Sökning: "djurens"

Visar resultat 1 - 5 av 370 uppsatser innehållade ordet djurens.

 1. 1. How does different fresh gas flows affect stress in rats during anaesthesia induction with sevoflurane in a chamber?

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Linda Klevestedt; [2023]
  Nyckelord :råtta; beteende; stress; anestesi; inhalationskammare; excitation; induktion; uppvakning; färskgasflöde; sevofluran;

  Sammanfattning : The rat is one of the most used laboratory animals in Europe today. When replacement of live animals in research is not feasible, the aim is to improve the welfare of those animals by reducing stress and suffering. LÄS MER

 2. 2. Betesmönster hos älg (Alces alces) vintertid i fjällnära skog : En studie av födoval i relation till trädslagssammansättning och habitat

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Ella Hambeson; [2023]
  Nyckelord :Food choice; Alces alces; forested mountainous terrain; winter diet; selection; Betesval; Alces alces; fjällnära skog; vinterföda; selektion;

  Sammanfattning : Browsing patterns in large herbivorous mammals are complex and decisions regarding food items occur at different levels depending on internal or external factors such as energy requirements and available food sources. A broader understanding of the behavior of animals living in habitats of economic interests for humans enables human exploitation with as little impact as possible on the animals' habitats. LÄS MER

 3. 3. BORTGLÖMDA FAMILJEMEDLEMMAR : En kvalitativ studie om kvinnojourers arbete med stöd och skydd till våldsutsatta kvinnor med husdjur.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Linnéa Hultgren; Saga Hagström; [2023]
  Nyckelord :Husdjur; kvinnojourer; skyddade boenden; organisatoriska förutsättningar; institutionell isomorfism; resursberoendeperspektivet; handlingsutrymme.;

  Sammanfattning : “Bortglömda familjemedlemmar” tar avstamp i sambandet mellan våld mot husdjur och våldmot en partner. På ett skyddat boende tillhör det vanligheten för de anställda att ta emot kvinnor med barn. Husdjur är däremot en del av familjen som ofta glöms bort i våldssammanhanget, inte minst vid ett uppbrott från en våldsam relation. LÄS MER

 4. 4. Biologisk information i bilderböcker : En innehållsanalys av bilderböcker med och utan antropomorfa inslag.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Judith Sjödin; [2022]
  Nyckelord :Anthropomorphism; Biological information; Education; Preschool; Picture books; Antropomorfism; Bilderböcker; Biologisk information; Förskola; Undervisning;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att belysa vilken biologisk information som finns i bilderböcker riktade till förskolebarn i åldern 3-6 år. Bilderböckerna har genom en innehållsanalys analyserats utifrån textens och bildens innehåll för att besvara syftet. Sammanlagt har 4 bilderböcker analyserats. LÄS MER

 5. 5. Med djuret som gisslan : En studie om professionellas erfarenhet av husdjurens roll i arbetet med människor som ska lämna en våldsam relation

  M1-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Christina Rejbo; Jennifer Storm; [2022]
  Nyckelord :Domestic abuse; Men’s violence against women and children; Shelters; Women’s shelters; Pets; Violence against pets; Våld i nära relationer; Mäns våld mot kvinnor och barn; Skyddat boende; Kvinnojour; Husdjur; Våld mot husdjur;

  Sammanfattning : I denna studie har vi undersökt husdjurens roll och påverkan på våldsutsattas uppbrott från relationer där det förekommit våld. Vi har genom semistrukturerade intervjuer med personal på skyddade boenden och kvinnojourer tagit del av vad de har för kunskap, erfarenhet och egna resonemang kring mäns våld mot kvinnor och barn samt uppbrottsprocessen där det finns husdjur med i bilden. LÄS MER