Sökning: "Sofie Karlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 111 uppsatser innehållade orden Sofie Karlsson.

 1. 1. Kan supplementering med omega-3 sänka triglyceridnivåerna hos barn och ungdomar med hypertriglyceridemi?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Sofie Tapper; Erica Lilja Eriksson; [2020-08-24]
  Nyckelord :Hypertriglyceridemi; omega-3-supplementering; triglyceridnivåer; barn; ungdomar; Hypertriglyceridemia; omega-3 supplementation; triglyceride levels; children; adolescents;

  Sammanfattning : SammanfattningTitel: Kan supplementering med omega-3 sänka triglyceridnivåerna hos barn ochungdomar med hypertriglyceridemi?Författare: Sofie Tapper och Erica Lilja ErikssonHandledare: Therese KarlssonExaminator: Anna WinkvistLinje: Dietistprogrammet, 180/240 hpTyp av arbete: Självständigt arbete i klinisk nutrition, 15 hpDatum: 2020-05-26BakgrundHjärt-kärlsjukdomar är den största dödsorsaken världen över och hypertriglyceridemi ökar risken att insjukna. Forskning hos vuxna har visat att supplementering med omega-3 har en triglyceridsänkande effekt vilket minskar risken att drabbas av hjärt-kärlsjukdom. LÄS MER

 2. 2. Barn som far illa i sin uppväxtmiljö : En kvalitativ enkätstudie om förskollärares erfarenheter och kunskaper

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Frida Westin Karlsson; Sofie Ödqvist; [2020]
  Nyckelord :Barn som far illa; uppväxtmiljö; anmälningsplikt; orosanmälan; förskoledidaktik; hermeneutik;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att belysa förskollärares roll när det uppstår situationer i förskolan där det uppmärksammas att ett barn far illa i sin uppväxtmiljö. Det är en kvalitativ enkätstudie som syftar till att synliggöra förskollärares egna kunskaper och erfarenheter av barn som far illa i sin uppväxtmiljö. LÄS MER

 3. 3. Kvinna och rättslös : en kvalitativ studie om jämlikhetsproblematiken inom svenskt rättsväsende och manifestationerna #rättslösa

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Sofie Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Feminism; jämlikhet; manifestationer; rättssystemet; rättslösa; offerskap; härskartekniker;

  Sammanfattning : Under senare delen av 1990-talet och genom 2000-talet har kritiken mot den rättsliga hanteringen av sexualbrott växt sig allt starkare och hösten 2017 spred sig #metoo som en löpeld över sociala medier världen över. En stor del av kritiken berör behandlingen av brottsoffret i den rättsliga prövningens resonemang och argumentation. LÄS MER

 4. 4. Vad gör en produktägare? : En studie av produktägare inom Scrum

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Sofie Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Produktägare; Scrum; Agilutveckling; Ledararbete; Mintzberg; Strukturerad observation;

  Sammanfattning : Företag står inför en utmaning att kunna anpassa sig efter snabba förändringar och att producera produkter snabbt. Därför har många företag valt att implementera agila utvecklingsprocesser, där den dominanta metoden är Scrum. I Scrum finns det tre roller varav en är produktägare. LÄS MER

 5. 5. Efterlever skandinaviska företag upplysningskraven i IFRS 13? : En kvantitativ studie om regelefterlevnad och dess oberoende variabler

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Julia Karlsson; Sofie Andersson; [2020]
  Nyckelord :IFRS 13; efterlevnad; bransch; företagsstorlek; kluster; lärande; revisionsbyrå; skuldsättningsgrad; ålder;

  Sammanfattning : Titel: Efterlever skandinaviska företag upplysningskraven i IFRS 13? – En kvantitativ studie om regelefterlevnad och dess oberoende variabler Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Julia Karlsson och Sofie Andersson Handledare: Fredrik Hartwig Datum: 2020 - januari Syfte: Redovisningsreglering utvecklas för att skapa transparens i redovisningsrapporter för att information ska vara jämförbar, men trots detta följs inte regleringen till fullo. Detta tillsammans med implementeringen och avsaknaden av forskning kring redovisningsstandarden IFRS 13 leder fram till studiens syfte: att undersöka i vilken utsträckning börsnoterade företag i Skandinavien efterlever vissa upplysningskrav i IFRS 13, samt om bransch, företagsstorlek, kluster, lärande, revisionsbyrå, skuldsättningsgrad och ålder har någon inverkan på efterlevnaden. LÄS MER