Kan saffran förbättra HbA1c eller fasteglukos? En systematisk översikt bland vuxna diagnostiserade med Diabetes Mellitus typ 2.

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

Sammanfattning: Syfte: Syftet med denna översiktsartikel är att undersöka det vetenskapliga underlaget kring om ett intag av saffran kan förbättra HbA1c eller fasteglukos hos vuxna personer ≥ 18 år diagnostiserade med Diabetes Mellitus typ 2, jämfört med placebo. Metod: Litteratursökningen genomfördes i databaserna PubMed och Scopus. Sökningen gjordes den 240323 och innfattade ord som "saffron”,” crocus”, "diabetes mellitus, type 2" och ”random'”. Artikelselektionen utfördes systematiskt med hjälp av en avgränsad frågeställning samt inklusions- och exklusionkriterier, där inklusionskriterier var RCT-studier, gjorda på vuxna personer diagnosticerade med Diabetes Mellitus typ 2 där interventionen skulle få supplementering av saffran, och kontrollen skulle få placebo. Exklusionskriterier var bland annat studier utan placebo, publicerade innan år 2018. Studier som mötte valda kriterier inkluderades i denna systematiska översiktsartikel, och granskades genom SBU:s granskningsmall om risk för bias. Resultatens tillförlitlighet bedömdes enligt GRADE. Resultat: Litteratursökningen resulterade i 18 träffar. Tio artiklar lästes i fulltext varav sex inkluderades i denna systematiska översiktsartikel. En av de inkluderade studierna bedömdes ha hög risk för bias, en måttlig och fyra bedömdes ha låg risk. För HbA1c sågs två signifikanta resultat där båda visade på en sänkning. För resterande fyra studier sågs inga skillnader. För utfallsmåttet fasteglukos sågs en signifikant sänkning i fyra studier medan två studier presenterade icke signifikanta resultat. Slutsats: Resultaten visar att det inte finns någon tydlig effekt av ett intag av saffranstillskott och sänkning av HbA1c ( ++, låg tillförlitlighet). Resultaten visar att det inte finns någon tydlig effekt av ett intag av saffranstillskott och sänkning av fasteglukos (+++, måttlig tillförlitlighet).

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)