Sökning: "typ a"

Visar resultat 1 - 5 av 6848 uppsatser innehållade orden typ a.

 1. 1. Konsonantproduktion, nasalitet och förståelighet över tid hos personer med Dystrofia Myotonika typ 1

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Lisa Johansson; Hanna Ryttare; [2023-06-20]
  Nyckelord :DM1; konsonantproduktion; nasalitet; förståelighet; myotoni;

  Sammanfattning : Studien undersökte hur konsonantproduktion, nasalitet och förståelighet utvecklats över tid hos 15 personer med den kongenitala formen eller barndomsformen av Dystrofia Mytonika typ 1. Samband mellan konsonantproduktion, nasalitet och förståelighet hos den aktuella undersökningsgruppen undersöktes också. LÄS MER

 2. 2. La interculturalidad en la enseñanza de español como lengua extranjera a través de la literatura infantil y juvenil. Un estudio cualitativo desde la perspectiva de cinco profesores de ELE

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Göteborgs universitet / Lärarutbildningsnämnden

  Författare :Melissa Sakr; [2023-06-13]
  Nyckelord :literatura infantil y juvenil; interculturalidad; español como lengua extranjera; la escuela primaria en Suecia; barn- och ungdomslitteratur; interkulturalitet; spanska som främmandespråk; grundskolan i Sverige;

  Sammanfattning : Föreliggande studie analyserar interkulturalitet genom barn- och ungdomslitteratur i spanskundervisningen i den svenska grundskolan ur fem spansklärares perspektiv. Huvudsyftet med studien är att, genom semistrukturerade intervjuer, ta reda på hur spansklärarna resonerar kring det nämnda temat. LÄS MER

 3. 3. Musik, en överlevnadsstrategi för svarta kroppar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Aurelia Kisseih; [2023-05-24]
  Nyckelord :minoritetsstress; prestationsångest; förväntning; föreställning; mental träning; kristallmeditation; soundterapi; musikterapi;

  Sammanfattning : I åttonde klass gjorde vi en studieresa på Lindhagaskolan till Polen. Jag kommer inte ihåg så mycket av koncentrationslägren, utan mer några incidenter varav en, när en gumma kom fram och gapade ivrigt “picture picture”. Hon ställde sina två barn bredvid mig och började knäppa kort. LÄS MER

 4. 4. SJUKSKÖTERSKANS MOTIVERANDE SAMTAL – EGENVÅRD HOS PERSONER MED DIABETES TYP 2 - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Kauppinen Moa; Sjöqvist Ella; [2023-03-16]
  Nyckelord :sjuksköterska; diabetes typ 2; motiverande samtal; egenvård; self-care; self-management; self-efficacy; empowerment;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes typ 2 är en sjukdom med stor tillväxt världen över. Egenvård är grundläggande i hantering av sjukdomen för att minska risken för både kortsiktiga och långsiktiga komplikationer och på så sätt underlätta vardagen. LÄS MER

 5. 5. Mina fysiska manér - hur kan större medvetenhet om återkommande fysiska manér i mitt skådespeleri utveckla mig som musikalartist?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Filip Vikström; Filip Vikström; [2023-02-20]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I mitt självständiga arbete undersöker jag vad jag valt att kalla återkommande fysiska manér som skådespelare. Jag försöker få syn på och ringa in specifika fysiska rörelser och rörelsemönster jag återkommer till i mitt skådespeleri. Jag reflekterar över vad de skulle kunna bero på och varför de uppstår. LÄS MER