Sökning: "Leka"

Visar resultat 1 - 5 av 239 uppsatser innehållade ordet Leka.

 1. 1. Att skapa en grön förskolegård : hur kan vegetation främjas genom processen från gestaltning till etablering?

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Josefin Wernestad; [2018]
  Nyckelord :förskolegård; utemiljö; vegetation; process; barn; utemiljö; lek; platsstudie; gröna gårdar;

  Sammanfattning : Det här arbetet har velat undersöka hur vi som praktiserande landskapsarkitekter kan främja god och lekbar vegetation vid byggandet av nya förskolegårdar idag. Målet med arbetet har varit att öka förståelsen för de förutsättningar och processer som förekommer i främst gestaltning- och anläggningsfasen av förskolegårdar, med fokus på vegetationen, exemplifierat av två genomförda projekt. LÄS MER

 2. 2. Miljöns betydelse för barns lek och lärande: utformning ur ett makt- och demokratiperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Mikaela Mjövik; [2018]
  Nyckelord :Förskola; Demokrati; Lek; Lärande; Makt; Miljö; Sociokulturellt perspektiv; Utformning;

  Sammanfattning : Denna studies syfte är att undersöka förskolans pedagogiska inomhusmiljö och dess betydelse för barns lek och lärande samt att analysera miljön och dess utformning utifrån ett makt- och demokratiperspektiv. Studien har genomförts på en förskola som ligger i ett mindre samhälle i södra Skåne. LÄS MER

 3. 3. Förskolemiljöns betydelse för barns fria lek

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Adina Söderlund; Charlotte Selinder; [2018]
  Nyckelord :fri lek; förskola; miljö; samspel; språk; barnperspektiv;

  Sammanfattning : Den här studien tar upp miljöns betydelse för de yngsta barnens fria lek i förskolan. Genom observationer på två småbarnsavdelningar har en kvalitativ studie genomförts med syftet att undersöka: vilka förutsättningar förskolemiljön ger barns fria lek och samspel i en lärmiljö som är utformad ur ett barnperspektiv. LÄS MER

 4. 4. ”Vi brukar leka nåt annat som dom tycker är tråkigt” En studie om inkludering och exkludering i den fria leken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jessica Hansen; Yvonna Weimer; [2018]
  Nyckelord :barns perspektiv; exkludering; exkluderingsstrategi; fri lek; inkludering; kamratkultur; normer; tillträdesstrategi; tolkande reproduktion;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att utifrån barns berättelser få en ökad förståelse kring inkludering och exkludering i den fria leken på förskolan samt hur pedagogers och barns normer förhåller sig till varandra. Vi vill synliggöra barnens berättelser kring inkludering och exkludering i deras kamratkultur då vi upplever att det saknas kunskap inom ämnet för att pedagogerna ska kunna förhålla sig till barns handlande i olika leksituationer. LÄS MER

 5. 5. ”Utan språk ingen lek, utan lek inget språk.” En kvalitativ studie om och hur pedagoger arbetar med språkutveckling i relation till lek.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Christina Suciu; Gresa Berisha; [2018]
  Nyckelord :lek; talspråk; pedagogens roll; språkutveckling; barn;

  Sammanfattning : Syftet med vårt arbete har varit att undersöka om pedagogerna arbetar med språkutveckling i relation till lek och vad de i så fall gör. I form av intervjuer med förskollärare fick vi fram ett resultat som visar att pedagogerna aktivt arbetar med språkutveckling i relation till lek. LÄS MER