Sökning: "Sofie Karlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 88 uppsatser innehållade orden Sofie Karlsson.

 1. 1. Att arbeta med faktatexter i en flerspråkig klassrumskontext

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Sofie Larsson; Agnes Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Multilingual classroom contexts; subject-specific language; sequential reading stages; text movability; discoursive movability; flerspråkiga klassrumskontexter; ämnesspecifika ord och begrepp; läsförlopp; textrörlighet; diskursiv rörlighet;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med ökad kunskap om lärares arbete med faktatexter i flerspråkiga klassrumskontexter. I studien undersöks därför hur två lärare strukturerar textarbetet i momentet ekonomi i samhällskunskap, vilka olika sätt att förhålla sig till en text som möjliggörs för eleverna genom de två lärarnas sätt att ställa frågor och tala om texten i undervisningen, samt hur lärarna i undervisningen stöttar elevers användning och förståelse av ämnesspecifika ord och begrepp. LÄS MER

 2. 2. Patienters följsamhet till ögonbottenscreening : en litteraturstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Mojgan Talaeizadeh; Ann-Sofie Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Compliance; Diabetic retinopathy; Eye screening; Diabetesretinopati; Följsamhet; Ögonbottenscreening;

  Sammanfattning : Diabetes ökar världen över och med det även komplikationer av sjukdomen. Diabetesretinopati till följd av kärlskada på ögats näthinna, är den vanligaste komplikationen och den kan förekomma och fortskrida utan att patienten upplever några symtom. LÄS MER

 3. 3. Att samtala om en faktatext med nyanlända elever på mellanstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Agnes Karlsson; Sofie Larsson; [2018]
  Nyckelord :Nyanlända elever; mellanstadiet; textsamtal; faktatext; textrörlighet;

  Sammanfattning : Abstrakt I studien undersöks vad som karaktäriserar två grupper nyanlända mellanstadieelevers samtal om en faktatext. Syftet är att få kunskap om vad i en faktatext nyanlända elever samtalar om, med hjälp av stöttande frågor från en samtalsledare. LÄS MER

 4. 4. Optimering av en ytterväggsprodukt : En undersökning av alternativa isoleringsmaterial

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Sofie Karlsson; Agnes Geijersson; [2018]
  Nyckelord :expanded polystyrene; polyurethane; polyisocyanurate; rockwool; wall system; insulation material; thermal conductivity; energy use; carbon dioxide emissions; fire; expanderad polystyren; polyuretan; polyisocyanurat; stenull; väggsystem; isoleringsmaterial; värmeledningsförmåga; energianvändning; koldioxidutsläpp; brand;

  Sammanfattning : AquaVillas CasaBona väggsystem innehåller i dagsläget isoleringsmaterialet EPS, vilket har visat svagheter vid brand. Målet med denna studie var att föreslå ett alternativt isoleringsmaterial till EPS med hänsyn till brand, energianvändning och U-värde, samt energiåtgång och koldioxidutsläpp vid tillverkning. LÄS MER

 5. 5. Detection and Localisation of Gunshots Using Sound Data

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematik LTH

  Författare :Martin Chan; Sofie Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : The goal of this master's thesis is to detect and position sharp sounds using Axis speakers with built-in microphones. Sharp sounds of special interest are gunshots. The system needs at least five speakers to function and is designed for usage in indoor environments. LÄS MER