Sökning: "Sofie Karlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 96 uppsatser innehållade orden Sofie Karlsson.

 1. 1. Ett år av #metoo -En kritisk diskursanalys av Dagens Nyhetersgestaltning av metoo-rörelsen.

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Lina Fredriksson; Sofie Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Dagens Nyheter; feminism; feministisk ståndpunktsteori; kritisk diskursanalys; metoo; nyhetsartiklar.;

  Sammanfattning : Denna studie är avsedd att undersöka Dagens Nyheters möjligheter och begränsningar vad gäller att nå ut med feministiska budskap och åstadkomma social förändring. Detta har undersökts ur ett feministiskt ståndpunktsteoretiskt perspektiv med hjälp av en kritisk diskursanalys i syfte att studera hur tidningen gestaltar metoo-rörelsen. LÄS MER

 2. 2. Textbaserade problemlösningsuppgifter : Hinder och strategier för elever i matematiksvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Alisa Jacobsson Kauppala; Oskar Karlsson; Sofie Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Matematikssvårigheter; problemlösning; textproblem; lågstadieelever; strategier;

  Sammanfattning : Följande uppsats är en systematisk litteraturstudie där vi undersöker relationen mellan elever i matematiksvårigheter och textbaserade problemlösningsuppgifter. Syftet med studien är att undersöka vilka hinder elever i matematiksvårigheter möter när de arbetar med textbaserade problemlösningsuppgifter samt vilka lösningsstrategier som kan underlätta arbetet. LÄS MER

 3. 3. Tjejernas missbruk – ett mörkertal

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/JMK; Stockholms universitet/JMK

  Författare :Hanna Brolund; Julia Navrén; [2018]
  Nyckelord :Missbruk;

  Sammanfattning : Av de som använder narkotika är över 40 procent tjejer, men de är bara en tiondel av alla som döms för narkotikabrott. Polisen är medveten om problemet, men har inte verktygen att lösa det. Vi har mött några av de som är en del av mörkertalet. LÄS MER

 4. 4. Att arbeta med faktatexter i en flerspråkig klassrumskontext

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Sofie Larsson; Agnes Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Multilingual classroom contexts; subject-specific language; sequential reading stages; text movability; discoursive movability; flerspråkiga klassrumskontexter; ämnesspecifika ord och begrepp; läsförlopp; textrörlighet; diskursiv rörlighet;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med ökad kunskap om lärares arbete med faktatexter i flerspråkiga klassrumskontexter. I studien undersöks därför hur två lärare strukturerar textarbetet i momentet ekonomi i samhällskunskap, vilka olika sätt att förhålla sig till en text som möjliggörs för eleverna genom de två lärarnas sätt att ställa frågor och tala om texten i undervisningen, samt hur lärarna i undervisningen stöttar elevers användning och förståelse av ämnesspecifika ord och begrepp. LÄS MER

 5. 5. Patienters följsamhet till ögonbottenscreening : en litteraturstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Mojgan Talaeizadeh; Ann-Sofie Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Compliance; Diabetic retinopathy; Eye screening; Diabetesretinopati; Följsamhet; Ögonbottenscreening;

  Sammanfattning : Diabetes ökar världen över och med det även komplikationer av sjukdomen. Diabetesretinopati till följd av kärlskada på ögats näthinna, är den vanligaste komplikationen och den kan förekomma och fortskrida utan att patienten upplever några symtom. LÄS MER