Sökning: "tidsbrist pedagogik"

Visar resultat 1 - 5 av 172 uppsatser innehållade orden tidsbrist pedagogik.

 1. 1. Artificiell Intelligens : En studie på användning av AI inom IT-verksamheter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Tony Lam; William Fredriksson; Fisnik Sahara; [2022]
  Nyckelord :Artificial Intelligence; A study of the use of AI in IT businesses; Artificiell Intelligens; AI; algoritmer; processer; etik;

  Sammanfattning : Följande studie har undersökt hur implementering av AI kan påverka IT-företag inom olika aspekter som exempelvis fördelar, nackdelar, utmaningar och verksamhetsprocesser. Studien är baserad på en kvalitativ metod där det insamlade materialet utgör grunden till detta arbete. LÄS MER

 2. 2. Förskollärarens syn på närvaro i barngruppen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Elin Hjärtquist; Kristin Jensen; [2022]
  Nyckelord :Presence; preschool theachers’ approach; relationship building; relational pedagogy; Närvaro; förskollärarens förhållningssätt; relationsskapande; relationell pedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att öka kunskapen om vilka förhållningssätt som förskollärare väljer att använda i sitt relationsskapande med barnen på förskolan. Våra frågeställningar i studien var: Hur ser förskollärarna på deras relationella närvaro tillsammans med barnen på förskolan? Vilka aspekter påverkar förskollärares olika förhållningssätt till hur de prioriterar sin egen närvaro med barnen på förskolan? Studien är uppbyggd som en kvalitativ undersökning. LÄS MER

 3. 3. Högläsning bidrar till mer än lugn och ro : Förskollärares beskrivningar och arbetssätt med högläsning relaterat till barns språkutveckling i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Evelina Bengtsson; Sofia Isaksson; [2022]
  Nyckelord :högläsning; språkutveckling; förskola; arbetssätt; organisation;

  Sammanfattning : Sammanfattning Tidigare forskning visar att barn som får erfara och uppleva högläsning med tillhörande samtal ges möjlighet till att utveckla sin litteracitet i högre grad än barn som inte blir höglästa för. Det är därför betydande att pedagoger på förskolan arbetar aktivt med högläsning för att erbjuda alla barn läsupplevelser på förskolan och att barnen ges möjlighet att tycka och tänka om bokens innehåll. LÄS MER

 4. 4. ”Tidsbrist låter som något man bara drar till med, men det är verkligen så” : En kvalitativ studie om att möta sjuksköterskors informationsbehov sett ur sjukhusbibliotekariers perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Pontus Berg Nilsson; Thomas Ericsson; [2022]
  Nyckelord :sjukhusbibliotekarie; sjukhusbibliotek; sjuksköterska; informationsbehov; kvalitativ studie; intervju;

  Sammanfattning : The aim of this study is to explore the information work of medical librarians regarding the information need of nurses and how to facilitate this in the best way. Five semi-structured interviews with medical librarians were performed to get their perspective regarding nurses information need, the information need of the librarian and their role in supporting nurses information seeking in their evidence-based practice. LÄS MER

 5. 5. "Det är allas våra barn" : Heltidsanställda mentorers främjande arbete med elever

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Nellie Lagerqvist; Hannah Olivares; [2022]
  Nyckelord :Heltidsmentor; Socialpedagog; Psykisk hälsa; Relation;

  Sammanfattning : Den aktuella studiens syfte har varit att undersöka hur socialpedagoger arbetar främjande för elevers psykiska samt psykosociala hälsa, vilka möjligheter, hinder och/eller begränsningar som understryks samt möjliga utvecklingsområden avseende deras arbete. Studiens metodologiska utgångspunkt var socialkonstruktionistiskt med en kvalitativ ansats, där semistrukturerade intervjuer genomfördes. LÄS MER