Sökning: "Business plan"

Visar resultat 1 - 5 av 893 uppsatser innehållade orden Business plan.

 1. 1. Bayesian Neural Networks for Forecasting Restaurant Table Bookings

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Jonas Nygren; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning :  In the restaurant business, the amount of bookings and guests on a given day will vary greatly depending on multiple factors, both internal and external. Examples of internal factors may be events held at the restaurant such as parties, quiz nights or special offers. LÄS MER

 2. 2. Samverkan mellan agilt tvärfunktionellt teamarbete och höga säkerhets- och kvalitetskrav hanterat av en sekventiellt arbetande grupp : En fallstudie hos polisens IT-avdelning

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Logistik- och kvalitetsutveckling

  Författare :Hanna Skarp; [2022]
  Nyckelord :process management; process mapping; internal customers; customer satisfaction; ITIL; agile methods; business development; streamlining; total quality management; lean; processledning; processkartläggning; interna kunder; kundnöjdhet; ITIL; agila metoder; offentlig sektor; verksamhetsutveckling; effektivisering; flöde; leveransservice; hörnstensmodellen; lean;

  Sammanfattning : Den snabba teknikutvecklingen i samhället beskrivs ofta som den största förklaringen till agila principers snabba framväxt bland IT-organisationer under de senare åren. Agila arbetsmetoder går ofta ut på att arbetet planeras i kortare iterationer där leverantören kontinuerligt stämmer av kundkraven mellan sprintarna. LÄS MER

 3. 3. Weight Watchers: Dieting is out, Healthy is in

  L3-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofia Lilliehorn; Lisalot Marina Ineke Krans; Johanna Schönberg; [2022]
  Nyckelord :WeightWatchers; Rebranding; Implementation Plan; Corporate Branding; Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Skandalen "insats torsk" och cancel culture i dagligvaruhandeln : En kvalitativ forskning om kriskommunikation

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Astrid Öhrn; Filippa Berglund; [2022]
  Nyckelord :Kriskommunikation; cancel kultur krishantering; preventiv krishantering; business-to-business ;

  Sammanfattning : As companies are expected to take major responsibility towards their stakeholders, there are also some risks involved. Cancel culture is a new societal phenomenon that is taking an increasing part in our everyday lives. LÄS MER

 5. 5. Manufacturing Reshoring among Swedish Firms

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Negar Ghasemi Rad; [2022]
  Nyckelord :reshoring; manufacturing; reshoring drivers and barriers; reshoring trend in Sweden; Swedish firms’ expectations; offshoring; location advantages;

  Sammanfattning : Due to the global nature of business, the dispersion of international geographical activities has increased and location decision-making has become a critical strategic decision for companies. Recent research, on the other hand, has begun to report on an opposite movement. LÄS MER