Sökning: "Leka"

Visar resultat 11 - 15 av 794 uppsatser innehållade ordet Leka.

 1. 11. "Jag kan ju inte leka med Barbie! Det är ju bara för tjejer." : En vetenskaplig essä om fritidshemslärarens bemötande av eleverna. Sett ur ett genusperspektiv.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Mimmie Vannerstedt; [2023]
  Nyckelord :gender; norms; gender norms; after school center; after school center teacher; genus; kön; normer; könsnormer; fritidshem; fritidshemslärare; lärare i fritidshem;

  Sammanfattning : Abstract "I can't play with Barbie! It is just for girls." is a scientific essay that is based on a story, in which I portrayed a self-perceived dilemma. LÄS MER

 2. 12. Alla barn får vara med och leka, eller? : En studie om pedagogers förhållningssätt för att förebygga och motverka utanförskap i barns fria lek

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Matilda Nilsson; Sofie Schildt; [2022]
  Nyckelord :Delaktighet; exkludering; fri lek; inkludering; pedagogers förhållningssätt; utanförskap;

  Sammanfattning : Att förskolan ska vara en plats som bidrar till social gemenskap som gynnar barns självbild är något som lyfts i  Läroplan för förskolan Lpfö18 (2018). Men är det verkligen så enkelt?  Var drar man som pedagog gränsen mellan att låta barn exkludera andra för att skydda den pågående leken men att samtidigt sträva efter att alla barn ska ges möjlighet till inkludering och delaktighet? Studiens syfte grundar sig i frågor som har väckts hos oss när vi diskuterat barn i utanförskap och utifrån dessa frågor vill vi undersöka hur pedagoger beskriver utanförskap i den fria leken, samt hur pedagoger arbetar för att motverka utanförskap i barns fria lek. LÄS MER

 3. 13. Barn har mycket mer fantasi än vad vuxna har. Fantasi är bra när man leker. : En kvalitativ studie om barns uppfattningar av vuxnas deltagande i fria leken.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Malin Wallgren; [2022]
  Nyckelord :Förskola; fri lek; barnperspektiv; barns perspektiv; metakommunikation i leken; leksignal; lekram;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskaper om vilka uppfattningar förskolebarn har av vuxnas deltagande i fria leken. Studiens forskningsfrågor är: Vilka uppfattningar har förskolebarn om vuxnas deltagande i fria leken? Samt vad kan vuxna bidra med i fria leken enligt barn? Studiens metodologiska utgångspunkt är kvalitativa semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 4. 14. Barns språklärande i förskolan : En kvalitativ studie om förskollärarnas förhållningssätt kring barns språklärande.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Edina Sopi; Arlinda Tershnjaku; [2022]
  Nyckelord :Språkutveckling; flerspråkighet; lärandemiljöer; arbetssätt;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka vilka metoder förskollärare användersig av i arbetet med barns språklärande och utveckling samt vilka faktorerförskollärare uppfattar som betydelsefulla för språklärandet i förskolan.Examensarbetet har baserats på en kvalitativ studie där tre förskollärare harintervjuats från två olika förskolor. LÄS MER

 5. 15. Pedagogens deltagande i barns fria lek : En intervjustudie om hur förskollärare och barn uppfattar pedagogens deltagande i lek

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Ellen Samuelsson; Emmie Samuelsson; [2022]
  Nyckelord :Fri lek; förskola; deltagande; förskollärare; pedagog; barns perspektiv; uppfattningar; undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att få kunskap om förskollärares tankar kring sitt eget deltagande i barns fria lek, samt hur barn ser på pedagogens deltagande i lek. Syftet konkretiseras i två frågeställningar: ”Hur uppfattar förskollärare sitt deltagande i barns fria lek?” samt “Hur uppfattar barn pedagogers deltagande i sin lek?”. LÄS MER