Sökning: "sociokulturellt perspektiv"

Visar resultat 1 - 5 av 3394 uppsatser innehållade orden sociokulturellt perspektiv.

 1. 1. Pedagogers deltagande i barns lek inomhus och utomhus.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Ellinor Josefsson; Erika Gustafsson; [2024-02-26]
  Nyckelord :Förskola; Pedagogers deltagande; Fri lek; Vuxen-barn interaktion; Inomhus; Utomhus;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur pedagogers deltagande i barns fria lek tar sig uttryck beroende på om lärmiljön är utomhus eller inomhus. Studien bygger på våra egna iakttagelser att pedagogers deltagande skiljer sig åt beroende på om leken sker inomhus eller utomhus. LÄS MER

 2. 2. Maktrelationer i barns lek - En kvalitativ studie om barns interaktion och strategier för maktutövning i lek.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Sanna Mattsson; Hanna Oskarsson; [2024-02-26]
  Nyckelord :Tillträdesstrategier; exkluderingsstrategier; makt; interaktion; kommunikation.;

  Sammanfattning : Enligt läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018) ska barn få förutsättningar till att fungera i grupp, där de ska få möjlighet att träna på att samarbeta och ta ansvar för gemensamma regler i leken. I relation till detta vill vi undersöka hur detta sätts på spel i barns lek och hur asymmetriska relationer också är del av vardagen på förskolan. LÄS MER

 3. 3. Nivåer av konkretisering. Lärares mediering i matematik

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Ulrika Ashcroft; Marie Forsberg; Therése Johansson; [2024-02-16]
  Nyckelord :matematik; konkretisering; laborativt material; undervisning; specialpedagogik; mediering;

  Sammanfattning : ästan en fjärdedel av alla vuxna har så låga matematikfärdigheter att det påverkar deras för måga att genomföra vardagliga uppgifter enligt en studie av Parsons och Bynner (1997, 2005) refererad i Dowker (2019). Forskning har visat att matematiksvårigheter har stor inverkan på livskvalitén, kanske större än läs- och skrivsvårigheter. LÄS MER

 4. 4. Är förskoleklassen för alla barn? - En kvalitativ forskningsstudie av lärares uttryckta uppfattningar om hur förskoleklassens obligatoriska etablering i grundskolan påverkat skolgången för elever som har koncentrationssvårigheter

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Zandra Bengtsson; Helen Allansson; Christina Ström Nilsson; [2024-02-06]
  Nyckelord :läroplan; skolifiering; koncentrationssvårigheter; extra anpassningar; specialpedagogiska anpassningar; kartläggning;

  Sammanfattning : Förskoleklassen har tidigare setts som en bro mellan förskola och skola och som en övergång för barn in i skolvärlden. Sedan drygt fem år tillbaka är förskoleklassen obligatorisk för alla barn och även förskoleklassens läroplan har ändrats från att tillhöra förskolan till att nu vara en del av grundskolan. LÄS MER

 5. 5. "Åhh fröken kan vi inte ha drama igen" eller elevers upplevelse av att arbeta me drama som komplement i svenskundervisnigen. : En interventionsstudie i grundskolaans årskurs två.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet

  Författare :Sara Nilsson; [2024]
  Nyckelord :drama; multimodalitet; undervisning; lågstadiet; estetiska verktyg; sociokulturellt perspektiv; upplevelser;

  Sammanfattning : PISA-resultatet (2022) visar på vikten av att utveckla elevernas läs- och skrivförmåga, där skolan förväntas bidra till en likvärdig utbildning för alla elever oberoende deras olika förutsättningar. Tidigare forskning har visat att multimodala arbetssätt kan bidra till ökad läs- och skrivinlärning bland elever i de lägre årskurserna. LÄS MER