Sökning: "kvalitativa samtal"

Visar resultat 1 - 5 av 1047 uppsatser innehållade orden kvalitativa samtal.

 1. 1. ”Kommunikation är komplicerat!” Tre elevhälsoteams upplevelser av kommunikation och samverkan med arbetslag i skolan

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Jenny Engkvist; Maria Lepp; [2023-03-24]
  Nyckelord :kommunikation; samverkan; elevhälsoteam; livsvärldsfenomenologi; fokusgruppsintervju;

  Sammanfattning : Elevhälsoteamen ska arbeta tätt med arbetslagen på skolorna och har ett övergripande ansvar för skolans hälsofrämjande och förebyggande arbete. Tyvärr går mycket av tiden åt till åtgärdande insatser. LÄS MER

 2. 2. Livets slutskede - en litteraturstudie om vuxna patienters upplevelser och erfarenheter i livets slutskede

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sigrid Cervin; Noa Vinberg; [2023-03-15]
  Nyckelord :Livets slutskede; palliativ vård; patient; upplevelser; erfarenheter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att leva i livets slutskede skapar nya perspektiv på livet och medför känslor av både hopplöshet och glädje. Oftast etableras fast kontakt med vården där sjuksköterskor har som uppgift att hjälpa patienten genom livets sista tid. LÄS MER

 3. 3. Matematiska samtal i klassrummet : En intervjustudie om lärares uppfattningar om betydelsen av matematiska samtal och hur arbetet med samtalen genomförs

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Helen Törngren; [2023]
  Nyckelord :Matematiska samtal; yngre åldrar; lärare; intervjuer;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka vad lärare som arbetar med elever i de yngre åldrarna har för uppfattning om matematiska samtal, vad matematiska samtal är och hur de arbetar med dem i helklass, grupp och enskilt. Studien undersöker även lärares uppfattning om vad samtalen ger för utbyte för dem själva och för eleverna. LÄS MER

 4. 4. Elevers upplevelser av särskildaundervisningsgrupper : En intervjustudie från mellanstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Marcus Franzén; [2023]
  Nyckelord :Elevröster; En skola för alla; Exkludering; Inkludering; Specialpedagogik; Stigma; Stämplingsteori;

  Sammanfattning : Franzén, M. (2022). Erfarenheter från särskilda undervisningsgrupper -En intervjustudie med elever på mellanstadiet. (Experiences from special education groups – An interview study with students in middle school). LÄS MER

 5. 5. Konsten att vårda med compassion : Allmän litteraturöversikt ur ett sjuksköterskeperspektiv inom palliativ vård

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Mariette Karlsson; Karin Kilger; [2023]
  Nyckelord :compassion; litteraturöversikt; palliativ vård; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård beskrivs som komplex och utmanande där sjuksköterskor ständigt ställs inför etiska dilemman och känslomässiga utmaningar, ett tillstånd som kan leda till compassion fatigue som kan medföra sämre vård för patienter. Begreppet compassion beskrivs som en viktig komponent för att kunna bedriva personcentrerad vård, dels ur patienters perspektiv, dels utifrån lagar och styrdokument. LÄS MER