri; fysisk aktivitet; vårdpersonal; patient.;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige vårdas patienter som är dömda till rättspsykiatrisk vård och den begränsade vårdmiljön inom rättspsykiatrin kan ha en negativ effekt på patienternas hälsa. Patienterna har förutom psykiatrisk problematik även ökad dödlighet, risk för somatisk sjukdom och fetma jämfört med övriga befolkningen. LÄS MER

 3. 3. Behöver jag verkligen det här? : En kvalitativ studie om effekterna av minskad konsumtion

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Maria Andersson; Jeremy Sjöström; [2024]
  Nyckelord :Norm deviation; change in consumption; strain theory; social coercion; consumption reduction; Normavvikelse; konsumtionsförändring; strain-teori; socialt tvång; konsumtionsminskning;

  Sammanfattning : This study aims to investigate the individual's experience of conscious consumption reduction in relation to society's consumption norms. By not focusing on motives or causes behind the change, but instead illustrating the subjective and social consequences, the study provides a deeper understanding of how the individual's self-perception and social relationships are affected. LÄS MER

 4. 4. "Majoriteten av de som pluggar idag pluggar inte för akademin utan för arbetslivet och näringslivet" : - En studie som undersöker personalvetares syn på utbildningens betydelse för anställningsbarhet och professionalisering.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi

  Författare :Matilde Lundström; Ebba Lundell; [2024]
  Nyckelord :Personalvetarutbildning; teori; praktik; anställningsbarhet; profession;

  Sammanfattning : Genom inledande bakgrundsinformation över de olika universiteten och högskolorna i Sverige som erbjuder personalvetarutbildning, konstateras att det finns många likheter men också olikheter mellan utbildningsupplägg. Vissa av universiteten har en starkare anknytning till arbetslivet med mer praktikrelaterade moment medan andra är mer teoretiskt inriktade. LÄS MER

 5. 5. A Path Towards Empowerment? : A study on the perceptions of Men and Masculinities within Microfinance Investment Funds

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Moa Berming; [2024]
  Nyckelord :Microfinance; microfinance investment funds; gender; men and masculinities; empowerment models; hegemonic masculinities;

  Sammanfattning : Feminist research as well as the growing field of ‘Men and Masculinities’ have identified how targeting women and excluding men from development initiatives could have unintended repercussions. As a common tool for development, microfinance is a fitting representation for this emphasis on women. LÄS MER