Sökning: "konstruktion"

Visar resultat 1 - 5 av 3528 uppsatser innehållade ordet konstruktion.

 1. 1. Rättstillämpningen av principen om barnets bästa i LVU-mål : En kvalitativ studie om förvaltnings- och kammarrätters rättstillämpning utifrån ett genusrättsteoretiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Alice Wende; Emma Malm; [2023]
  Nyckelord :the principle of the best interests of the child; children and young people; LVU; 3§ LVU; gender norms; girls and boys; administrative courts and courts of appeals; application of the law; social construction; social work.; principen om barnets bästa; barn och unga; LVU; 3§ LVU; könsnormer; flickor och pojkar; förvaltningsrätter och kammarrätter; rättstillämpning; social konstruktion; socialt arbete.;

  Sammanfattning : Based on society's established norms, girls and boys are expected to behave differently. Certain behaviours are also differently accepted due to gender. LÄS MER

 2. 2. “att dansa som höstlöv i en skog jämfört med att göra det på en asfaltsplätt” : En kvalitativ studie om förskollärares konstruktioner av planerad undervisning utomhus och platsens betydelse  

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Emma Pettersson; Linda Lönnqvist; [2023]
  Nyckelord :Didaktik; konstruktion; planerad undervisning; platsens betydelse; undervisning utomhus;

  Sammanfattning : Denna studie har fokus på planerad undervisning utomhus i förskolan. Syftet med studien var även att synliggöra vilken betydelse platsen för en undervisningssituation tycks ha i förskollärares planering för undervisning utomhus. LÄS MER

 3. 3. ”Vad är det som är power i detta?” : En kvalitativ studie om gruppers sociala interaktion i samtal om feministiska budskap i modeföretags marknadsföring

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Hedvig Pahlstad; Ester Paksuniemi; [2023]
  Nyckelord :Focus group interviews; social construction; social interaction; common knowledge; identification; feminist messages; post-feminism; Fokusgruppintervjuer; social konstruktion; social interaktion; gemensam kunskap; identifikation; feministiska budskap; post-feminism;

  Sammanfattning : In society there are several structural norms that appear taken for granted and should be discussed to be recognized. Furthermore, institutions such as corporations often incorporate stereotypical gender beliefs into their structuring such as in marketing. LÄS MER

 4. 4. Complexity Analysis and Structural Optimization for Architecture Models of Mechatronic Systems

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Yuanyang Zhang; [2023]
  Nyckelord :Mechatronic System Design; Architecture Model; DSM; Structural Complexity; Partitioning Optimization Design; Mekatronisk Systemdesign; Arkitektur Modell; DSM; Strukturell Komplexitet; Partitionering Optimering Design;

  Sammanfattning : The design and development of mechatronic system are becoming an increasingly complex task due to the numerous disciplines involved, rapidly increasing scales, and the integration issues of different domains and technologies. The structural complexity of the architecture model design decides the quality of system design in many aspects: the scalability of the system design; usage of allocated resources which influences the computational overhead, etc. LÄS MER

 5. 5. ”mitt snabba svar skulle bli, aldrig helt trygg faktiskt” : En kvalitativ intervjustudie om hur privatpersoner konstruerar trygghet

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Kriminologiska institutionen

  Författare :Stefan Guerrero; Johan Halling; [2023]
  Nyckelord :Trygghet; otrygghet; säkerhet; rädsla för brott; eget aktörskap; nyliberalism; risksamhället;

  Sammanfattning : Forskning om trygghet, otrygghet och säkerhet lägger ofta tyngden på hur begreppen konstrueras av media, politiker, statliga och privata säkerhetsaktörer som polis och säkerhetsföretag. Mindre fokus har tillägnats individens egna upplevelser, konstruktion och beskrivningar av begreppen. LÄS MER