Sökning: "mediering"

Visar resultat 1 - 5 av 475 uppsatser innehållade ordet mediering.

 1. 1. Får jag vara med? - lärares stöd för barns ingång i lek och strategier för att delta i lek

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Alfred Drejer; Hanna Lindström; Rebecca Nilsson; [2024-02-29]
  Nyckelord :Lekstrategi; förskolebarn; lärares strategier; lek; scaffolding; lekteori; samvarokompetens; mediering och medierande verktyg;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie handlar om barns lekstrategier och hur lärare kan stötta barn i dessa strategier. Alla barn ska enligt “Läroplanen för förskolan” (Lpfö18, 2018) få samma möjlighet att leka och ingå i gemenskap med andra. LÄS MER

 2. 2. Högläsning i förskolan -en kvalitativ studie om förskollärares syn på högläsning i förskolan och varför de läser för barn

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Linda Al-bazaz; Sara Jansson; [2024-02-29]
  Nyckelord :Högläsning; förskollärare; förskolan; barn; frågor; read out-loud; storybook reading; sociokulturellt perspektiv; scaffolding och appropriering;

  Sammanfattning : Högläsning i förskolan är viktig ur många olika aspekter för barns utveckling. Trots det har den kunskapen om hur viktig högläsningen är, inte nåtts fram i alla familjer och dessa barn riskerar att hamna efter i framtida skolgång. Därför blir det ännu viktigare att de får vara med på högläsning i förskolan. LÄS MER

 3. 3. Nivåer av konkretisering. Lärares mediering i matematik

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Ulrika Ashcroft; Marie Forsberg; Therése Johansson; [2024-02-16]
  Nyckelord :matematik; konkretisering; laborativt material; undervisning; specialpedagogik; mediering;

  Sammanfattning : ästan en fjärdedel av alla vuxna har så låga matematikfärdigheter att det påverkar deras för måga att genomföra vardagliga uppgifter enligt en studie av Parsons och Bynner (1997, 2005) refererad i Dowker (2019). Forskning har visat att matematiksvårigheter har stor inverkan på livskvalitén, kanske större än läs- och skrivsvårigheter. LÄS MER

 4. 4. Musiklärares arbete med digitala verktyg i högstadiet : en studie om musiklärares uppfattningar kring digitala verktyg

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Samuel Bryant; [2024]
  Nyckelord :digitala verktyg; musiklärare; högstadiet; artefakt; mediering;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa intervjustudie undersöker fem musiklärares uppfattningar om digitala verktyg och på vilka sätt de digitala verktygen kan användas i högstadiets musikundervisning. Grundskolans läroplan beskriver att digitala verktyg ska användas i musikundervisningen i grundskolan och föreliggande studie undersöker på vilket sätt dessa digitala verktyg används i praxis samt musiklärarnas uppfattningar kring användandet av dessa. LÄS MER

 5. 5. Alla barns rätt att nå en högre språklig nivå. : En kvalitativ studie om hur varje barns språkutveckling kan utvecklas genom högläsning.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Jennie Nilsson; Malin Karlsson; [2024]
  Nyckelord :Reading aloud; language development; preschool; preschool teacher; sociocultural perspective; zone of proximal development; Högläsning; språkutveckling; förskola; förskollärare; sociokulturellt perspektiv; proximal utvecklingszon;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to investigate how preschool teachers work to develop each child's language development in reading aloud situations. Based on the purpose, the following questions were formulated: In what ways do preschool teachers challenge each child individually in their language development in read-aloud situations? and Which factors do the preschool teachers describe as decisive for how the adaptations look in reading aloud situations? To answer the questions, a qualitative method was used in the form of video observations and semi-structured interviews. LÄS MER