Sökning: "Blood"

Visar resultat 1 - 5 av 2129 uppsatser innehållade ordet Blood.

 1. 1. Möta det ökade (blod)trycket

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Clara Andersson; Elin Torgersson; [2022-01-04]
  Nyckelord :primär hypertoni; self–care; self-efficacy; self–management; sjuksköterskans interventioner;

  Sammanfattning : Bakgrund: Primär hypertoni är ett folkhälsoproblem världen över som uppkommer utan en specifik anledning, och de diffusa symtomen uppmärksammas sällan av individen själv. En god hypertonihantering minskar risken att insjukna i följdsjukdomar såsom stroke och demens. LÄS MER

 2. 2. Patientens upplevelse av ett hjärtstopp : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Natali Karlsson; Viktor Galbe; [2022]
  Nyckelord :Cardiac arrest; Collaboration in teams; Patient; Person-centered care; Well-being.; Hjärtstopp; Samverkan i team; Patient; Personcentrerad vård; Välbefinnande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vid ett hjärtstopp slutar hjärtat pumpa runt blod till kroppens olika organ, detta resulterar i att ischemi uppstår och en eventuell död. Hjärtinfarkter är den vanligaste orsaken till hjärtstopp, det kan även orsakas av andra tillstånd samt olyckor. LÄS MER

 3. 3. Att leva med diabetes mellitus typ 2, - patienters upplevelser : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Larsson Annelie; Carlström Victoria; [2022]
  Nyckelord :Diabetes mellitus type 2; Patient; Living with; Participation; Care relationship; Diabetes mellitus typ 2; Patient; Leva med; Delaktighet; Vårdrelation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes mellitus typ 2 är en kronisk sjukdom. Sjukdomen leder till att kroppens vävnader utvecklat en insulinresistens vilket leder till hyperglykemi. Det finns en rad allvarliga komplikationer som kan uppstå till följd av sjukdomen. Syftet med behandlingen är att hålla blodglukosvärdet på en normal nivå. LÄS MER

 4. 4. Utveckling av simuleringsmodell i COMSOL för att undersöka temperaturökning hos foster vid ultraljudsexponering

  Kandidat-uppsats, KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Författare :Sara Roempke Lindström; Moa Wåhlgren; [2022]
  Nyckelord :Ultrasound; COMSOL; heating; fetus; temperature elevation; Ultraljud; COMSOL; värmeeffekt; foster; temperaturökning;

  Sammanfattning : Ett foster har inte samma blodflöde och resistans mot förändringar i sin miljö som en vuxen människa har och kan vid små temperaturförändringar orsakas skada i till exempel den utvecklande hjärnan. Vid ultraljudsundersökning finns bevisat en viss värmeökning, men det råder ovisshet kring hur stor denna skulle kunna bli under en längre tids exponering av ultraljud. LÄS MER

 5. 5. Automatic 3D Segmentation in CT images of Congenital Heart Defects using Deep Learning

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematik LTH

  Författare :Matilda Dahlström; [2022]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : 3D segmentations of hearts with congenital heart defects are routinely used today. They are used to study hearts and to prepare before surgery which makes them an important part of patient care. The 3D segmentations are usually created manually, which is a time-consuming process. LÄS MER