Sökning: "folkhälsa"

Visar resultat 1 - 5 av 510 uppsatser innehållade ordet folkhälsa.

 1. 1. FaR from over : En intervjustudie om olika regioners arbete med Fysisk aktivitet på Recept

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för folkhälso- och idrottsvetenskap

  Författare :Tomas Burvall; Kim Jonas Tjernberg; [2022]
  Nyckelord :Subventioner; folkhälsa; levnadsvanor; aktivitetsarrangörer; Fysisk aktivitet på recept;

  Sammanfattning : Fysisk aktivitet är ett av det vedertagna sätt till att främja hälsa inom sjukvården i dagens Sverige och rekommenderas främst till patienter med olika diagnoser såsom diabetes typ 2, övervikt och fetma. Fysisk aktivitet på recept, FaR, är ett verktyg framtaget som ett behandlingsalternativ för att minska ohälsa och förskrivningen av farmaceutiska preparat. LÄS MER

 2. 2. Grönstruktur ur ett socialt perspektiv : Planering för ökad folkhälsa

  Kandidat-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Joella Andersson; [2022]
  Nyckelord :Urban green structure; public health; city planning in municipalities; Urban grönstruktur; folkhälsa; kommunal stadsplanering;

  Sammanfattning : Urban grönstruktur är en viktig komponent för både ett trivsamt och hälsosamt samhälle. Eftersom 85% av Sveriges befolkning bor i städer och urbana miljöer påverkar stadsmiljöns utformning över 8,5 miljoner människors dagliga liv. LÄS MER

 3. 3. Motiverande samtal i primärvården- Distriktssköterskans och sjuksköterskans erfarenheter av att arbeta med livsstilsförändringar

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Anna Marina Ljung; Linda Sjöberg Akhimienmhonan; [2022]
  Nyckelord :Motiverande samtal; distriktssköterska; sjuksköterska; erfarenheter; livsstilsförändringar; folkhälsa; primärvården; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Abstrakt. Bakgrund: Ohälsosamma levnadsvanor utgör en stor risk för att utveckla folksjukdomar. Folksjukdomar utgör den ledande dödsorsaken i världen och är en av de största hälsoutmaningarna under 2000-talet. LÄS MER

 4. 4. Hur förhåller kommuner sig till tätortsnära skog? : En analys baserad på fyra svenska kommuners översiktsplaner

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Sara Arvidsson; [2022]
  Nyckelord :Tätortsnära skog;

  Sammanfattning : Den tätortsnära skogsmarken och dess värde för allmänheten kan vara hotad i framtiden. Exploatering kan komma ske på skogsmark i större grad, i takt med att jordbruksmark får bättre skydd. LÄS MER

 5. 5. Kulturmiljö, hälsa och platsanknytning : en studie bland boende i Munkedals kommun

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Sara Kjellgren; [2022]
  Nyckelord :kulturmiljö; kulturlandskap; hälsa; platsanknytning; natur; identitet; hållbara samhällen; folkhälsa;

  Sammanfattning : Mot bakgrund av en utbredd psykisk ohälsa vill den här studien undersöka kulturmiljöers potentiella bidrag till ett hållbart samhällsbygge. Studien undersöker relationen mellan kulturmiljö och människors hälsa, välmående och platsanknytning, med hjälp av litteraturstudium, enkäter och kvalitativa intervjuer med boende i Munkedal kommun. LÄS MER