Sökning: "tidsbrist pedagogik"

Visar resultat 1 - 5 av 194 uppsatser innehållade orden tidsbrist pedagogik.

 1. 1. ”För mig är du viktig” : En kvalitativ intervjustudie om förskollärares förhållningssätt och ansvar för att skapa trygga relationer tillsammans med barnen i förskolan.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Mia Bergkvist; Johanna Caris; [2024]
  Nyckelord :Trygghet; relationer pedagog-barn; förskollärares förhållningssätt; förskollärares ansvar; förskollärare; sociala relationer; relationell pedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att öka kunskapen om förskollärares förhållningssätt och hur de uttrycker sig om sitt ansvar för att skapa trygga och sociala relationer för alla barns utveckling och lärande. I förskolans läroplan anges det att förskolan ska genomsyras av en levande social gemenskap. LÄS MER

 2. 2. Att skapa livslång hälsa : En kvalitativ studie om hur gymnasielärare arbetar med hälsa i ämnet idrott och hälsa

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Elise Jansson Forsman; Lucas Jahjah; [2024]
  Nyckelord :Health; Practical Education; Assessment; Healthying; learning by doing; Hälsa; Praktisk undervisning; Bedömning; Hälsoförmåga; Upplevelsebaserad pedagogik;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar  Studien syftar till att undersöka hur gymnasielärare i ämnet idrott och hälsa förmedlar och befäster praktisk kunskap hos elever med syfte att skapa livslång hälsa. Studiens frågeställningar: Hur arbetar gymnasielärarna praktiskt med hälsa i ämnet idrott och hälsa och hur bedöms de praktiska momenten i hälsa i ämnet idrott och hälsa? Teori och Metod Studien har en kvalitativ ansats, med semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod där intervjuguiden skapats utifrån teorin om learning by doing samt begreppet healthying. LÄS MER

 3. 3. "Läroplanens krav på lärare idag är en utopi, det är omöjligt att hinna med allt" : Lärares beskrivna arbete med den dolda diagnosen språkstörning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Jasmina Amaya; Behiye Aslan Abrahim; [2024]
  Nyckelord :Språkstörning; didaktik; metoder; klasslärare; speciallärare; samarbete; inkludering;

  Sammanfattning : Under flera år har idén om en skola för alla etablerats och i de senaste läroplanerna har anpassning av sin undervisning till alla elever varit ett krav för lärare i Sverige (Lgr 22). Detta uppdrag blir dock relativt svårt när kunskapsluckor finns kring olika diagnoser. En av dessa diagnoser är språkstörning (Hallin 2019, s. 5). LÄS MER

 4. 4. Lärmiljöers utformning : Förskollärares resonemang kring utformandet av fysiska lärmiljöer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Rebecka Henriksson; Matilda Kärrman; [2024]
  Nyckelord :Fysisk lärmiljö; förskola; förskollärare; fysiska aspekter; pedagogiska val;

  Sammanfattning : Inledning och syfte  Förskollärarutbildningen betonar vikten av den fysiska lärmiljön i förskolans verksamhet och arbetet med att utforma fysiska lärmiljöer som en betydande del av yrket. En tidigare kunskapsöversikt visade på en brist på nationell forskning vilket har ökat intresset för att undersöka utformningen av förskolans fysiska lärmiljöer. LÄS MER

 5. 5. Stopp, klättra inte högre : Riskfylld lek i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Maria Johansson; Linda Andersén; [2024]
  Nyckelord :Riskfylld lek; fenomenologi; förskollärare; livsvärld; uppdrag;

  Sammanfattning : Vårt examensarbete inbegriper förskollärares inställning till riskfylld lek. Syftet med vår studie är att undersöka förskollärares perspektiv, erfarenheter och upplevelser kring fenomenet riskfylld lek. LÄS MER