Sökning: "information på skola"

Visar resultat 1 - 5 av 599 uppsatser innehållade orden information på skola.

 1. 1. Hej, tja, salam: En sociolingvistisk studie om kunskaper och attityder gentemot det arabiska språket hos icke-arabiskatalande ungdomar i Göteborg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Anes Cherigui; [2023-09-06]
  Nyckelord :arabiska; ungdomar; Göteborg; sociolingvistik; Labov; Eckert;

  Sammanfattning : Jag undersöker i vilken utsträckning som Sveriges näst största språk sett till antalet förstaspråkstalare tagit plats bland ungdomar i mitt lokalsamhälle. Till hjälp har jag utformat två frågeställningar som rör språkkunskaper och attityder till arabiskan. LÄS MER

 2. 2. Barn i låg- och mellanstadiets trafiksäkerhet till och från busshållplatsen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Tobias Lorentzon; Magnus Ryberg; [2023-09-01]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Allt fler barn åker buss till skolan idag. Lagstiftning medför att kommunerna behöver erbjuda eleverna skolskjuts. Där krav ställs på en säker miljö mellan skola och busshållplats. LÄS MER

 3. 3. Från skolperspektiv till livsperspektiv - hur personalen uppfattar att fortbildning om medicinska diagnoser kan bidra till utveckling av den pedagogiska verksamheten

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Ann Catrin Röjvik; [2023-03-28]
  Nyckelord :fortbildning; specialpedagogik; diagnos; syndrom; skolsituation; komplicerad inlärning; föräldrasamverkan;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ågrenska bedriver familjevistelser för barn som har ovanliga funktionshinder och deras familjer. Sedan hösten 1997 får familjer som kommer till Ågrenska på en vistelse bjuda med sig sk kringpersonal, dvs personal som arbetar med barnen på hemorten. Personalen får tillsammans med föräldrarna information om diagnosen ur bla. LÄS MER

 4. 4. "Ett ord för att binda ihop allt"

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Emmie Linsemark; Agnes Finch; [2023]
  Nyckelord :brottsförebyggande arbete; brottsprevention; samverkan; sociala band; Social Sciences;

  Sammanfattning : Det grova våldet har ökat i Sverige och inom politiken pratas det mycket om vad som behöver göras, vilken som är den mest effektiva insatsen och hur man bäst bekämpar brott. Vi intresserar oss därmed för att ta reda på hur olika aktörer beskriver och tolkar det brottsförebyggande arbetet. LÄS MER

 5. 5. Formellt och informellt lärande inom musikproduktion : Skillnader och likheter mellan självlärda och utbildade musikproducenter

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Sebastian Eriksson; [2023]
  Nyckelord :Musikproduktion; utbildning; lärosätt; musikproducent; självlärd;

  Sammanfattning : Denna studie behandlar området om inlärning av musikproduktion avgränsat till inlärning via högskola eller via självinlärning. Syftet med denna undersökning är att klargöra vilka fördelar och nackdelar det finns med att lära sig via utbildning gentemot att lära sig på egen hand utifrån dessa tre huvudområden, lärosätt, kunskap och jobbmöjligheter. LÄS MER