Sökning: "speciallärare"

Visar resultat 1 - 5 av 574 uppsatser innehållade ordet speciallärare.

 1. 1. Gemensamma utrymmen för samspel mellan elever : Vilka är förutsättningarna för en inkluderande informell lärmiljö?

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Caroline Moberg; [2019]
  Nyckelord :delaktighet; grundskola; grundsärskola; hjälpmedel; tillgänglighet;

  Sammanfattning : Huvudsyftet med studien var att utforska hur personer som kommer i kontakt med både grundskola och grundsärskola uppfattar de gemensamma informella lärmiljöer som kan finnas på skolorna. Det forskades även i vilken utsträckning som samspel och inkludering sker. Slutligen undersöktes utrymmets egenskaper. LÄS MER

 2. 2. ETT SPECIALPEDAGOGISKT PERSPEKTIV PÅ HÄLSOFRÄMJANDE OCH FÖREBYGGANDE ARBETEEn intervjustudie

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Carina Norman; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur elevhälsoteamet med fokus på specialpedagogen och specialläraren arbetade hälsofrämjande och förebyggande för att alla elever skulle nå de övergripande målen och kunskapskraven i Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr11) och i Läroplanen för gymnasieskolan 2011, examensmål och gymnasie-gemensamma ämnen (Gy11). Frågeställningarna var hur elevhälsoteamet beskrev samarbetet med lärarna kring hälsofrämjande och förebyggande arbete i elevgrupperna, samt elevhälsoteamets hälsofrämjande och förebyggande arbete. LÄS MER

 3. 3. KOMPETENSEN LIGGER INTE HÄR…En kvalitativ intervjustudie med sex speciallärare och specialpedagoger om anpassningar och stöd för elever med språkstörning

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Therese Sademyr; Ida Gerre; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstract Studiens syfte är att undersöka hur tre speciallärare och tre specialpedagoger beskriver sitt arbete, hinder och möjligheter vad gäller stöd och anpassningar för elever med språkstörning i grundskolans årskurs F-5. Bakgrunden till valet av syfte och forskningsfrågor grundas i att vi som blivande speciallärare sett att det finns behov av att veta mer om vad språkstörning innebär samt att det finns en osäkerhet hos både speciallärare, specialpedagoger och lärare hur man bäst hjälper och stöttar elever med språkstörning. LÄS MER

 4. 4. Individanpassad läs- och skrivinlärning : En undersökning om klasslärares och speciallärares arbete med individanpassad läs- och skrivinlärning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Emma Öfverström; [2019]
  Nyckelord :Läs- och skrivsvårigheter; individanpassning; hjälpverktyg; intervju; sociokulturellt perspektiv; lärarperspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur två skolor på Åland i årskurs 2 finner elever med läs- och skrivsvårigheter samt anpassar läs- och skrivinlärning för dessa elever. Syftet konkretiseras genom tre frågeställningar: Hur finner man elever som är i behov av individanpassad undervisning? Vilka metoder eller anpassningar genomförs vid individanpassad läs- och skrivinlärning för elever med läs- och skrivsvårigheter samt vilka svårigheter kan läraren stöta på gällande metoderna eller anpassningarna? Vilka svårigheter kan man som lärare stöta på när man individanpassar inlärningen med hjälp av tekniska verktyg i läs- och skrivundervisningen? För att undersöka detta användes en kvalitativ metod med intervjuer och observationer. LÄS MER

 5. 5. Specialpedagogisk kompetens- Fem skolledares uppfattning och beskrivning av begreppet specialpedagogisk kompetens

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Marie-Louise Alkewall Troedsson; Catarina Persson; [2019]
  Nyckelord :skolledare; speciallärare; specialpedagogisk kompetens; specialpedagoger; tillgänglighet;

  Sammanfattning : Formuleringen “specialpedagogisk kompetens” i skollagen (SFS 2010:800) lämnar fältet öppet för tolkningar som inte nödvändigtvis innebär att den som arbetar med specialpedagogiska frågor på en skola har utbildning för det. Arbetet intresserar sig för att undersöka hur den specialpedagogiska kompetensen egentligen uppfattas av skolledarna som är ytterst ansvariga för att tillgodose att den specialpedagogiska kompetensen finns, och att den kommer eleverna till gagn. LÄS MER