Sökning: "teach"

Visar resultat 1 - 5 av 1357 uppsatser innehållade ordet teach.

 1. 1. Inkludering som perspektiv och verklighet : synen på inkludering hos grundsärskolans pedagoger

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Victoria Löfqvist; [2020]
  Nyckelord :A school for all; inclusion; intellectual disability; participation; primary school for children with intellectual disabilities; Delaktighet; en skola för alla; grundsärskola; inkludering; utvecklingsstörning;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att öka kunskapen om vilken uppfattning pedagoger som arbetar med elever som tillhör grundsärskolan har om inkludering som begrepp och hur de arbetar med att få eleverna att uppleva delaktighet. Vilka möjligheter och hinder anser de finns för att uppnå en inkluderande skola för särskoleelever. LÄS MER

 2. 2. Uppdrag jämställdhet -En studie om hur samhällskunskapslärare på gymnasiet arbetar med jämställdhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Emmelie Enblom; [2020]
  Nyckelord :Social studies; Civics; high school; teachers; gender equality; gender mainstreaming.;

  Sammanfattning : Schools play a big part in the work of reaching a gender equal society, and teachers generally do the main part of the work. A part of the central content in the curriculum describes that education in Civics and social studies should contain knowledge on questions like power, democracy and gender equality. LÄS MER

 3. 3. Museer som et spejl og talerør for deres samtid – udvikling i de etnografiske museers rolle og funktion som folkeopdrager og skaber af national identitet fra 1800-tallet til i dag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialantropologi

  Författare :Cecilie Kyed Reese Andersen; [2020]
  Nyckelord :social anthropology; ethnographic museum; visual culture; learning theory; interpretation; Social Sciences;

  Sammanfattning : This Bachelor’s thesis examines the ever-changing educational role of the museum in our society. With a specific focus on the ethnographic museum, especially the Danish National museum’s ethnographic collection, I will try to illustrate the constant discussions on the topic of how one in the best way can represent or create exhibitions in the present day. LÄS MER

 4. 4. Gymnasieelevers svårigheter med derivata : en systematisk litterturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Matematiska institutionenLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Tekniska fakultetenLinköpings universitet/Matematiska institutionen

  Författare :Emil Johansson; Daniel Grönbäck; [2020]
  Nyckelord :Gymnasieelever; svårigheter; matematik; derivata;

  Sammanfattning : Den här studien är en systematisk litteraturstudie som syftar till att beskriva och sammanfatta gymnasieelevers svårigheter kring begreppet derivata. Genom systematiska sökningar både i databaser och manuellt valdes artiklar ut efter vissa urvalskriterier. Dessa artiklar sammanfattades och analyserades sedan. LÄS MER

 5. 5. Tärningen är kastad : En kvalitativ intervjustudie om fysiskt material i sannolikhetslära i skolans årskurs 4–6 som visar på vikten av pedagogisk vägledning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Robert Lundberg; [2020]
  Nyckelord :Matematik; fysiskt material; lärarhandledning; sannolikhetslära;

  Sammanfattning : Four teachers were asked about their experiences and opinions regarding physical material as teaching tools in the field of probability for students in grades four to six in Swedish primary school. Data collected through interviews was analyzed using the phenomenographic approach. LÄS MER