Sökning: "tidsbrist pedagogik"

Visar resultat 1 - 5 av 152 uppsatser innehållade orden tidsbrist pedagogik.

 1. 1. Utvecklande och engagerande - eller ett nödvändigt ont? : En studie om möjligheter och hinder i lärares arbete med skönlitteratur och boksamtal med koppling till värdegrundsfrågor i årskurs F-3

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Marie Dellert; Sophie Forsslund; [2021]
  Nyckelord :didaktik; grundskola; årskurs F-3; skönlitteratur; läsning; boksamtal; värdegrundsfrågor;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur F-3 lärarna i studien beskriver sitt arbete med läsning och boksamtal med koppling till värdegrundsfrågor i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr 11) (2019, s. 6 - 7). LÄS MER

 2. 2. ”Det är en sån tidsbrist hela tiden” : -en kvalitativ intervjustudie om lärares uppfattningar om Skolverkets nationella bedömningsstöd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Elin Bergström; Hanna Kjellberg; [2021]
  Nyckelord :Skolverkets nationella bedömningsstöd; läs- och skrivutveckling; tidiga insatser; ramfaktorteori; intervju;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka på vilka olika sätt intervjuade lärare upplever Skolverkets nationella bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling och på vilket sätt resultatet från bedömningen används för elevens kommande skolår. Studien baseras på sex semistrukturerade intervjuer med verksamma lärare i årskurs 1. LÄS MER

 3. 3. Alla barn är flerspråkiga!  En intervjustudie om förskollärares uppfattningar och förutsättningar för flerspråkighet i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Muna Bashir Abshir; Farhio Yusuf Nur; [2021]
  Nyckelord :Flerspråkighet; Förskollärare; Förskolan; Transspråkande; Modersmål.;

  Sammanfattning : Sammanfattning  Syftet med detta examensarbete är att undersöka förskollärarnas förhållningssätt och förutsättning i arbetet med flerspråkighet. Empirin har samlats in med hjälp av kvalitativa intervjuer med förskollärare. Intervjuerna genomfördes i två kommuner (Tierp och Husby i Stockholms kommun). LÄS MER

 4. 4. Språkutvecklande och differentierad undervisning : - ett stöd för elever med språkstörning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Eva Magnusson; Stenflo anna; [2021]
  Nyckelord :differentierad undervisning; framgångsfaktorer; speciallärarrollen; språkstörning; språkutvecklande arbetssätt;

  Sammanfattning : Magnusson, Eva och Stenflo, Anna (2021), Språkutvecklande och differentierad undervisning – ett stöd för elever med språkstörning. Speciallärarprogrammet språk-, skriv- och läsutveckling, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 5. 5. “Ensamma eldsjälar, diffusa rollbeskrivningar och otydliga regelverk” : Studie- och yrkesvägledares syn på förutsättningar för arbetet med jämställdhet och könsfördelning på de gymnasiala yrkesprogrammen.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Julia Näsström; Michaela Säll; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka och synliggöra studie- och yrkesvägledares förutsättningar i arbetet med jämställdhet kopplat till elevers studie- och yrkesval.Arbetar studie- och yrkesvägledare med detta och i så fall, hur? Vi frågar oss också vilka hinder respektive möjligheter ser studie- och yrkesvägledare i jämställdhetsarbetet. LÄS MER