Påverkar intag av ägg nivåer av trimetylamin-N-oxid i blodet? En systematisk översikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

Sammanfattning: Syfte: Syftet med denna systematiska litteraturöversikt var att undersöka det vetenskapliga underlaget kring om regelbundet intag av ägg påverkar nivåer av trimetylamin-N-oxid (TMAO) i plasma hos vuxna. Metod: En litteratursökning genomfördes i databaserna PubMed, Scopus och Cochrane Library 25 januari 2023. Inklusionskriterierna var vuxna ≥18 år, intervention bestående av ägg eller äggula, kontroll bestående av äggsubstitut/äggvita/habituell kost/annat livsmedel som inte innehåller äggula, utfallet TMAO i plasma och studiedesign RCT. Artiklarna skulle vara skrivna på engelska eller svenska. Exklusionskriterierna var måltidsstudier, djurstudier och studier gjorda på personer med allvarlig sjukdom, exempelvis cancer eller kronisk njursjukdom. Studier som mötte uppsatta kriterier kvalitetsgranskades avseende risk för bias med hjälp av SBU:s mall Bedömning av randomiserade studier. En sammanvägd bedömning av resultatens tillförlitlighet gjordes enligt GRADE. Resultat: Litteratursökningen resulterade i 57 unika träffar, varav åtta lästes i fulltext. Fyra artiklar inkluderades i den systematiska översikten. En av studierna bedömdes ha låg risk för bias och de andra tre måttlig risk. Ingen av studierna visade någon statistisk signifikant skillnad i nivåer av TMAO i plasma efter intag av ett till två ägg i fyra till åtta veckor. Slutsats: Regelbundet intag av upp till två ägg per dag påverkar inte nivåer av TMAO i plasma hos vuxna (+++, måttlig tillförlitlighet).

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)