Utveckling av pedagogisk lekutrustning

Detta är en M1-uppsats från Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

Sammanfattning: Detta arbete initieras för att möta Utform AB:s önskan om att utveckla säkra,hållbara och pedagogiska lekplatser av trä som ger barn både pedagogiska värdenoch lekglädje. Syftet är att utveckla säkra och pedagogiska lekutrustningar isamarbete med företaget. Fokus ligger på att främja barns lek och lärande, samtidigtsom lekutrustningerna uppfyller gällande riktlinjer och krav för lekplatsmiljöer.En omfattande produktutvecklingsprocess omfattar kravspecifikation, konceptutveckling,materialval och stabilitetsberäkningar. Kravspecifikationen formuleras genomlitteraturstudier, intervjuer och workshops, med betoning på fri lek och tillgänglighet,särskilt för barn med rullstol. Konceptutvecklingen involverade brainstormingoch designthinking, med prototypskapande och konceptsållning för att utvärderaoch kombinera idéer. Materialvalet baseras på en systematisk metod somintegrerade egenskaper, kostnader och miljöpåverkan. Stabilitets- och hållfasthetsberäkningar,inklusive Eulers knäckningsfall, användas för att säkerställa att lekutrustningernakan hantera belastningar och maximera säkerheten.Designen av lekutrustning som tas fram anpassas för att uppfylla standarden SSEN1176-1:2017 och säkerhetsaspekter som höjd och öppningar behandlades för attundvika risker för fall. De preliminära beräkningarna visade att det valda materialet,uppfyller kraven för att hantera belastningar enligt standarden. Beräkningarnaindikerade också att förstärkningsåtgärder skulle genomföras för att ytterligare ökastabiliteten. Resultaten av undersökningen ligger till grund för att skapa en säkerlekmiljö, vilket är en primär målsättning under hela designprocessen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)