Sökning: "Leka"

Visar resultat 1 - 5 av 588 uppsatser innehållade ordet Leka.

 1. 1. "Skulle ju aldrig som vuxen orka leka med arton barn(!), arton stycken hela tiden" : En studie om pedagogers syn på kamratkulturer och deras syn på hur pedagoger stödjer barn i leksituationer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Lisa Andersson; Sofie Spånberg; [2018]
  Nyckelord :förskola; pedagog; intervju; kamratkultur; tillträdesstrategier; uteslutning;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att ta reda på hur några olika pedagoger ser på barns kamratkulturer och hur de stödjer och hjälper barn i leksituationer. För att ta del av detta har vi använt oss av den halvstrukturerade intervjun som metod. LÄS MER

 2. 2. Lika barn leka bäst : En kvalitativ och kvantitativ studie på styrelser i familjeföretag i Gnosjöregionen

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Frida Stigsson; Simon Gunnarsson; [2018]
  Nyckelord :Styrelsesammansättning; Heterogenitet; Homogenitet; Gnosjöregionen;

  Sammanfattning : EXAMENSARBETE CIVILEKONOMPROGRAMMET  Författare; Simon Gunnarsson & Frida Stigsson Handledare; Anna Stafsudd  Examinator; Karin Jonnergård   Titel; Lika barn leka bäst- en kvalitativ och kvantitativ studie på styrelser i familjeföretag i Gnosjöregionen.    Bakgrund och problem; Det finns utförlig forskning kring styrelser, familjeföretag och styrelsens sammansättning. LÄS MER

 3. 3. Bråklekar utomhus : En kvalitativ studie om pedagogers syn på bråklekar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Edvin Lidman; [2018]
  Nyckelord :Utevistelse; förhållningsätt; farligt; genus;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om hur pedagoger tänker runt bråklekar utomhus. Fokus i studien är att ta reda på hur pedagogerna förhåller sig till utevistelsen, vad pedagogernas uppfattning av bråklekarna är och hur pedagogerna behandlar pojkar och flickor när det kommer till bråkleken. LÄS MER

 4. 4. Ibland är vi inne och ibland är vi ute, det behöver inte vara så stora skillnader. : En kvalitativ studie om förskollärares beskrivningar av hur de arbetar på förskolans gård.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Hanna Johansson; Maria Sjölin; [2018]
  Nyckelord :förskola; förskollärare; förskolans gård; fokusgruppsamtal; utveckling och lärande; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att utveckla kunskap om förskollärares beskrivningar av hur de arbetar med den pedagogiska verksamheten på förskolans gård i relation till tidigare forskning. Det är en kvalitativ studie och empirin har samlats in genom tre fokusgruppsamtal där ljudinspelningar kompletterats med fältanteckningar. LÄS MER

 5. 5. Lärorika barn leka bäst : Ideologiska dilemman i pedagogiska planeringar för fritidshemmet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Karin Alm; Adam Ahlström; [2018]
  Nyckelord :Barns perspektiv; Barnperspektiv; Fritidshem; Pedagogiska planeringar; Pedagogisk styrning; Diskursanalys; Ideologiska dilemman.;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen syftar till att undersöka hur personal i fritidshemmet kategoriserar barn och hur pedagogisk styrning tillämpas i de pedagogiska planeringar som formuleras för fritidshemmets verksamhet. Med bakgrund i fritidshemmets unika position som tar avstamp i att skapa en meningsfull fritid för barn är det relevant att undersöka detta, i synnerhet då fritidshemmet genomgår stora förändringar. LÄS MER