Sökning: "kvalitativa samtal"

Visar resultat 1 - 5 av 685 uppsatser innehållade orden kvalitativa samtal.

 1. 1. Individanpassad matematikundervisning-hur funkar det? : En kvalitativ studie om matematiklärares handledning och tankar om begreppet individanpassning med fokus på området funktioner

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Sofia Weimer; Frida Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Individualized teaching in mathematics; Functions; Upper-secondary school; Individanpassad matematikundervisning; Funktioner; Gymnasieskolan;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to study how teachers in mathematics in upper-secondary school think about the concept of individualized teaching and their way of tutoring students in a classroom environment. The study focuses on the area of functions. LÄS MER

 2. 2. PATIENTENS SEXUELLA HÄLSA, VEMS ANSVAR?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Mariama Kamara; Luna Karamehic; [2019]
  Nyckelord :hinder; kommunikation; omvårdnadsprocessen; sexuell hälsa; sjuksköterskor; upplevelse;

  Sammanfattning : Kamara. M & Karamehic. L. Patientens sexuella hälsa, vems ansvar? Sjuksköterskors upplevda hinder vid samtal med patienter om sexuell hälsa. LÄS MER

 3. 3. Pedagogers samtal om barn i förskolan : En studie av pedagogers fokusgruppssamtal om barn iförskolan analyserade ur ett maktperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Jonna Lehikoinen; Miranda Johansson; [2019]
  Nyckelord :Förskola; Barn; Pedagoger; Samtal; Makt; Relationer; Samspel; Positionering;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att synliggöra några olika sätt pedagoger samtalar om barn på förskolan. Ett antagande vi utgår ifrån är att det sätt som pedagoger samtalar om barn kan lägga grund för hur de även förhåller sig till barnen i förskolan. LÄS MER

 4. 4. Scenisk gestaltning i ensembleämnet på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Catharina Stensved; [2019]
  Nyckelord :scenisk gestaltning; ensembleundervisning; pedagogik; konstnärligt uttryck; ramar;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka några verktyg som kan användas för att främja det sceniska uttrycket hos varje individ i en ensemblegrupp på gymnasiet. Genom observation samt kvalitativa intervjuer med tre personer som på olika sätt har expertis inom sceniskt arbete, hämtade jag inspiration för att utveckla och designa en workshop i scenisk gestaltning. LÄS MER

 5. 5. Chefers perspektiv på konflikthantering. En kvalitativ studie av chefers uppfattningar om konflikthantering.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Daniella Möller Almasidou; Nagam Waly Nordström; [2019]
  Nyckelord :Konflikt; konflikthantering; chefskap; ledarskap; organisat-ionskultur; arbetsklimat; kommunikation; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie är att med utgångspunkt i chefers uppfattningar fördjupa kunskapen om hur chefer hanterar konflikter mellan medarbetare. En avgränsning har gjorts genom valet att endast studera rektorer och verksamhetschefer inom kommunens utbildningsförvaltning. LÄS MER