Sökning: "teach"

Visar resultat 1 - 5 av 1622 uppsatser innehållade ordet teach.

 1. 1. Digital adoption in Entrepreneurship Education in the time of Covid-19 - The impacts and lessons to learn and apply for post-Covid-19. A Mutiple Case Study

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Sophie Lam; [2021-07-06]
  Nyckelord :Entrepreneurship education EE ; Cognitive Load Theory CLT ; ‘OHWI framework;

  Sammanfattning : Digital adoption has already been a discussion topic among academia for years, but the education industry was still reluctant to try embracing digital to deliver lectures or organize classes, until the disruption caused by Covid-19; the pandemic has undeniably affected a lot of fields, including Entrepreneurship education (EE). For the first time in the academy's history, adopting digital solutions to transit to emergency remote teaching was set up. LÄS MER

 2. 2. Förutsättningar lärare har givits för att undervisa i grundskolans digitala lärmiljö

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Sofia Gustafsson; [2021-02-02]
  Nyckelord :Digital lärmiljö; fortbildning; professionell digital kompetens; professionsteori;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra till ökad kunskap om vilka förutsättningar grundskollärarepå skolor som satsar på digitala resurser anser sig ha givits för att kunna undervisa i skolansdigitala lärmiljö. För att besvara studiens syfte har jag formulerat följande frågeställningar: Hurser infrastrukturen ut kring skolans digitala lärmiljö? Hur bedrivs fortbildning kring den digitala lärmiljön på skolorna? Vilka förutsättningar anser sig lärarna sakna för att undervisa i den digitala lärmiljön? För att undersöka studiens syfte genomfördes en digital enkätundersökning online, där grundskollärare på skolor som satsar på digitala resurser deltog. LÄS MER

 3. 3. Gymnasielärares tolkning och implementering av jämställdhet under lektioner i idrott och hälsa.

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Elsa Gudrunsdotter; André Eliasson; [2021]
  Nyckelord :Jämställdhet; idrott och hälsa; ramfaktorteori; läroplansteori;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med denna uppsats var att få en ökad förståelse för hur jämställdhet tillämpas under lektioner i idrott och hälsa på gymnasiet. Detta görs genom att söka svar på frågorna: Hur ger gymnasielärare i idrott och hälsa uttryck för innebörden i begreppet jämställdhet? På vilket sätt upplever dessa lärare att de undervisar utifrån ett jämställdhetsperspektiv? Vilka ramar i undervisningen upplever lärarna möjliggör eller begränsar arbetet med jämställdhet? Metod För att besvara frågeställningarna har kvalitativa semistrukturerade intervjuer gjorts med fyra gymnasielärare i idrott och hälsa som var i åldrarna 27–53 år. LÄS MER

 4. 4. Sovjets digitala ansikte : En undersökning av hur Sovjetunionen framställs i digitala läromedel ämnade för gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Emma Lindestaf; [2021]
  Nyckelord :Läromedel; Historia; Sovjetunionen;

  Sammanfattning : This study has examined how the Soviet Union has been portrayed in digital educational material in Sweden. Since similar studies has been done on history textbooks, the study also compared the result with previous studies in order to see how the portrayal might have change during the years. LÄS MER

 5. 5. Människan, naturen, monstret och vetenskapsmannen : En ekokritisk analys av Mary Shelleys Frankenstein; or, The Modern Prometheus (1818) och filmatiseringen Frankenstein (1994)

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Egor Visilitskij; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The main focus of this essay is to attempt to answer the question of how Mary Shelley in her novel Frankenstein; or, The Modern Prometheus (1818), and Kenneth Branagh in his film Frankenstein (1994) portray nature, the environment and the characters with the help of an ecocritical perspective, and how Frankenstein could be used by high school teachers to teach students about the ecocritical perspective, but also the global sustainability goals. The questions that I have tried to answer in this analysis are: How is nature used in the two versions to reflect the main characters? How can the main characters in the two versions be interpreted from an ecocritical perspective? And how can these two versions of Frankenstein be used to inform students about the environment and sustainable development? The analysis has been conducted with the help of two ecocritical concepts, anthropomorphism and anthropocentrism, and with the help of these two concepts I have been able to draw the conclusion that the author and filmmaker present differences in nature and the environment depending on the situation, and I have also been able to present how a high school teacher could use Frankenstein to inform students about the ecocritical perspective and the global sustainability goals. LÄS MER