Sökning: "Sofie Karlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 117 uppsatser innehållade orden Sofie Karlsson.

 1. 1. ”I slutändan handlar det om avkastning” - En intervjustudie om hur EU-taxonomin påverkar fondförvaltares investeringsbeslut

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sofie Karlsson; Julia Utbult; [2021-06-23]
  Nyckelord :EU taxonomy; fund managers; sustainability; management; investment profile; investment decisions;

  Sammanfattning : The EU taxonomy is gradually being implemented by companies and fund managers. The taxonomy aims to provide a clear description of the concept of "sustainability" and thus counteract false sustainability marketing, otherwise known as greenwashing. LÄS MER

 2. 2. Distansarbetets påverkan på samordningsmekanismerna : Och dess effekter på målkongruens och graden av måluppfyllelse

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Elsa Johansson; Sofie Karlsson; Emma Tigerström; [2021]
  Nyckelord :Teleworking; goal management; coordination mechanisms; formal management; informal management; goal congruence; goal fulfillment; Distansarbete; målstyrning; samordningsmekanismer; formell styrning; informell styrning; målkongruens; måluppfyllelse;

  Sammanfattning : Inledning: Rekommendationerna om distansarbete under pandemin har haftstor påverkan på arbetsmiljön. Kommunikationskanalerna och de naturligamötesplatserna har förändrats, vilket i sin tur har påverkan påsamordningsmekanismerna inom målstyrningen. LÄS MER

 3. 3. Subtraktion och kommunikation i läromedel för årskurs 1 : En läromedelsanalys om subtraktion och kommunikationsförmågan inom subtraktion

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Sofie Tuväng Karlsson; Kawthar Kassem Mohammed; [2021]
  Nyckelord :subtraktion; kommunikationsförmåga; läromedel; semiotisk teori;

  Sammanfattning : Forskning visar att många elever har svårt för subtraktion. Denna studie undersökerhur läromedel behandlar subtraktion och kommunikationsförmågan inomsubtraktion. Vi har gjort en läromedelsanalys av räkneböcker för årskurs 1, Singma1B och Favorit matematik 1B. LÄS MER

 4. 4. Förskollärares förhållningssätt i den fria leken : En kvalitativ studie om hur förskollärare resonerar om den fria leken

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Lovisa Nilsson; Sofie Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Begränsningar som berikar; den fria leken; förskollärares förhållningssätt; målorienteringen skapas i interaktionen;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera hur förskollärare resonerar om den fria leken och deras egen roll i relation till den fria leken. Urvalet innefattar sex förskollärare från två förskolor med olika pedagogiska inriktningar, i samma kommun. LÄS MER

 5. 5. Kan supplementering med omega-3 sänka triglyceridnivåerna hos barn och ungdomar med hypertriglyceridemi?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Sofie Tapper; Erica Lilja Eriksson; [2020-08-24]
  Nyckelord :Hypertriglyceridemi; omega-3-supplementering; triglyceridnivåer; barn; ungdomar; Hypertriglyceridemia; omega-3 supplementation; triglyceride levels; children; adolescents;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Kan supplementering med omega-3 sänka triglyceridnivåerna hos barn och ungdomar med hypertriglyceridemi? Författare: Sofie Tapper och Erica Lilja Eriksson Handledare: Therese Karlsson Examinator: Anna Winkvist Linje: Dietistprogrammet, 180/240 hp Typ av arbete: Självständigt arbete i klinisk nutrition, 15 hp Datum: 2020-05-26 Bakgrund Hjärt-kärlsjukdomar är den största dödsorsaken världen över och hypertriglyceridemi ökar risken att insjukna. Forskning hos vuxna har visat att supplementering med omega-3 har en triglyceridsänkande effekt vilket minskar risken att drabbas av hjärt-kärlsjukdom. LÄS MER