Sökning: "kvalitativa samtal"

Visar resultat 1 - 5 av 966 uppsatser innehållade orden kvalitativa samtal.

 1. 1. _”When my depression hits me” - Unga vuxnas upplevelser av depressionsmemes

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Lovisa Niklasson; Michaela Åberg; [2022-02-17]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Depressionsmemes är en typ av media på internet med humoristiskt innehåll. De berör psykisk ohälsa och är ett stort och växande fenomen bland unga. Forskning på depressionsmemes domineras av sociologiska perspektiv och få studier finns kring hur interaktionen med materialet upplevs. LÄS MER

 2. 2. Identifiering av psykisk ohälsa hos personer diagnostiserade med cancer

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Julia Öberg; Klara Österberg; [2022-01-18]
  Nyckelord :Sjuksköterska; Identifiering; Psykisk ohälsa; Cancer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cancersjukdom diagnostiseras hos cirka 60 000 personer per år endast i Sverige. De som får diagnosen befinner sig i olika stadier av sjukdomen vid upptäckt. Diagnosen innebär i flera fall längre behandlingar som kan ge biverkningar, vilka visar sig i form av symtom och tecken. LÄS MER

 3. 3. Bråkundervisningens progression : Variationsmönster för kritiska aspekter som kan identifieras i lärares samtal om bråkundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Sanna Halvarsson; Terese Ek; [2022]
  Nyckelord :Bråk; progression; rationella tal; undervisning; variationsmönster; variationsteorin;

  Sammanfattning : Forskning har visat att rationella tal är ett problematiskt matematiskt område för elever att lära sig i samtliga årskurser. Progressionen inom området kan bli lidande och så även andra matematiska områden som baseras på förståelsen för rationella tal. LÄS MER

 4. 4. Immigrerade patienter och deras familjers erfarenheter av palliativ vård : En litteraturstudie

  Magister-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Mathilda Jonsson; Johanna Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Palliativ vård; Immigrant; Familj; Personcentrerad vård; Familjecentrerad vård; Erfarenheter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Världen över ökar migrationen till följd av att människor väljer eller tvingas att flytta från sitt hemland. Detta speglas även inom den palliativa vården, där sjuksköterskors erfarenheter visar utmaningar när de vårdar immigrerade personer. LÄS MER

 5. 5. Specialidrottslärares bedömningspraktik : Legitimerade lärares resonemang om bedömning och betygsättning i kursen idrottspecialisering 1

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Christian Johansson; [2022]
  Nyckelord :specialidrott; NIU-fotboll; kunskapskrav; centralt innehåll; läroplansteori; bedömning.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att beskriva hur legitimerade lärare i ämnet specialidrott inriktning fotboll resonerar om bedömning och betygsättning i kursen idrottsspecialisering 1, utifrån kursens centrala innehåll om ”taktik och teknik inom specifik idrott vid träning och tävling”. För att besvara studiens frågeställningar genomfördes kvalitativa intervjuer med fem legitimerade specialidrottslärare. LÄS MER