Tävlingsinslag inom skolidrotten : En intervjustudie om idrottslärares syn på tävlingsinslag i undervisningen

Detta är en Magister-uppsats från Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

Författare: Hannah Potter; Nicholas Hillgren; [2024]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Syfte & Frågeställningar Syftet med denna studie är att undersöka hur idrottslärare som undervisar i idrott och hälsa iårskurs 4-9 ser på tävlingsinslag som ett pedagogiskt verktyg i sin undervisning. 1. Hur motiverar idrottslärare användningen av tävlingsinslag inom idrott och hälsa som ett pedagogiskt verktyg? 2. Hur ser idrottslärare på att skapa lärande med hjälp av tävlingsinslag? Metod Studiens ansats är kvalitativ i form av intervjuer med semistrukturerade frågor för att få frågeställningarna besvarade kopplat till studiens syfte. De teoretiska utgångspunkterna studien grundar sig i är de fyra A:n kopplat till tävling, det sociokulturella perspektivet på lärande samt det etiska perspektivet på lärande. Resultat Studiens resultat visade att de deltagande idrottslärarna hade olika synpunkter när det kom till tävlingsinslag i sin undervisning och menade att det viktigaste ansvaret ligger hos pedagogenatt om tävlingsinslag ska förekomma i undervisningen måste detta ske på ett sätt som är anpassat efter vilken elevgrupp man undervisar som idrottslärare. Slutsats Idrottslärarna motiverade att tävlingsinslag kan användas som ett pedagogiskt verktyg där det fulla ansvaret ligger hos den undervisande pedagogen. Om pedagogen känner sina elevgrupper kan undervisningen anpassas efter gruppens behov.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)