Sökning: "Inkludering"

Visar resultat 1 - 5 av 3034 uppsatser innehållade ordet Inkludering.

 1. 1. Specialpedagogik och anpassningar som en inkluderande del i förskolans verksamhet : En intervjustudie om hur förskollärare skapar en inkluderande miljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Julia Holmström; Alva Jonsson; [2023]
  Nyckelord :Children with special needs; communication; inclusion; preschool and preschool teacher; Barn i behov av särskilt stöd; förskola och förskollärare; inkludering; kommunikation;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vilka arbetsmetoder förskollärare använder sig av i sin undervisning för en inkluderande miljö, samt vilka anpassningar de gör för att inkluderingsarbetet ska vara genomförbart. Det sociokulturella- och relationella perspektiven är den teoretiska utgångspunkten. LÄS MER

 2. 2. Exkludering i förskolans undervisning : En studie som synliggör orsaker till exkludering av barn i behov av särskilt stöd i undervisningen och hur förskolepersonal kan arbeta förebyggande i detta

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Felicia Hörberg; Susanne Nilsson; [2023]
  Nyckelord :Barn med särskilda behov; exkludering; förskola; inkludering; undervisning;

  Sammanfattning : Forskningsanalysen visar hur orsaker till exkludering i undervisningen i förskolan kan bero på brist på kunskap, hjälpmedel och resurser som anses utgöra de största orsakerna till att exkludering uppstår. För att synliggöra samt skapa förståelse för hur exkludering uppstår i olika undervisningssituationer och hur förskolepersonal kan arbeta förebyggande mot detta har intervjuer av förskolepersonal som gjorts i tre kommunala förskolor använts som metod i studien. LÄS MER

 3. 3. Förskollärares dilemma med bemötande och inkludering i förskolan : En kvalitativ studie om inkludering och bemötande av barn med intellektuell funktionsnedsättning i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Julia Eriksson; Tuva Myckelberg; [2023]
  Nyckelord :Teacher s competence; conduct; children with intellectual disabilities; inclusion; everyday situations; Lärarens kompetens; bemötande; barn med intellektuell funktionsnedsättning; inkludering; vardagssituationer;

  Sammanfattning : Syftet med vår undersökning var att undersöka vilka kompetenser som finns hos förskollärare inom förskolans verksamhet för att bemöta och inkludera barn med intellektuell funktionsnedsättning i vardagssituationer. En kvalitativ studie med hjälp av semistrukturerade intervjuer genomfördes för att få information och kunskap om förskollärares syn på kompetenser, bemötande och inkludering kring arbete med barn med intellektuell funktionsnedsättning. LÄS MER

 4. 4. Språkutveckling och inkludering inom de samhällsorienterade ämnena

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Julia Jansson; Samuel Folkesson; [2023]
  Nyckelord :inclusion; language development; social science; subject concept; inkludering; so-ämnet; språkutveckling; ämnesbegrepp;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine the relationship between two concepts, language development/language acquisition and inclusion. We examined a number of different articles and different studies made by different scientists, with the purpose of examining whether or not the two concepts in fact actually had a scientific relationship. LÄS MER

 5. 5. Förskolepersonals perspektiv på användandet av TAKK i den svenska förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Linnéa Hedblom; Junia Ohde; [2023]
  Nyckelord :ACC; preschool; communication; inclusion; dual-coding.; TAKK; förskola; kommunikation; inkludering; dual-coding.;

  Sammanfattning : Tecken som kommunikationsmedel i förskolan möjliggör inkludering av barn som av olika anledningar saknar eller har begränsad tillgång till verbal kommunikation. Tecken underlättar även och är ett stöd för barngruppen som helhet, även de barn som kan kommunicera verbalt. LÄS MER