Sökning: "Allt"

Visar resultat 1 - 5 av 16361 uppsatser innehållade ordet Allt.

 1. 1. DEN MANLIGE SOCIONOMEN EFTER #METOO – PROBLEM ELLER LÖSNING? En kvalitativ fokusgruppstudie bland manliga socionomstudenter vid Göteborgs universitet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Andreas Beskow; Carl Hoffmeister; [2018-12-14]
  Nyckelord :#Metoo; #Orosanmälan; Socialt arbete; Socionom; Socionomstudent; Socionomprogram; Manlig; Man; Män; Maskuliniteter; Kön; Genus;

  Sammanfattning : Manliga socionomer tillhör en minoritet, såväl på universitetens socionomprogram som i yrkeslivet. Det talas ofta om behovet av fler män inom socialt arbete. LÄS MER

 2. 2. Har du förstått? En systematisk litteraturöversikt om hälsolitteracitet i primärvården

  Magister-uppsats,

  Författare :Kristoffer Björkman Edström; Mathias Jedborg; [2018-11-29]
  Nyckelord :Hälsolitteracitet; metoder; delaktighet; bemyndigande; patientcentrerad vård;

  Sammanfattning : Introduction: Health Literacy (HL) means the ability to understand, apply and actively seek information related to the individuals’ health/illness. Previous research has shown that there are major differences in health that can be linked to different levels of HL, and that the knowledge situation around HL is low in Europe compared with USA/Canada/Asia. LÄS MER

 3. 3. Rumsliga förutsättningar för transportrelaterad social exkludering - Äldres situation i Göteborg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Oskar Abrahamsson; Karl-Magnus Andersson; [2018-11-27]
  Nyckelord :Transportrelaterad; social; exkludering; transport; disadvantage; tillgänglighet; GIS; äldre; Transport-related; social; exclusion; transport; disadvantage; accessibility; GIS; elderly;

  Sammanfattning : Gothenburg, Sweden, is a city in which major urban development projects aim to make the city an accessible place for everybody, independent of individual abilities. When people want to participate in activities, but lack normal opportunities to do so, they are exposed to social exclusion. LÄS MER

 4. 4. Pluralistiska maktdiskursers och globala marknadsmekanismers påverkan på fullgörandet av de mänskliga rättigheterna

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Petra Baalbaki; [2018-11-27]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I en mer globaliserad värld där den ursprungliga tanken om den suveräna staten som den enda rättsskapande aktören förskjuts allt mer aktualiseras frågor kring hur rätten påverkas av andra, icke-statliga, normskapande aktörer. Hur påverkar dessa andra normskapande aktörer rättens avgränsningar kring vad som anses som utomstående från rätten och vad får detta för effekt på rättskapandet, eller snarare avsaknaden av rättskapandet? Med denna bakgrund i åtanke är syftet med uppsatsen att analysera det marknadsekonomiska begreppet Corporate Social Responsibility (CSR) och vilken effekt som begreppet har haft på synen på företags ansvar gentemot säkerställandet av de mänskliga rättigheterna. LÄS MER

 5. 5. DIGITALA SPEL SOM VERKTYG FÖR MÄNSKLIGT LÄRANDE

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Enrico Högvalls; [2018-11-15]
  Nyckelord :Spelare; Digitala spel; Kunskap; Pedagogik; Lärande;

  Sammanfattning : Syftet med min forskning är att undersöka vilken inverkan digitala spel, kan ha på mänskligt lärande samt hur människor faktiskt lär sig av digitala spel. Min frågeställning är om digitala spel kan användas som verktyg för mänskligt lärande. Jag använder mig av vardagliga spel som exempelvis World of Warcraft. LÄS MER