Sökning: "tidsbrist pedagogik"

Visar resultat 1 - 5 av 118 uppsatser innehållade orden tidsbrist pedagogik.

 1. 1. Lågstadielärares förhållningssätt till programmering : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Caroline Brandt; Ellen Skattberg; [2019]
  Nyckelord :programmering; förhållningssätt; lågstadielärare; trekomponentsmodellen; utmaningar;

  Sammanfattning : Programmering har från hösten 2018 blivit en del av grundskolans läroplan i Sverige och ingår nu i ämnena matematik och teknik. Det har dock tidigare saknats forskning om lågstadielärares förhållningssätt till programmering vilket är ett motiv till att denna uppsats. LÄS MER

 2. 2. Inkludering i klassrummet : Lärarnas syn på att inkludera barn i behov av särskilt stöd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Linn Feli; Maria Ibrahim; [2019]
  Nyckelord :inkludering; lärare; elever i behov av särskilt stöd; strategier; problematik.;

  Sammanfattning : I denna studie var syftet att få en förståelse hur inkludering tas i beaktning utifrån lärares erfarenheter. Vår frågeställning var hur lärare inkluderar elever i undervisningen framförallt elever i behov av särskilt stöd. Vår andra frågeställning syftar på om det finns hinder kring inkludering av elever i behov av särskilt stöd. LÄS MER

 3. 3. ”Alla barn har rätt till en saga varje dag.” En kvalitativ studie om barnlitteraturens betydelse i förskoleverksamheten.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Julia Olsson; Oskar Welander; [2019]
  Nyckelord :Förskola; Normer; Normkritisk pedagogik; Normkreativitet; Litteratur; Läsmaterial urval;

  Sammanfattning : Under våra praktikperioder i förskolan har vi sett att förskollärare inte använder litteratur i den utsträckning som vi tidigare upplevt, vi vill av denna anledning ta reda på varför det har blivit så. Studiens syfte har därför varit att skapa en utökad förståelse för barnlitteraturens användning och förskollärarnas tankar samt tillvägagångssätt när det gäller litteraturen inom förskolan. LÄS MER

 4. 4. iPads i förskolan : Användningsområden samt pedagogers förhållningssätt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Alicia Persson; Celina Åkesson Svanberg; [2019]
  Nyckelord :ipads; digitala verktyg; multimodalt lärande; interaktion; kompetens; mediering; förskola; barn;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med vår studie är att undersöka ”pedagogers förhållningssätt till iPads och hur de använder dessa i förskoleverksamheten”. Forskningsfrågorna som vi utgår från är ”hur beskriver pedagoger sitt eget förhållningssätt till iPads?” samt ”hur används iPads i förskoleverksamheten? ”Under vår studietid har vi upplevt den framfart som arbetet med digitala verktyg, främst iPads, haft. LÄS MER

 5. 5. Två byskolor, sju intervjuer, åtta ramfaktorer : Hur lärare uppfattar sin undervisning och arbetssituation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Sara Sundbom; Emma Jakobsson; [2019]
  Nyckelord :ramfaktorteori; ramfaktor; byskola; B-form; kvalitativ intervju;

  Sammanfattning : Byskolor lever i ständig ovisshet gällande om de ska få fortsätta sin verksamhet eller behöva läggas ned. I en liten skola med ett lågt elevantal placeras eleverna oftast i åldersintegrerade klasser, vilket kan ge en större känsla av närhet och gemenskap. LÄS MER