Sökning: "vi kan mer än"

Visar resultat 1 - 5 av 4237 uppsatser innehållade orden vi kan mer än.

 1. 1. “Men vi har ju en policy!” En kvalitativ fallstudie av anställdas upplevelser av ett medieföretags interna jämställdhetsarbete

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Amanda Bågenholm; Helén Elofsson; [2022-02-16]
  Nyckelord :jämställdhet; mångfald; intersektionalitet; policy; implementering; diskrepans;

  Sammanfattning : Föreliggande uppsats utgår från en kvalitativ studie där anställdas uppfattningar och upplevelser av jämställdhet har undersökts inom ett medieföretag i Göteborg. Författarna har utgått från en abduktiv ansats och gjort en tematisk analys av insamlad data. LÄS MER

 2. 2. Konsten att leda på distans -En kvalitativ studie om möjligheter och begränsningar att kommunicera digitalt

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Robin Strömqvist; Adam Roswall; [2022-02-15]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : De två senaste åren har varit krävande både för människor och deras arbetsplatser när man har tvingats att anpassa sig efter den nuvarande pandemin. Arbetssituationen har förändrats på så sätt att många inte längre arbetar på plats, utan mycket av arbetet sker hemifrån. LÄS MER

 3. 3. Folkets Industri

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Isak Söderlind; [2022]
  Nyckelord :Community Center; Biogasplant; Eskilstuna;

  Sammanfattning : The project and the idea of combining a community center with a biogasplant took shape in the first project of the year. In that group assignment we investigated a chosen area above Lista church in Eskilstuna from the perspective of FNs goal "water and sanity for all". LÄS MER

 4. 4. Sociala mediers påverkan på den psykiska hälsan

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Lisa Loord; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Även om de flesta svenskar mellan 16 och 84 år uppger att de har ett bra välbefinnande är psykisk ohälsa ett av Sveriges största samhällsproblem. Orsakerna till psykisk ohälsa varierar, men sociala medier framkommer sig vara en av de bidragande faktorerna. LÄS MER

 5. 5. Efterfrågan på frivillig revision : En undersökande studie av de mindre svenska företagen

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Filippa Dahl; Ida Melander; [2022]
  Nyckelord :Efterfrågan på revision; kön; likviditet; lönsamhet; skuldsättningsgrad;

  Sammanfattning : Revision har till uppgift att kontrollera bland annat ett företags konton för att jämföra det redovisade värdet med det verkliga värdet (Haapamäki, 2018, s. 82). En väsentlig del av revisionen är att detta ska genomföras av en extern part. LÄS MER