Sökning: "mediering"

Visar resultat 1 - 5 av 323 uppsatser innehållade ordet mediering.

 1. 1. Gyllene språktillfällen eller samtal på sandlådenivå? : En studie om hur pedagoger och barn stöttar yngre barns i samtalsinteraktion i sandlådan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Kristina Eriksson; Andrea Espinoza; [2021]
  Nyckelord :Förskoledidaktik; stöttning; kommunikation; språk; interaktion; artefakt; mediering; samtal; den proximala utvecklingszonen; sociokulturellt perspektiv; flerspråkighet intersubjektivitet; internalisering;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att undersöka om och hur pedagoger och barn stöttar yngre barns kommunikation i sandlådan och utröna vilka eventuella artefakter som brukas i samtalsinteraktion med andra individer under sandlådeaktiviteter. Undersökningen genomfördes med observation som metod. LÄS MER

 2. 2. Tystnaden säger mer än tusen ord : En kvalitativ intervjustudie om lärares erfarenheter av att undervisa och stötta elever med talängslan samt talängsliga elevers upplevelser av stöd vid muntlig framställning i kursen Svenska 1

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Therese Wanche; [2021]
  Nyckelord :Talängslan; muntlig framställning; kommunikativa förmågor; sociokulturell teori; den proximala utvecklingszonen; stöttning; extra anpassningar; gymnasieskolan;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att ge en fördjupad uppfattning om hur lärare organiserarar muntlig framställning i kursen Svenska 1 för att stötta elever med talängslan. Studien avser även att belysa vilka pedagogiska anpassningar som lärare använder i undervisning för att förebygga och minska talängslan hos elever. LÄS MER

 3. 3. Pedagogisk Dokumentation : En kvalitativ studie med pedagoger om barns inflytande i dokumentation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Ilfrance Pierre; [2021]
  Nyckelord :Dokumentation;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur pedagoger i förskolan uppfattar pedagogisk dokumentation och i vilket syfte den används. Förskoleverksamheten styrs av läroplaner och skollagen, vilka framhåller dokumentationen som ett krav för att synliggöra vad som sker i förskolan. LÄS MER

 4. 4. IT och IKT i förskolan : En kvalitativ studie om förskollärarens kompetens i ett pedagogiskt syfte

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Johanna Liljenby; Monica Nguyen Saewean; [2021]
  Nyckelord :it; ikt; förskola; digitala verktyg; pedagogik;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks IT samt IKT i förskolan. Digitala verktyg blir mer aktuellt för varje dag som går i dagens samhälle vilket även resulterar i att det blir en stor del i barns vardag. Anledningen till det valda ämnet är därför samhällets utveckling samt vilken påverkan det har hos barnen. LÄS MER

 5. 5. Hur gör lärare för att skapa förståelse för tals relationer? : − En observationsstudie om lärares undervisning om tals additiva del-helhetsrelationer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Sophie Texén; [2021]
  Nyckelord :Del-helhetsrelationer; addition och subtraktion; undervisning; mediering;

  Sammanfattning : En viktig grund för elever att lösa addition- och subtraktionsuppgifter är att tillägna sig tals additiva del-helhets relationer. Genom att se delar och helheten och förstå relationen dem emellan underlättar det för elever att lösa additions- och subtraktionsuppgifter på ett framgångsrikts sätt. LÄS MER