”SLOPA AVGIFTERNA FÖR BARN OCH UNGDOMAR SÅ ALLA FÅR CHANSEN ATT VARA MED OCH DELTA” : En kvalitativ studie som undersöker hur olika aktörer arbetar med att inkludera barn och ungdomar till idrottsföreningar

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Sammanfattning: Fysisk inaktivitet har under de senaste decennierna ökat i samhället medan den fysiska aktiviteten har varit nedåtgående hos barn och ungdomar. Detta kan bidra till försämrad folkhälsa. Att vara fysiskt aktiv för med sig flera positiva effekter för hälsan, både fysiska och psykiska. En idrottsförening kan ge bra möjligheter till att vara fysiskt aktiv för barn och ungdomar. En plats där de kan känna sig inkluderade i en gemenskap och minska utanförskapet. Ur ett samhällsperspektiv kan den fysiska aktiviteten och föreningslivet fungera som en skyddsfaktor, trots detta har inte alla möjligheten till att inkluderas i en förening på grund av ojämlika förutsättningar i samhället. Med detta som bakgrund är syftet med studien att undersöka hur olika aktörer i Eskilstuna kommun arbetar med inkludering inom barn- och ungdomsidrotten.  I studien tillämpades en kvalitativ metod och där ett målstyrt urval av sex olika informanter intervjuades, alla med anknytning till föreningsidrotten. Det insamlade materialet analyserades med hjälp av att intervjuerna transkriberades sedan användes en manifest innehållsanalys.  Resultatet visar på att idrottsföreningar upplever sig ha betydelse för psykiskt och fysiskt välbefinnande hos barn och ungdomar. Med god samverkan och samarbete mellan aktörer och föreningar kan det bidra till att fler barn och ungdomar kan inkluderas till idrottsföreningarna. Slutsatser är det finns flera utmaningar och förbättringsområden för att föreningsidrotten ska kunna ha potential att öppna upp för att fler barn och ungdomar ska kunna inkluderas.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)