Sökning: "Leka"

Visar resultat 1 - 5 av 664 uppsatser innehållade ordet Leka.

 1. 1. Förskollärares sätt att förstå och hantera konflikter som uppstår i barns lek

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Didaktik

  Författare :Sofia Samuelsson; [2020]
  Nyckelord :Förskollärare; Galtungs ABC-triangel; konflikt; konflikthantering; KTH känsla-tanke-handling; lågaffektivt bemötande; medling; mellanmänskliga konflikter;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att studera hur förskollärare förstår konflikter som uppstår i barns lek och hur förskollärarna skulle ha agerat i två autentiska konfliktfall. För att kunna besvara studiens syfte och dess frågeställningar användes enkät med fritextsvar som metod. Studien har en kvalitativ ansats med kvantitativa inslag. LÄS MER

 2. 2. Leka sig till lärande i ämnet svenska med fokus på språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Linnéa Mårtensson; Rebecka Borglin Kruuse; [2020]
  Nyckelord :dokumentation; lek; elev; literacy; lärande; muntligt språk; sociala relationer; sociodramatiska lekar; språkinlärning; språklek; språkutveckling; svenska;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att ta reda på hur lek påverkar både språkutveckling, framförallt i ämnet svenska, i undervisningen utifrån kunskapskraven samt elevers utvecklingsförmågor gällande det muntliga språket i de tidiga årskurserna. Sökning på utbildningsdatabaser ledde till elva slutliga artiklar om studier med utgångspunkt för lek och muntligt språk i undervisning, gjorda i olika länder. LÄS MER

 3. 3. Skogen ur barns perspektiv : En intervjustudie om hur barn resonerar kring skogen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Anna Lindbohm; Elin Olausson; [2020]
  Nyckelord :Barns perspektiv; förskola; genus; lek; skog;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med denna studie är att belysa hur barn resonerar kring skogen och hur de använder skogen, samt att undersöka om flickors och pojkars resonemang kring- och vad de använder skogen till skiljer sig åt. Kvalitativa intervjuer av 26 barn (11 flickor och 15 pojkar) i åldrarna tre till fem år på fyra kommunala förskolor i mellansverige har genomförts. LÄS MER

 4. 4. Varför får aldrig jag rast? : En studie om pedagogers upplevelse av barn och stress på förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Ulrika Ivarsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att ta reda på om pedagogerna i förskolan upplever att barnen är stressade, hur det i så fall tar sig i uttryck och vad de gör för att minska stressen. Med studien vill jag även ta reda på om de pedagoger som arbetat i mer än 10 år upplever att stressen ökat och hur de i så fall ser en förändring. LÄS MER

 5. 5. "Finns det rätt eller fel material?" : En kvalitativ studie av förskolans material i relation till jämställdhet.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Alexandra Lundgren Hedqvist; Alexandra Ulenius; [2020]
  Nyckelord :Förskola; jämställdhet; genus; material; pedagoger;

  Sammanfattning : Jämställdhet är idag ett hett ämne i samhällsdebatten och detta syns i både tidningar och olika medier. Det är stora diskussioner om huruvida det ska vara jämställt på arbetsplatser och att kvinnor och män ska ha lika rättigheter och lika lön, men hur ser det ut där allt börjar, nämligen i förskolan? Vi har genom kvalitativa studier undersökt detta. LÄS MER