Sökning: "Sofie Karlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 59 uppsatser innehållade orden Sofie Karlsson.

 1. 1. Att arbeta med faktatexter i en flerspråkig klassrumskontext

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Sofie Larsson; Agnes Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Multilingual classroom contexts; subject-specific language; sequential reading stages; text movability; discoursive movability; flerspråkiga klassrumskontexter; ämnesspecifika ord och begrepp; läsförlopp; textrörlighet; diskursiv rörlighet;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med ökad kunskap om lärares arbete med faktatexter i flerspråkiga klassrumskontexter. I studien undersöks därför hur två lärare strukturerar textarbetet i momentet ekonomi i samhällskunskap, vilka olika sätt att förhålla sig till en text som möjliggörs för eleverna genom de två lärarnas sätt att ställa frågor och tala om texten i undervisningen, samt hur lärarna i undervisningen stöttar elevers användning och förståelse av ämnesspecifika ord och begrepp. LÄS MER

 2. 2. Patienters följsamhet till ögonbottenscreening : en litteraturstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Mojgan Talaeizadeh; Ann-Sofie Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Compliance; Diabetic retinopathy; Eye screening; Diabetesretinopati; Följsamhet; Ögonbottenscreening;

  Sammanfattning : Diabetes ökar världen över och med det även komplikationer av sjukdomen. Diabetesretinopati till följd av kärlskada på ögats näthinna, är den vanligaste komplikationen och den kan förekomma och fortskrida utan att patienten upplever några symtom. LÄS MER

 3. 3. "För vi får det inte att fungera" : Föräldrars upplevelse av kontakten med familjebehandlare när barnen har diagnosticerats inom det autistiska spektrumet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Evelina Karlsson; Ann-Sofie Wester; [2018]
  Nyckelord :Parents; autism spectrum disorder; familjebehandlare or family therapist; supporttheory; alliance; Föräldrar; autismspektrumtillstånd; familjebehandlare; stödteori; allians;

  Sammanfattning : Vårt syfte med den här studien var att undersöka hur föräldrar till barn som diagnosticerats med autismspektrumtillstånd (AST) upplevde kontakten med och stödet från kommunens familjebehandlare, en insats som tillhandahålls av socialtjänsten och ofta utförs av socionomer. Vi ville undersöka hur föräldrar har upplevt familjebehandlarnas bemötande, om de fick konstruktiv hjälp samt om familjebehandlarna har haft kunskaper om autismspektrumtillstånd. LÄS MER

 4. 4. Digitala Kundmöten : Hur företag kan erbjuda samma kundvärde i en flerkanalig miljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi; Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi

  Författare :Lina Harge; Sofie Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Customer meetings; Digital customer meetings; Value co-creation; Customer value; Parameters; Kundmöten; Digitala kundmöten; Medskapande av värde; Kundvärde; Parametrar;

  Sammanfattning : Digitaliseringen driver fram ny teknik och förändrade konsumtionsbeteenden. De flesta företag är överens om att det är viktigt att etablera digitala tjänster och kanaler till sina kunder som förstärker kundrelationer. LÄS MER

 5. 5. Optimering av en ytterväggsprodukt : En undersökning av alternativa isoleringsmaterial

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Sofie Karlsson; Agnes Geijersson; [2018]
  Nyckelord :expanded polystyrene; polyurethane; polyisocyanurate; rockwool; wall system; insulation material; thermal conductivity; energy use; carbon dioxide emissions; fire; expanderad polystyren; polyuretan; polyisocyanurat; stenull; väggsystem; isoleringsmaterial; värmeledningsförmåga; energianvändning; koldioxidutsläpp; brand;

  Sammanfattning : AquaVillas CasaBona väggsystem innehåller i dagsläget isoleringsmaterialet EPS, vilket har visat svagheter vid brand. Målet med denna studie var att föreslå ett alternativt isoleringsmaterial till EPS med hänsyn till brand, energianvändning och U-värde, samt energiåtgång och koldioxidutsläpp vid tillverkning. LÄS MER