Sökning: "Leka"

Visar resultat 1 - 5 av 810 uppsatser innehållade ordet Leka.

 1. 1. Växa mot Våtmarken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Klara Bakhuizen; [2023]
  Nyckelord :Nynäshamn; wetland; rammed earth; exhibition;

  Sammanfattning : Projekt "Växa mot Våtmarken" handlar om att skapa en byggnad som tar människan till naturen, och inte minst våtmarken. Nynäsvägen och järnvägen till Norviks hamn skapar idag barriärer för Nynäshamnsborna att ta sig till Alhagens våtmark, ett vackert naturområde med stora värden för naturen och människan. LÄS MER

 2. 2. "Vill ni leka mamma, mamma, barn?" : Förskollärares uppfattningar om familjekonstellationer i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Lisa Körner; Isabella Karlsson; [2023]
  Nyckelord :familjekonstellation; kärnfamilj; stjärnfamilj; normkritik; pedagogiska verktyg;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka förskollärares uppfattningar om familjekonstellationer i förskolan samt hur och med vilka pedagogiska verktyg de arbetar med olika familjekonstellationer i förskolan. Eftersom fler olika sorters familjer växer fram i dagens samhälle blev det därmed intressant att undersöka hur arbetet med olika familjekonstellationer ser ut i förskolan idag. LÄS MER

 3. 3. Funktionell grammatikundervisning i svenskämnet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Ida Esbjörnsson; [2023]
  Nyckelord :funktionell grammatik; grammatikundervisning; gymnasieskolan; kontextualiserad grammatik; svenskundervisning;

  Sammanfattning : Mot bakgrund av debatten om brister i den traditionella grammatikundervisningen i skolan syftar föreliggande kunskapsöversikt till att beskriva hur arbete med funktionell grammatikundervisning kan ta sig uttryck i svenskämnet (eller motsvarande ämnen i engelskspråkiga kontexter) för elever i gymnasieålder. Vidare syftar översikten till att redogöra för de effekter som olika undervisningsformer av funktionell grammatik kan ha på elevernas kunskapsutveckling. LÄS MER

 4. 4. Konsten att leka tre : En studie om förskollärares arbete med att inkludera alla barn i lek

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Ajla Selimovska; Zahra Wahaib; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Fritidslärares aktiva arbete med genus : Att synliggöra normer och värderingar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Anton Hessne; Emelie Isaksson; [2023]
  Nyckelord :Fritidshem; Fritidslärare; Bemötande; Genus; Könsmönster;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka fritidslärares aktiva arbete med genus -        Hur arbetar lärare i fritidshem med genus? -        Hur förhåller sig lärare i fritidshem till genus, såsom könsmönster? Martinsson och Reimers (2020) menar på att den elevenen som inte följer normen av de traditionella könsmönstren är den eleven som blir bestraffad. Eftersom vi utgör vissa handlingar utifrån om det är en pojke eller flicka. LÄS MER