Sökning: "Inkludering"

Visar resultat 1 - 5 av 3438 uppsatser innehållade ordet Inkludering.

 1. 1. Barns röster i en digitaliserad värld.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Carl Hedin; Tommy Henriksson; [2023-12-07]
  Nyckelord :Barns perspektiv; Digital kultur; Digitalisering; Digitala artefakter; Medieanvändning; Barndomssociologi; Fritidshemmet; Elevers digitala intressen; Praktikgemenskaper;

  Sammanfattning : I denna kvalitativa studie undersöks elevers digitala intressen ur ett barndomssociologiskt perspektiv med stöd i teorier om praktikgemenskaper. Syftet med undersökningen är att lyfta barns perspektiv på hur vad deras digitala intressen kan erbjuda i form av sociala verktyg. LÄS MER

 2. 2. ”Vi erbjuder kläder efter väder till barn som inget har”

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Kristina Evensson; Hilda Hasselgren; [2023-12-07]
  Nyckelord :Styrdokument; WPR-metoden; fritidshem; kompensatoriskt uppdrag; likvärdighet; inkludering; barnfattigdom; ekonomisk utsatthet.;

  Sammanfattning : Oavsett fritidshem finns olika barn med olika behov. Elpriser och den höga inflationen har i skrivande stund försatt många människor i ekonomisk utsatthet. Som verksamma i fritidshem kan vi intyga att det märks på både individ- och organisationsnivå. LÄS MER

 3. 3. Lärares beskrivningar av en tillgänglig och inkluderande lärmiljö.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Michaela De Feo; Emelie Johansson; [2023-12-07]
  Nyckelord :fritidshem; tillgänglig lärmiljö; inkludering; relationellt perspektiv; semistrukturerade intervjuer.;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om att skapa kunskap om hur lärare i fritidshem resonerar kring att organiserar en tillgänglig och inkluderande lärmiljö för alla elever på fritidshemmet. Studien har utgått från det socialkonstruktivistiska perspektivet där vi även tagit avstamp i viktiga specialpedagogiska begrepp som relationella-och kategoriska perspektivet samt dilemmaperspektivet. LÄS MER

 4. 4. Lärarrummet på nätet.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Maja Benjaminsson; Paulina Wendeborn; [2023-12-07]
  Nyckelord :inkludering; bemötande; netnografi; fritidshemmet; diskursanalys;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka och synliggöra de diskurser som återfinns bland fritidshemmets personal gällande begreppen inkludering och bemötande. De frågeställningar som avses besvaras är hur funna diskurser förhåller sig till tidigare teori om specialpedagogik, inkludering och bemötande, hur diskurserna förhåller sig till styrdokumenten samt vilka didaktiska konsekvenser de observerade diskurserna indikerar. LÄS MER

 5. 5. Fritidshemmet som brottsförebyggande arena.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Sanela Lawrence; Maria Kahn; [2023-12-07]
  Nyckelord :Fritidshem; meningsfull fritid; organiserade aktiviteter; ungdomsbrottslighet; kriminalitet; intervjustudie;

  Sammanfattning : Mot bakgrund av samhällets utmaningar kring ungdomsbrottslighet och den pågående aktuella medierapporteringen är studiens syfte att undersöka hur lärare, skolledare, politiker, samt polis uppfattar fritidshemmets möjligheter att minska ungdomsbrottslighet. Genom semistrukturerade intervjuer och Bronfenbrenners ekologiska systemteori (1986) utforskar studien fritidshemmets betydelse och organisering i särskilt utsatta områden. LÄS MER