Möt mig halvvägs : utrikesfödda kvinnors upplevelse av mödra- och förlossningsvården i Sverige, en litteraturöversikt

Detta är en Magister-uppsats från Sophiahemmet Högskola

Sammanfattning: I takt med att migrationen till Sverige har ökat har barnmorskan i mödra- och förlossningsvården behövt utöka kunskapen kring bemötandet av utrikesfödda kvinnor som genomgår graviditet och förlossning. Forskning har visat att barnmorskor har bristande kunskap i vad som kan påverka den utrikesfödda kvinnans upplevelse av mödra- och förlossningsvården i Sverige. Barnmorskan ska arbeta med en hög kulturell kompetens och ge alla kvinnor likvärdig vård oavsett etnicitet, religiös tillhörighet och kulturell bakgrund.  Denna studie har till syfte att undersöka kunskapsläget kring utrikesfödda kvinnors upplevelse av mödra- och förlossningsvården i Sverige.  Studien har genomförts som en litteraturöversikt. Sökningen genomfördes i databaserna CINAHL och PubMed, där 15 vetenskapliga artiklar inkluderades varav 13 kvalitativa och två kvantitativa, samtliga publicerade mellan 2000-06-01-2022-02-25. Genom en integrerad analys färgkodades likheter och ett resultat sammanställdes. Endast etiskt godkända artiklar inkluderades i litteraturöversikten.  Resultatet presenteras genom tre identifierade huvudkategorier med två underkategorier respektive. Första huvudkategori; vikten av ett gott bemötande med följande underkategorier; respektfullt bemötande samt bristfälligt bemötande. Huvudkategori nummer två utgörs av; att inte förstå eller bli förstådd med underkategorierna; tolkens betydelse samt kategorin; bristande information. Önskemål om att mötas halvvägs utgör huvudkategori nummer tre med underkategorierna; att känna tillhörighet och kulturtolksdoulans betydelse.  Majoriteten av utrikesfödda kvinnor ansåg att barnmorskans bemötande hade en stark påverkan på upplevelsen av mödra- och förlossningsvården i Sverige. Utöver detta upplevde flertalet utrikesfödda kvinnor att brist på respekt, okunskap hos barnmorskan och språkbarriären i mötet med barnmorskan ledde till en negativ upplevelse av mötet med mödra- och förlossningsvården i Sverige. Känslan av ensamhet, utanförskap och saknad av tillhörighet kunde motverkas genom att erhålla kontinuerligt stöd av en kulturtolksdoula. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)