Sökning: "folkhälsa"

Visar resultat 1 - 5 av 438 uppsatser innehållade ordet folkhälsa.

 1. 1. Samverkan mellan barnhälsovård och socialtjänst. Sjuksköterskors upplevelse av samverkan kring familjer med behov av stödjande och hälsofrämjande insatser.

  Master-uppsats,

  Författare :Anne-Sofie Johansson; [2021-04-09]
  Nyckelord :Barnhälsovård; barns rättigheter; folkhälsa; Samordnad Individuell Planering SIP ; samverkan i team; orosanmälan;

  Sammanfattning : Background: The nurse in child health care has assignment to give health-promoting interventions to the families. Families have different qualifications, difficulties and opportunities to ensure that children attain good health. LÄS MER

 2. 2. Skolgårdsgestaltningen påverkar användningen : gröna kvaliteter stärker ungdomars rätt till lek och vila

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Rut Lindeberg; [2021]
  Nyckelord :landskapsarkitektur; ungdomar; skolgårdsgestaltning; barnkonventionen; gröna kvaliteter;

  Sammanfattning : Kring ungdomars skolgårdar finns en osäkerhet, målgruppen räknas som barn samtidigt som de närmar sig vuxen ålder. FNs Barnkonvention blev 2020 svensk lag vilket ger ungdomar rätt till lek och vila, under pauser från skolarbetet. Skollagen ger dock inget uttalat stöd för en skolgård utan fokuserar på målstyrda kunskapskrav. LÄS MER

 3. 3. Bidrar ideellt engagemang till hälsa på landsbygden? : En kvalitativ intervjustudie som undersöker möjligheter och hinder med att främja hälsa genom ideellt engagemang på landsbygden

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för hälsovetenskap

  Författare :Kristina Söderlund; [2021]
  Nyckelord :civilsamhälle; demokrati; empowerment; folkhälsa; KASAM; socialt kapital.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Folkhälsan på landsbygden är sämre än i städer. Bristen på forskning om folkhälsa kopplat till ideellt engagemang på landsbygden är stor och eftersom över hälften av alla svenskar engagerar sig ideellt skulle det kunna vara en outnyttjad resurs för det folkhälsofrämjande arbetet. LÄS MER

 4. 4. Medarbetarperspektiv i digitaliseringsprocessen : En kvalitativ studie av digitaliseringen inom välfärdssektorn

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Ingrid Broberg; Johanna Linde; [2021]
  Nyckelord :Digitalization; digital inclusion; municipality; change management; welfare sector; Digitalisering; digital inkludering; kommun; förändringsledning; välfärdssektor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sverige står inför en demografisk utmaning, vårdbehov förväntas öka och välfärdssektorernas tillgång till arbetskraft förväntas minska. Riksdagen har därför satt som mål att Sverige bör bli världsledande när det gäller att utnyttja möjligheterna med digitalisering, för att framgent uppnå en hållbar och kvalitativ välfärd. LÄS MER

 5. 5. Folkhälsovetenskap i en tid av klimatförändringar, digitalisering och orättvisa : En kartläggande studie om den artificiella intelligensens betydelse i hanteringen av klimatrelaterade folkhälsohot

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Johnny Franzén; [2021]
  Nyckelord :Health prevention; AI; justice; climate change; public health; Hälsoprevention; AI; rättvisa; klimatförändringar; folkhälsa;

  Sammanfattning : Introduktion: Varje år dör 300 000 människor i världen på grund av klimatförändringarna och 325 miljoner påverkas allvarligt. De som i huvudsak drabbas är människor som redan är utsatta och de finns både i rika och fattiga länder. LÄS MER