Sökning: "distriktssköterskans livsstilsförändringar innehållsanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden distriktssköterskans livsstilsförändringar innehållsanalys.

 1. 1. Faktorer som påverkar genomförandet av livsstilsförändringar : Intervjustudie bland patienter med fetma

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Kristina Hesslund; Anna Jergard; [2017]
  Nyckelord :fetma; patientperspektiv; livsstilsförändringar; livsvärld; hälsa; vårdvetenskap; distriktssköterska;

  Sammanfattning : Fetma är en bidragande orsak till flera livsstilssjukdomar och en av de främsta riskfaktorerna för förlorade friska levnadsår. Distriktssköterskor möter många patienter med fetma och en del av distriktssköterskans arbete är att stödja dessa patienter till att göra livsstilsförändringar. LÄS MER

 2. 2. Distriktssköterskans erfarenhet av att motivera patienter med diabetes mellitus typ 2 till livsstilsförändringar : Kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Matilda Andersson; Sara Waern; [2017]
  Nyckelord :Diabetes mellitus type 2; district nurse; lifestyle changes; self care; motivational interviewing; Diabetes typ 2; distriktsköterska; livsstilsförändring; egenvård; motiverande samtal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes mellitus typ 2 är en sjukdom som ökar i befolkningen världen över. Sjukdomen kan ge allvarliga komplikationer som påverkar patientens hälsa. En central del i behandlingen är att förändra ohälsosamma levnadsvanor. LÄS MER

 3. 3. Distriktssköterskors erfarenheter och reflektioner av följsamhet till livsstilsrekommendationer bland patienter med typ 2 diabetes : En intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Farzaneh Gholamhassani; [2016]
  Nyckelord :Primary health care nurse; diabetes mellitus type 2; lifestyle recommendations; compliance; Diabetes mellitus typ 2; distriktssköterska; följsamhet; livsstilsrekommendationer;

  Sammanfattning : Background: Diabetes type 2 is a chronic disease with rising prevalence worldwide. The implementation of lifestyle changes is an important part of diabetes treatment. Nurses in primary care have a central role to support and guide diabetics for starting and retaining lifestyle changes to prevent later diabetes complications. LÄS MER

 4. 4. Astma-KOL-sköterskors erfarenheter av att stödja patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom till tobaksavvänjning : En intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Maria Forsberg; [2016]
  Nyckelord :Chronic Obstructive Pulmonary Disease; district nurse; motivation; smoking cessation; qualitative content analysis.; distriktssköterska; kronisk obstruktiv lungsjukdom; kvalitativ innehållsanalys; motivation; tobaksavvänjning;

  Sammanfattning : Bakgrund Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en kostsam folksjukdom med stora risker att utveckla följdsjukdomar. Rökning är den enskilt största orsaken till KOL och en framgångsrik tobaksavvänjning ger därför stora hälsovinster. LÄS MER

 5. 5. Distriktssköterskans erfarenheter av att arbeta med rökavvänjning inom primärvården - en intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV; Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Gisella Johansson; Anne Pyrell; [2016]
  Nyckelord :Prime nurse; smoking; cessation; motivational interviewing; experience.; Distriktssköterska; rökavvänjning; motiverande samtal; erfarenheter.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inom primärvården möter läkare och distriktssköterskor dagligen patienter som söker hjälp för symtom som är direkt relaterade till rökning. Att arbeta sjukdomsförebyggande genom livsstilsförändringar är en viktig del av distriktssköterskans ansvarsområde. LÄS MER